Pin It

TEORIA ANOMIEI (Robert K. Merton)

Pentru o lungă perioadă de timp ideea originată în teoria psihanalitică a lui Freud potrivit căreia comportamentele nonconformiste se datorează impulsurilor biologice imperioase care nu sunt controlate adecvat de către societate a reprezentat o explicaţie larg acceptată în rândul sociologilor. Din acest punct de vedere, ordinea socială este doar un cadru pentru managementul „impulsurilor biologice”. Aceste impulsuri care sunt frânate prin intermediul controlului social îşi au originea în biologia individului şi în consecinţă devianţa apare ca avându-şi originea în „natura” umană (Jones, 1924, p. 24). Conformismul ar fi urmând aceiaşi logică rezultatul unui calcul utilitarist sau o condiţionare socială greşită. Această perspectivă asupra devianţei nu lasă loc pentru factorii nonbiologici care influenţează apariţia conportamentelor deviante. În opoziţie cu aceasta urmând concepţia lui Durkheim potrivit căreia „faptele sociale” trebuie explicate prin „fapte sociale” au apărut o serie de teorii care susţin faptul că anumite aspecte ale structurii sociale generează circumstanţe sociale în care încălcarea normelor sociale reprezintă „un răspuns normal”. Potrivit lui James S. Plant (1937) această orientare nu exclude relevanţa diferenţelor biologice sau de personalitate care pot avea o implicare semnificativă în apariţia conduitelor deviante. Diferenţa constă în mutarea atenţiei asupra matricei culturale şi sociale generatoare de devianţă făcând abstracţie de alţi factori. Astfel James S. Plant (1937, p. 248) vorbea de „reacţia normală a oamenilor normali faţă de condiţii anormale”.

O construcţie teoretică care aduce o abordare coerentă, sistematică asupra surselor socio-culturale ale comportamentelor deviante ne este oferită de sociologul american Robert K. Merton. Obiectivul principal al teoriei sale a fost acela de a explica modul în care anumite structuri sociale exercită o presiune asupra anumitor persoane care determină angajarea acestora în activităţi cu caracter deviant. Potrivit lui Merton printre elementele sociale şi culturale definitorii pentru o societate două au o importanţă deosebită: scopurile şi interesele promovate social şi modelele sociale acceptabile pentru atingerea acestor scopuri. Aceste două elemente sunt separate din necesităţi de analiză deşii ele funcţionează împreună în condiţii concrete. Primul, conţine scopurile, interesele definite cultural de societate şi reprezintă un cadru de referinţă pentru aspiraţiile considerate legitime de către aceasta. Aceste scopuri sunt mai mult sau mai puţin integrate şi implică grade diferite de prestigiu social şi încărcare emoţională. Ele constituie componente de bază pentru ceea ce Linton a numit „proiect pentru viaţa grupului”. O parte din aceste aspiraţii culturale sunt legate de instinctele primare ale omului dar nu sunt determinate de acestea. Cea de a doua componentă se referă la modelele de acţiune promovate de societate pentru atingerea scopurilor dezirabile social. Orice grup uman obişnuieşte să cupleze scopurile dezirabile social cu reguli morale şi instituţionale referitoare la procedurile cerute şi permise pentru atingerea acestor scopuri. Aceste norme şi imperative morale nu coincid însă neapărat cu procedurile eficiente pentru atingerea acestor scopuri. Astfel multe din modurile eficiente de atingere a scopurilor dezirabile social se situează în afara modurilor sociale permise de acţiune. Alegerile permise sunt limitate de normele sociale. Faptul că cele două elemente, scopurile sociale şi modelele de acţiune dezirabile social operează împreună nu înseamnă că între categoriile de comportamente şi scopuri alternative nu există relaţii reciproce constante. Accentul asupra anumitor scopuri poate varia independent de accentul asupra unor mijloace instituţionalizate. Se poate dezvolta astfel la un moment dat modele de acţiune socială care sunt influenţate de accentul deosebit pus pe anumite scopuri sociale în timp ce mijloacele dezirabile social de atingere a acestor scopuri nu se bucură de aceiaşi apreciere. Limitarea proliferării unor asemenea modele de acţiune este determinată în mai mare măsură de eficienţa acestora şi nu de considerentele morale. În acest caz orice mijloc instrumental care permite atingerea scopurilor importante vor fi permise în acest scop. Aceasta constituie un tip negativ de integrare culturală.

Un alt tip de integrare poate fi întâlnit în societăţile în care activităţile care la început au avut un caracter instrumental permiţând atingerea unor scopuri sociale sunt transformate în scopuri în sine. Scopurile iniţiale sunt uitate iar aderarea rituală la mijloacele instituţionalizate devine obsesivă. Stabilitatea socială este bine asigurată în timp ce schimbarea este dispreţuită iar comportamentele alternative sunt sever limitate. Aceasta situaţie este întâlnită în societăţile numite de Merton ”neofobe” unde stabilitatea socială este mai importantă decât asigurarea flexibilităţii la capacităţii de adaptare la noile condiţii. Un exemplu tipic este comportamentul funcţionarilor din cadrul instituţiilor birocratice.

Există între aceste tipuri extreme există şi societăţi care realizează un echilibru între scopurile sociale şi mijloacele instituţionalizate. Acestea sunt potrivit lui Merton societăţi bine integrate şi stabile deşi aflate în proces de schimbare. Menţinerea echilibrului între cele două elemente ale structurii sociale este posibilă atâta timp cât indivizii obţin satisfacţii şi îşi realizează interesele personale în condiţiile conformării la ambele. Succesul în aceste cazuri este dublu şi se exprimă în termeni de rezultate şi activităţi desfăşurate. „Sacrificiile” temporare determinate de conformare trebuie compensate de recompense socializate.

Distribuţia de statusuri şi roluri în cadrul societăţii pe baza competiţiei sociale trebuie să fie astfel organizată încât stimulentele pentru conformarea la rolurile sociale şi aderenţa la obligaţiile status-ului să fie furnizate pentru fiecare poziţie dintr-o ordine stabilită. În acest context conduitele aberante trebuie văzute ca un simptom al disocierii dintre aspiraţiile definite social şi mijloacele legitime de atingere a lor. Astfel absenţa motivaţiilor pozitive care să determine respectarea obligaţiilor asociate acestor statusuri vor conduce indivizii la conduite deviante sau aberante,

Variaţia atitudinii faţă de una sau alta din componentele structurii sociale generează tipuri diferite de societăţi caracterizate de accentul pus pe una sau alta dintre acestea. O situaţie posibilă este aceea a favorizării scopurilor sociale în raport cu mijloacele instituţionalizate de atingere a acestora dar trebuie precizat în acelaşi timp faptul că orice societate există un set de norme, obiceiuri sau coduri de conduită care orientează comportamentele indivizilor. Diferenţa constă în gradul în care aceste norme şi forme de control social sunt integrate cu sistemul difuz de scopuri sociale care aparţin matricei culturale a societăţii. Încărcare emoţională sporită a unor scopuri sociale din complexul de scopuri promovate social poate conduce la schimbarea suportului acordat modurilor definite cultural de atingere a acestor scopuri către orice mijloace eficiente de atingere a acestor scopuri. De asemenea   anumite aspecte ale structurii sociale pot genera norme sociale alternative şi comportamente deviante datorită accentului mai mare pus asupra scopurilor sociale în detrimentul regulilor sociale care reglementează atingerea acestor scopuri. În cazul extrem, scopurile valorizate social devin atât de importante încât mijloacele instituţionalizate de atingere a scopurilor sociale vor fi afectate şi eludate, astfel încât gama de comportamente acceptate social va fi limitată doar de considerente de eficienţă a atingerii scopurilor. În această situaţie, singura întrebare importantă care se pune este care sunt mijloacele disponibile prin care se pot realiza scopurile promovate social. Astfel, cele mai eficiente mijloace de atingere a scopurilor indiferent dacă sunt legitimate social sau nu sunt preferate în locul mijloacelor instituţionalizate. Dacă această situaţie se generalizează integrarea socială devine problematică iar starea de anomie se instalează. Acest proces de exaltare a scopurilor sociale generează o stare de demoralizare, de dezinstituţionalizare a mijloacelor acceptate social de atingere a scopurilor şi reprezintă o caracteristică a societăţilor în care cele două componente ale structurii sociale nu sunt bine integrate. Valorizarea excesivă a bunăstării ca un simbol al succesului în societatea modernă conduce la ideea devalorizării controlului eficient al modurilor reglementate instituţional de obţinere a succesului. Corupţia, frauda, crima şi alte categorii de comportamente proscrise devin comune pentru societăţile în care accentul pus pe atingerea scopurilor valorizate social indus cultural este însoţit de un accent substanţial mai mic pus pe mijloacelor instituţionale de atingere ale acestora. Această constatare are o relevanţă teoretică din perspectiva combaterii explicaţiei potrivit căreia comportamentele deviante sunt generate de impulsuri biologice determinate de restricţiile sociale impuse de societate. Diferenţa este cea dintre o interpretare strict utilitaristă care concepea scopurile umane ca întâmplătoare şi o alta care consideră că acestea derivă din valorile fundamentale ale unei culturi.

Pe de altă parte, majoritatea societăţilor caracterizate de inegalitatea statusurilor sociale nu oferă indivizilor un acces egal la mijloacele instituţionale. Mijloacele instituţionale se referă la disponibilitatea locurilor de muncă sau a altor categorii de activităţi care permit indivizilor să atingă scopurile inculcate oamenilor de către societatea în care trăiesc. Potrivit lui Robert Merton, în societate există o neconcordanţă între condiţiile sociale şi oportunităţile individuale de a obţine bunăstarea materială, prestigiu social şi împlinirea. Această discrepanţă dintre scopurile promovate de societate şi sistemul de mijloace sociale legitime de obţinere a acestora generează o stare de tensiune şi de dezorientare normativă numită anomie. Potrivit autorului reacţia sau adaptarea la această stare de anomie poate genera diferite tipuri de comportamente deviante. Reacţiile la starea de anomie sunt descrise în termeni de acceptare sau respingere a scopurilor culturale şi a mijloacelor legitime şi pot fi cuprinse în cinci tipuri distincte. Înainte de a descrie aceste tipuri de răspunsuri posibile voi observa faptul că indivizii pot adopta una sau alta dintre aceste posibile răspunsuri la starea de anomie şi pot trece de un tip de răspuns la altul în cursul angajării lor în diferite activităţi sociale. De asemenea aceste tipuri de comportamente se referă la ajustări ale rolurilor sociale jucate de oameni în diferite situaţii specifice şi nu la schimbări la nivelul personalităţii acestora. În continuare, scopul meu este acela de a descrie fiecare dintre aceste tipuri de comportamente adaptative şi a identifica factorii care exercită presiune pentru angajarea indivizilor în unul sau altul din aceste comportamente.

Conformarea

Reprezintă cea mai comună şi mai răspândită formă de adaptare la starea de anomie şi nu are un caracter deviant. Ea constă în acceptarea atât a scopurilor sociale cât şi a mijloacelor legitime de atingere a lor. Larga răspândire a acestui tip de comportament este foarte importantă deoarece asigură continuitatea şi stabilitatea societăţii. Deşii conformarea la normele sociale şi la regulile formale pune aparent în dezavantaj şi în poziţii indezirabile pe cei care se angajează în asemenea comportamente acesta reprezintă un tip de comportament adoptat de mulţi oameni (Shoemaker., D., 2005).

Celelalte patru tipuri de adaptare la anomie identificate de Merton un caracter deviant:

Inovarea

Este un alt tip de comportament cu rol de adaptare la starea de anomie. Caracteristic acestui tip de adaptare este acceptarea scopurilor sociale şi respingerea mijloacelor instituţionale. Respingând mijloacele legitimate social, inovatorii adoptă mijloace dezaprobate social dar eficace în atingerea scopurilor promovate social. Exemple în acest sens sunt artişti nonconformişti, hoţii, escrocii, inovatorii, vânzătorii de droguri, etc. Toţi aceştia reuşesc să obţină bogăţie, prestigiu, recunoaştere socială prin mijloace ilegitime dar eficiente. Cauza unor astfel de strategii de adaptare la anomie se găseşte în particularităţile contextului cultural implicat. Astfel potrivit unor autori (Sharp, P., Hancock, B., 1995, p.101) socializarea inadecvată poate conduce la inovare, conflictul dintre aspiraţiile internalizate şi mijloacele legitime inaccesibile fiind rezolvat prin reţinerea aspiraţiilor spre succes şi renunţarea la mijloacele legitime. Legat de calea ilegitimă de adaptare la anomie, întrebarea care se pune este care caracteristică sau însuşire a structurii sociale predispune către inovare? Un răspuns la această întrebare a fost oferit de un autor american, Lohman, J. D. (1937). Acesta a arătat faptul că anumite categorii de comportamente deviante care aveau o frecvenţă crescută în anumite zone din nordul oraşului Chicago constituiau un răspuns „normal” la o situaţie în care accentul cultural pus pe succesul material a fost bine asimilat dar accesul la mijloacele convenţionale, legitime de atingere a acestuia era puternic restricţionat. Oferta de locuri de muncă din zonă era limitată la ocupaţii manuale care în Statele Unite aveau un prestigiu redus comparativ cu ocupaţiile de tip gulere albe. Această situaţie conducea la o stare de tensiune care crea presiune spre căi inovatoare de atingere a succesului şi prestigiului.

Ritualismul

O altă modalitate de adaptare la anomie caracterizată de respingerea scopurilor sociale şi de acceptarea mijloacelor instituţionale este ritualismul. Ritualiştii se concentrează asupra mijloacelor instituţionale într-o măsură atât de mare încât ajunge să ignore scopurile sociale. Un exemplu tipic este reprezentat de cazul birocraţilor care sunt excesiv preocupaţi de respectarea regulilor formale şi care ajung să abandoneze scopurile instituţiei. Avem de a face în acest caz de o asimilare accentuată a mijloacelor instituţionale în detrimentul adoptării scopurilor sociale.

Retragerea

Este cea mai puţin frecventă formă de adaptare la starea de anomie. Cei care adoptă o asemenea strategie de adaptare „sunt în societate dar nu participă la viaţa socială” . Din punct de vedere sociologic aceştia constituie „alienaţii”. Neîmpărtăşind orientarea generală din societate ei sunt incluşi în aceasta mai mult fictiv. În această categorie intră indivizii asociali: vagabonzii, alcoolicii, drogaţii, prostituatele, psihoticii şi alte categorii oameni care trăiesc la marginea societăţii. Această modalitate de adaptare este adoptată în cazul în care societate acordă importanţă celor două componente structurale, indivizii asimilează complet atât scopurile sociale cât şi mijloacele instituţionalizate iar acestea sunt încărcate afectiv şi înalt valorizate dar procedurile instituţionalizate care asigură atingerea acestor scopuri nu sunt accesibile indivizilor. În această situaţie apare un conflict între cerinţa adoptării mijloacelor instituţionale pentru atingerea scopurilor sociale şi presiunea spre adoptarea mijloacelor ilegitime dar eficiente pentru atingerea acestor scopuri. Neavând acces la mijloacele legitime şi neputând adopta nici pe cele ilegitime dar eficace indivizii se confruntă cu un dublu conflict. Ordinea bazată pe competiţie este menţinută în societate dar cei care nu pot face faţă acestei ordini abandonează şi se retrag la marginea societăţii. Resemnarea, defetismul, pesimismul sunt mecanismele psihologice adoptate de ce care aleg să „scape” de cerinţele societăţii. Această strategie apare în cazul unor eşecuri repetate de atingere a scopurilor valorizate social şi din cauza incapacităţii de adoptare a mijloacelor ilegitime datorată internalizării prohibiţiilor sociale. Conflictul este stins prin renunţarea atât la scopurile sociale cât şi la mijloacele legitimate social de atingere a acestora. Astfel conflictul este eliminat iar individul devine asocial.

Rebeliunea

Este o altă formă de adaptare la starea de anomie şi este caracterizată de respingerea deopotrivă a scopurilor valorizate social şi a mijloacelor aprobate social. Cei ce adoptă o asemenea atitudine încearcă să înlocuiască vechea ordine socială şi normativă cu alta nouă. Exemple pentru acest tip de răspuns la starea de anomie sunt reprezentanţii organizaţiilor revoluţionare care îşi propun schimbarea modului de a gândi şi de a fi al oamenilor prin intermediul unor ideologii, ai organizaţiilor teroriste, liderii grupurilor religioase fanatice, ai subculturilor juvenile (rockeri, hippy, etc).

Limitarea oportunităţilor de angajare la ocupaţii manuale care cer o calificare redusă şi care ofereau salarii mici nu puteau concura în ceea ce priveşte succesul material cu veniturile mari oferite de activităţile ilicite. Lipsa unei bune integrări între mijloacele şi scopurile sociale valorizate de cultura dominantă şi particularităţile structurii de clasă se combină pentru a favoriza apariţia unei rate înalte a conduitelor deviante în aceste societăţi. Recursul la prima dintre alternativele comportamentale, calea legitimă este limitat de faptul că atingerea obiectivelor care simbolizează succesul potrivit culturii dominante este dificil pentru persoanele dezavantajate de educaţia precară şi de resursele economice limitate. Presiunea standardelor de succes ale grupului conduce la atenuarea importanţei mijloacelor legitime dar în mare măsură ineficiente stimulând creşterea gradului de utilizare a mijloacelor ilegitime dar mai eficiente.. Aceste presiuni ale culturii dominante exercitate asupra unei persoane în situaţie sunt incompatibile. Pe de o parte li se cere să-şi orienteze comportamentul spre acumularea de bunăstare dar pe de altă parte li se neagă în mare măsură oportunităţile de a face acest lucru pe calea legitimă. Consecinţa acestei inconsecvenţe structurale este apariţia persoanelor bolnave psihic, a conduitelor deviante sau a activităţilor revoluţionare. Echilibrul dintre mijloacele legitime social şi scopurile valorizate de societate devine foarte instabil cu o accentuare progresivă asupra atingerii scopurilor valorizate social şi încărcate de prestigiu prin orice mijloace. În acest context, Al Capone, reprezintă triumful inteligenţei amorale asupra eşecului moralei convenţionale unde căile legitime sunt blocate sau îngustate într-o societate care acordă o mare importanţă bunăstării materiale şi ascensiunii sociale. Important este faptul că nu doar succesul material trebuie luat în considerare pentru explicarea surselor comportamentelor deviante ci şi prestigiul social. O frecvenţă ridicată a comportamentelor deviante nu este generată doar de lipsa de oportunităţi sau de accentul exagerat asupra succesului material. O structură socială rigidă, un regim social cu caracteristici feudale, sau de castă pot limita asemenea pot limita asemenea oportunităţi dincolo de punctul de unde se pot obţine în societatea noastră asemenea obiective. Acest lucru este posibil atunci când sistemul cultural laudă valori culturale deasupra oricăror altor simboluri comune ale succesului pentru populaţie în întregul său în timp ce structura socială restricţionează sau elimină accesul la mijloacele aprobate social de achiziţionare a acestor simboluri pentru o mare parte a populaţiei astfel încât comportamentele deviante se dezvoltă pe scară largă. Cu alte cuvinte ideologia egalitaristă neagă prin implicaţiile sale existenţa grupurilor sau indivizilor necompetitivi în atingerea succesului pecuniar. Acelaşi grup de simboluri ale succesului este considerat a fi dezirabil pentru toată lumea. Se consideră că aceste scopuri transcend graniţele dintre clasele sociale şi nu sunt îngrădite de ele, dar în acelaşi timp, actuala organizare socială arată că există asemenea diferenţieri de clasă în ceea ce priveşte accesul la aceste scopuri sociale comune.

Frustrarea şi îngustarea aspiraţiilor conduc la căutarea unor căi de scăpare faţă de situaţia intolerabilă indusă cultural ori ambiţiile neîmplinite se pot rezolva prin activităţi ilicite care pot ajuta la atingerea valorilor dominante. Accentul pus de societate pe succesul pecuniar şi pe realizarea ambiţiilor generează anxietate, ostilitate, nevroze şi comportament antisocial. Această analiză teoretică nu merge până acolo încât să explice diferitele corelaţii dintre sărăcie şi criminalitate. Sărăcia nu este o variabilă izolată ci este una situată într-un context social şi cultural complex şi interdependent. Sărăcia ca condiţie limitatoare a oportunităţilor nu este suficientă pentru a explica ratele înalte de delincvenţă. Numai în măsura în care sărăcia şi dezavantajele asociate cu ea în competiţia pentru valorile sociale valorizate de toţi membrii societăţii sunt legate de asimilarea accentului cultural pe acumularea de bani ca un simbol al succesului este o conduită antisocială, un rezultat normal. Astfel sărăcia este corelată în mai mică măsură corelată cu infracţionalitatea în Europa de est decât în America. Posibilităţile de mobilitate socială sunt mai mici decât în America astfel încât sărăcia este mai puţin asociată în aceste ţări cu oportunităţi limitate. Putem explica relaţia dintre sărăcie şi criminalitate doar atunci când ne raportăm la întregul ansamblu: sărăcia, oportunităţile limitate, şi sistemul de valori culturale împărtăşite în comun de membrii societăţii faţă de ţările în care structura de clasă rigidă este asociată cu un sistem de valori ale succesului specifice pentru fiecare clasă socială.

În societăţile capitaliste dezvoltate cum este cea americană unde presiunea pentru obţinerea succesului tinde să elimine constrângerile controlului social asupra mijloacelor utilizate pentru atingerea scopurilor valorizate social. Principiul care ghidează acţiunile indivizilor în situaţia în care structura culturală exaltă nejustificat valorile sociale iar structura socială limitează excesiv accesul la mijloacele aprobate social poate fi exprimat de sintagma „scopul scuză mijloacele”. Astfel este evidenţiată lipsa de coordonare dintre aceste componente ale structurii sociale. Ordinea socială descrisă mai sus produce cu necesitate această tensiune socială care conduce la disoluţie. Presiunea unei asemenea ordini depăşeşte posibilităţile unor competitori. Alegerea mijloacelor în cadrul controlului instituţional va persista atâta timp cât sentimentele care susţin un sistem competitiv derivând din posibilitatea nedepăşirii competitorilor şi astfel bucurându-se de răspunsul favorabil al altora sunt distribuite în interiorul întregului sistem de activităţi şi nu sunt limitate în mare măsură de rezultatul final.

O structură socială stabilă necesită o distribuţie echilibrată a afectelor în cadrul diverselor ei segmente. Atunci când are loc o schimbare de accent din satisfacţia derivată din competiţia însăşi la preocuparea exclusivă pentru succesul competiţiei, accentul rezultat conduce la ruperea structurii regulatoare. Cu rezultatul atenuării imperativelor instituţionale are loc o aproximare eronată a situaţiei, calcularea avantajelor şi teama de pedeapsă sunt singurii agenţi regulatori ai comportamentelor. În asemenea situaţii forţa şi frauda constituie singurele virtuţi în perspectiva eficienţei lor relative în atingerea scopurilor care nu sunt derivate cultural.

În concluzie este evident faptul că dezideratul etic al coordonării dintre cele două elemente ale structurii sociale: scopurile şi mijloacele aprobate social nu se îndeplineşte iar această lipsă de coordonare conduce la anomie. Dacă una din funcţiile organizării sociale este acela de a furniza o bază pentru regularizarea şi asigurarea previzibilităţii comportamentelor umane, disocierea dintre aceste două componente face ca îndeplinirea acestei funcţii să fie limitată.

TEORIA DEZORGANIZĂRII SOCIALE

O contribuţie importantă la înţelegerea şi explicarea devianţei a fost adusă de către reprezentanţii Şcolii Sociologice de la Chicago şi a fost concretizată în teoria dezorganizării sociale. Ideea centrală a acestei teorii este potrivit reprezentanţilor acestei şcoli (W. I. Thomas, Fl. Znaniecki, C. Shaw, H. D. Mc Kay) aceea că problemele sociale şi devianţa sunt determinate de dezorganizarea socială produsă de procesele de modernizare pe care societatea le suportă (industrializare şi urbanizare). Ideea potrivit căreia delincvenţa este produsul factorilor de mediu susţinută de către reprezentanţii acestei şcoli nu este nouă ci are o lungă istorie. Astfel studiile bazate pe statistici oficiale realizate în Europa în secolul al XIX-lea au relevat o asociere puternică între delincvenţă şi factori ca densitatea populaţiei, compoziţia populaţiei în funcţie de vârstă şi sex, sărăcie, nivelul educaţional etc (Shoemaker, 2005, p. 80). Potrivit lui Moris (Moris, 1958) în secolul al XIX-lea explicaţiile cele mai acceptate privind cauzele delincvenţei se refereau la densitatea populaţiei, sărăcie şi ignoranţă. O altă direcţie de cercetare şi analiză a delincvenţei realizată din perspectivă ecologică şi care a susţinut importanţa factorilor ecologici în geneza delincvenţei a fost reprezentată de Şcoala Cartografică. Cei mai reprezentativi adepţi ai acestei orientări au fost A. M. Guerry şi Adolphe Quetelet care au utilizat hărţi şi grafice pentru a evidenţia distribuţia cantitativă a delincvenţei(Sutherland şi Cressey, 1978 în Shoemaker, 2005, p. 80). Rezultatele unor asemenea cercetări au evidenţiat adesea deficitul de moralitatea în anumite arii ale oraşului, regiuni sau printre membrii unei anumite comunităţi. Relaţia dintre urbanizare şi criminalitate este un alt lucru bine stabilit devenind chiar un loc comun al sociologiei. În acest sens Holbwachs (1930, în Boudon, 1995, p. 457) a demonstrat că în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX acolo unde viaţa urbană lua locul celei rurale, ratele de sinucidere se dublau. De asemenea s-a constatat că frecvenţa crimelor variază direct proporţional cu mărimea oraşelor cu precizarea că aceasta este distribuită inegal pe teritoriul urban (Cusson M. În Boudon, 1995, p. 458). Cercetările realizate de către reprezentanţii Şcolii Cartografice dar şi de către alţi autori au condus la acumularea unor date care evidenţiau legătura dintre geneza devianţei (delincvenţei) şi diferite categorii de factori ecologici dar lipsea în acelaşi timp o teorie care să ghideze interpretarea acestor rezultate. Acest rol avea să fie jucat de către teoria dezorganizării sociale.

Deşii măsurarea distribuţiei criminalităţii şi a altor forme de „patologie socială” are o lungă istorie, elaborarea unei teorii care să explice legătura dintre dezorganizarea socială şi delincvenţă a fost făcută mai târziu de către doi sociologi americani, Clifford Shaw şi Henry Mc Kay aparţinând Şcolii de la Chicago a căror cercetări privind delincvenţa juvenilă în oraşul Chicago au avut o largă circulaţie. Rezultatele acestor cercetări au fost prezentate într-o serie de lucrări cum sunt Ariile delincvente(1929) sau Delincvenţa juvenilă în ariile urbane(1942). În cuprinsul celor două lucrări cei doi autori au descris efectele secundare negative ale proceselor de dezvoltare economică şi schimbare socială asupra delincvenţei juvenile în societatea americană la începutul secolului XX. Unul dintre obiectivele principale urmărite de cei doi autori în cercetările lor a fost evaluarea efectelor procesului de industrializare rapidă cunoscut de societatea americană în primii ani ai secolului XX asupra comportamentelor indivizilor. Această evaluarea a fost realizată din perspectiva lucrărilor lui Ferdinand Tonnies şi Emile Durkheim. Astfel conceptul de Gemeinschaft utilizat pentru a teoretiza natura relaţiilor sociale la nivelul micilor comunităţi (micro) în special cu referire la comunităţile rurale şi cel de Gesellschaft utilizat pentru a descrie natura relaţiilor sociale la nivelul grupurilor mari de tip asociativ (în special cele tipice pentru mediul urban) au fost inspirate de către lucrările sociologilor aparţinând Şcolii de la Chicago (Livesey, C., 2005). Ideea lui Durkheim potrivit căreia dezvoltarea societăţii în ceea ce priveşte mărimea şi numărul relaţiilor sociale conţinute determină slăbirea legăturilor sociale informale a influenţat de asemenea cercetările sociologilor Şcolii de la Chicago (Livesey, C., 2005). O altă influenţă importantă a venit dinspre concepţia Darwinismului Social. Astfel potrivit acestei orientări teoretice, este posibil să aplicăm o serie de elemente caracteristice comportamentului animal şi luptei pentru supravieţuire comportamentelor umane. Astfel fiind preocupaţi de relaţia dintre oameni şi mediul lor fizic unii sociologi aparţinând Şcolii de la Chicago cum a fost cazul lui Robert Park au fost preocupaţi de modul în care „lupta pentru spaţiu” influenţează comportamentul indivizilor. Astfel Park a observat că valurile succesive de emigranţi care soseau în oraşele americane aveau un efect negativ asupra constituiri unor comunităţi stabile (C. Livesey, 1998). Toate aceste teme au influenţat şi au fost încorporate şi rafinate în Teoria dezorganizării sociale elaborate de Show şi Mc Kay.

Principiile ecologiei umane enunţate de către Robert Park au inspirat şi cercetările asupra delincvenţei juvenile realizate de către Show şi Mc Kay în oraşul Chicago şi în alte 20 de oraşe americane şi care au acoperit o perioadă de 30 de ani. Cei doi cercetători au folosit în analiza lor asupra delincvenţei juvenile conceptul de „zone concentrice” elaborat de către Burges (Burges, 1967, Shoemaker, 84) pentru a descrie dezvoltarea urbană. Conceptul de zone concentrice se referă la acele zone din cadrul unui oraş care prezintă caracteristici distincte şi care apar în diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia ca urmare a creşterii şi expansiunii urbane (Burges, 1967, Shoemaker, 84). Analiza dezvoltării urbane a condus la identificarea a cinci zone concentrice distincte care sunt caracteristice procesului de dezvoltare al oraşelor americane. Prima dintre acestea este Zona I, situată în centrul oraşului şi cuprinde centrul administrativ şi comercial al acestuia. Aceasta este înconjurată de Zona II, cea mai veche secţiune a oraşului şi care este denumită zona interstiţială sau zona de tranziţie. Această zonă este afectată de expansiunea industrială şi a activităţilor comerciale şi şi-a pierdut valoarea de zonă rezidenţială fiind locuită în majoritate de emigranţi sau nou veniţi. Zona a III-a se situează în exteriorul zonei de tranziţie şi cuprinde cartierele muncitoreşti locuite în majoritate de muncitori calificaţi şi care formează o populaţie stabilă. Urmează Zona IV formată din cartierele rezidenţiale locuită în majoritate de reprezentanţii clasei de mijloc. Zona V este reprezentată de suburbii şi localităţile satelit ale oraşului. Această descriere a zonelor oraşului nu este desigur completă şi nu epuizează toate tipurile posibile de zone urbane, acestea putând fi descrise de o serie de elemente specifice cum sunt istoricul acestora, caracteristici ale mediului fizic (conformaţia terenului, bariere naturale etc.). Ratele de delincvenţă în oraşul Chicago au fost măsurate în trei perioade distincte: 1900-1906, 1917-1923, 1927-1933. Aceste analize ale delincvenţei s-au bazat pe statisticile oficiale şi au avut în vedere tinerii delincvenţi între 10 şi 16 ani care au fost cercetaţi pentru diferite infracţiuni indiferent dacă au fost condamnaţi sau nu şi zona de rezidenţă a acestora şi nu locul în care au fost comise infracţiunile. Rezultatele obţinute au arătat că zona urbană care înregistrează cele mai mari rate de delincvenţă este zona de tranziţie sau zona interstiţială. Aceasta este zona mahalalelor unde locuiesc familiile de emigranţi sau noii veniţi în oraş. Pe măsură ce ne depărtăm spre centrul oraşului sau spre exteriorul acestuia ratele de delincvenţă scad. Aceste rezultate au fost confirmate de cercetările efectuate în alte intervale de timp în oraşul Chicago dar şi în alte oraşe americane: Philadelphia, Boston, Cleveland, Richmond etc. De asemenea s-a constatat că indiferent de compoziţia etnică a zonei interstiţiale ratele mari de delincvenţă se menţin la nivelul cel mai ridicat. Cei doi autori au concluzionat în consecinţă că nu caracteristicile biologice, psihice sau specificul cultural explică tendinţele spre delincvenţă ale tinerilor ci ecologia oraşului. O altă constatare a investigaţiilor conduse de cei doi cercetători americano a fost faptul că ratele de delincvenţă se corelează puternic cu frecvenţa şi severitate altor probleme ale comunităţii cum ar fi: abandonul şcolar, mortalitatea infantilă, tuberculoza şi bolile mentale (Shoemaker, 2005, p. 87). De asemenea Show şi Mc Kay au evidenţiat faptul că ratele de delincvenţă se asociază puternic cu o serie de caracteristici economice ale zonei urbane care reprezintă indicatori ai nivelului de dezvoltare economico-socială. Exemple de astfel de indicatori sunt: proporţia de proprietari de locuinţe în populaţia zonei, nivelul de dependenţă economică, declinul populaţiei etc.(Shoemaker, 2005, p. 87) . Aşadar potrivit celor doi autori americani cauza principală a ratelor ridicate de delincvenţă este reprezentată de caracteristicile zonei de rezidenţă afectate de fenomenele de urbanizare şi de migraţie în care constituirea unor comunităţi stabile capabile să asigure un control social eficace nu este posibilă. În aceste zone urbane se formează comunităţi eterogene caracterizate de un grad scăzut de coeziune socială unde controlul social este scăzut sau ineficace şi prin urmare se înregistrează rate mari de delincvenţă. Show şi Mc Kay au utilizat conceptul de dezorganizare socială pentru a descrie schimbările suferite de zonele urbane şi care conduc la delincvenţă. Potrivit celor doi autori, o societate este organizată atunci când există un consens al membrilor societăţii cu privire la valorile şi normele care trebuie să ghideze comportamentele indivizilor, când există o coeziune şi o dependenţă reciprocă între indivizi şi instituţii. O societate este dezorganizată atunci când ordinea socială este afectată de ruperea consensului moral şi de slăbirea coeziunii sociale determinate de incapacitatea normelor şi valorilor tradiţionale de a regla în mod adecvat conduitele indivizilor şi de apariţia unor conflicte între valori şi sisteme normative diferite. O asemenea situaţie apare în cursul perioadelor de schimbare socială rapidă în viaţa indivizilor şi comunităţilor care sporind tendinţele de dezvoltare inegală determină creşterea frecvenţei manifestărilor de dezorganizare socială şi în consecinţă a celor delincvente. Dezorganizarea socială este prin urmare un rezultat al schimbărilor sociale care determină creşterea numărului de probleme sociale şi dinamica acestora amplificând şomajul, sărăcia, violenţa şi criminalitatea. Pe scurt teoria dezorganizării sociale poate fi sintetizată de următoarele asumpţii de bază:

 • Delincvenţa este rezultatul slăbirii capacităţii instituţiilor din comunitate de a realiza în mod eficace controlul social. Indivizii care locuiesc în comunităţi caracterizate de dezorganizare socială nu sunt persoane dezorientate ci răspund la starea de dezorganizare ce caracterizează comunitatea;
 • Starea de dezorganizare a comunităţii este determinată de procesul rapid de industrializare şi urbanizare ca şi de procesul de emigraţie care se produce în aceste zone;
 • Eficienţa instituţiilor comunitare ca şi valoarea rezidenţială şi comercială a zonelor urbane corespund conceptelor şi principiilor ecologice influenţate de conceptele de competiţie şi dominare;
 • Zonele dezorganizate social conduc la formarea unor subculturi delincvente care iau locul culturii dominante şi care tind să se autoreproducă (Shoemaker, 2005, p. 82).

Pornind de la concepţia lui Show şi McKay în deceniile 5 şi 6 ale secolului XX s-au dezvoltat în cadrul teoriilor ecologice noi construcţii teoretice complementare. Astfel sociologii americani J. Şi P. Blau (1982) au introdus conceptul de deprivare relativă pentru a evidenţia un nou tip de factor cu rol în geneza delincvenţei juvenile. Conceptul de deprivare relativă se referă la situaţia în care populaţii bogate şi sărace locuiesc în vecinătate şi care alimentează sentimentul de injustiţie socială pe care îl resimt indivizii din a doua categorie socială în raport cu oportunităţile de care beneficiază cei din prima şi care conduce la o stare de dezorientare şi agresivitate. O altă teorie circumscrisă orientării ecologice este teoria urbanismului susţinută de sociologi ca Laub J., (1983) sau Simcha –Fagan O., Scwartz J., (1986) care susţin că urbanismul ca mod de viaţă caracterizat de „dezordine socială”, „alienare”, „izolare”, „lipsă de asociere”, şi „teamă de infracţiune” generează delincvenţă. Potrivit acestor autori., spaţiul urban şi structurile care le configurează sunt generatoare de delincvenţă.

Teoria dezorganizării sociale reprezintă o contribuţie importantă la înţelegerea cauzelor delincvenţei juvenile dar prezintă şi o serie de deficienţe. Una dintre cele mai importante obiecţii aduse este aceea că deşii conceptul de dezorganizare poate părea util este dificil de susţinut conceptul de „comportament dezorganizat” deoarece în fapt nici un tip de comportament uman nu poate fi considerat „dezorganizat” pentru participanţi deşii poate părea aşa pentru cei din afară. În al doilea rând dezorganizarea socială este în acelaşi timp cauză şi efect. Astfel dezorganizarea socială determină rate crescute de delincvenţă iar ratele crescute de delincvenţă determină dezorganizare socială. Nu putem determina însă care este factorul care acţionează primul. Potrivit lui Sorin M. Rădulescu (Rădulescu, 1999, p. 163) noţiunea de dezorganizare socială nu mai este de actualitate astăzi în sociologia devianţei fiind înlocuită de alte concepte mai adecvate datorită caracterului echivoc şi relativ al acesteia. Astfel în concepţia acestui autor noţiunea de dezorganizare socială se află în strânsă legătură cu cea de organizare socială fiind dimensiuni ale aceluiaşi fenomen. O societate nu poate fi deplin organizată nici total dezorganizată. În primul caz, relaţiile sociale ar trebuii să fie perfect coordonate şi să nu existe nici un fel de probleme sociale lucru complet utopic. În cel de al doilea, ar trebuii să avem o lipsă totală de coordonare a relaţiilor sociale comparabilă cu starea descrisă de Hobbes, „războiul tuturor împotriva tuturor” . Nu în ultimul rând schimbarea socială poate avea şi valenţe pozitive desfăşurându-se în mod organizat şi planificat şi conducând la finalităţi dezirabile social fără a determina perturbări importante în societate.

Cu toate aceste limitări, teoria dezorganizării sociale a adus o contribuţie semnificativă la înţelegerea cauzelor delincvenţei juvenile şi a reprezentat o premisă istorică pentru geneza sociologiei problemelor sociale. Teoria dezorganizării sociale a oferit totodată o fundamentare pentru dezvoltarea unor programe comunitare destinate reabilitării sociale şi reinserţiei sociale a tinerilor delincvenţi.      

TEORIA „ASOCIERII DIFERENŢIALE” (Edwin H. Sutherland)

Este una dintre cele mai cunoscute teorii individualiste şi a fost elaborată de către Edwin H. Sutherland în mai multe versiuni, forma finală fiind stabilită în 1947. Ulterior această teorie a fost popularizată în rândul sociologilor de către unul dintre colaboratorii lui E. Sutherland, Cressey Donald. Dacă teoriile funcţionaliste cu privire la devianţă explică de ce în ciuda presiunilor exercitate de societate asupra indivizilor pentru a se conforma normelor sociale violările acestor norme continuă să existe, ele nu răspund la întrebarea de ce un anumit individ se angajează într-o anumită activitate deviantă. Teoria asocierilor diferenţiale a fost concepută pentru a oferii o astfel de explicaţie. De asemenea trebuie menţionat faptul că Edwin Sutherland, care şi-a făcut educaţia la Universitatea din Chicago şi cunoştea foarte bine concepţia ecologică asupra devianţei ca şi studiile realizate din această perspectivă teoretică de către cercetătorii Şcolii de la Chicago, era conştient de deficienţele acestei teorii (Shoemaker, J. D.,2006, p. 144). Astfel el a arătat că teoria anomiei şi cea a dezorganizării sociale care subliniază rolul comunităţii şi al structurilor sociale în geneza delincvenţei eşuează în explicare conduitelor individuale ale celor care încalcă normele sociale. Astfel explicaţia la nivel macrosocial nu oferă un model teoretic explicativ al mecanismelor psiho-sociale prin care factorii de mediu influenţează motivaţia indivizilor. Edwin Sutherland era de asemenea bine informat despre studiile etnografice realizate de Shaw şi Mc Kay care şi-au propus să completeze o verigă lipsă în cadrul explicaţiei generale a delincvenţei ( Shoemaker, J. D.,2006, p. 145). Toate acestea sugerează ceva despre contextul teoretic în care a fost elaborată teoria lui Edwin Sutherland care şi-a propus să acopere prăpastia dintre teoriile „atomiste” şi cele individualiste.

Teoria asociaţiilor diferenţiale se situează în cadrul teoriilor interpersonale şi situaţionale. Principalele asumpţii ale acestor teorii sunt: 1) credinţa că comportamentul uman, inclusiv comportamentul deviant are un caracter flexibil, şi se schimbă în funcţie de circumstanţe şi situaţii; 2) societatea şi persoanele delincvente nu sunt „rele” în sine iar comportamentele infracţionale apar în aceleaşi condiţii sociale ca şi cele conformiste iar o persoană poate realiza ambele tipuri de comportamente în perioade de timp diferite; 3)multe din comportamentele infracţionale sunt realizate în contextul unui grup sau bande. Dacă condiţiile particulare în care apare comportamentul deviant sunt schimbătoare în timp şi spaţiu, banda sau grupul oferă un mediu stabil caracterizat de norme sau de modele de comportament tipice.

Ideea fundamentală care stă la baza teoriei asocierilor diferenţiale este aceea că comportamentul deviant este un comportament învăţat în contextul interacţiunilor cu alţii ca şi comportamentul conformist. Astfel acelaşi proces de învăţare care operează în acelaşi context, structură socială, interacţiuni, şi situaţii produce deopotrivă comportamente deviante şi conformiste (Akers, R., 1998, p. 50). Diferenţa constă în direcţia în care aceste procese de învăţare acţionează. Aceste procese de învăţare cuprind tehnici de comitere a infracţiunilor (de exemplu cum să deschizi un lacăt fără să faci zgomot) dar şi motive, impulsuri şi tehnici de raţionalizare a comportamentelor infracţionale.

Conceptul fundamental utilizat de E. Sutherland pentru a descrie procesul de învăţare a comportamentelor deviante este cel de „asociere diferenţială” şi exprimă faptul că individul este supus unei alegeri între norme care susţin comportamentele conformiste şi norme care susţin comportamentele deviante (infracţionale) iar expunerea excesivă la definiţii şi atitudini favorabile încălcării legii conduce la geneza comportamentelor deviante (infracţionale),(Shoemaker (2006, p. 146. Mai trebuie adăugat că potrivit lui Sutherland acest proces are loc în contextul interacţiunilor cu membrii grupurilor primare şi a persoanelor semnificative în care tinerii îşi însuşesc definiţii cu privire la comportamentele potrivite şi nepotrivite. Eficacitatea procesului de asociere diferenţială depinde de frecvenţa, durata şi intensitatea expunerii individului la definiţii şi atitudini favorabile violării normelor sociale comparativ cu cele favorabile respectării normelor sociale. Comportamentele deviante sunt adoptate de către tinerii care achiziţionează într-o măsură mai mare definiţii şi atitudini favorabile violării normelor sociale. Dacă tinerii fac parte dintr-un grup sau subcultură care valorizează atitudini nefavorabile respectării normelor sociale, probabilitatea adoptării unor conduite deviante creşte semnificativ.

Procesul învăţării sociale operează în contextul istoriei de învăţare a fiecărui individ şi în situaţiile în care apar oportunităţi de realizare a unor acte deviante sau infracţiuni. Comportamentul deviant este învăţat şi modificat (achiziţionat, realizat, repetat, menţinut şi schimbat) prin intermediul aceloraşi mecanisme comportamentale şi cognitive ca şi cel conformist. Diferenţele constau în direcţia, conţinutul şi natura acestor comportamente învăţate. Mecanismele implicate în învăţarea comportamentelor deviante sau conformiste sunt exprimate de două concepte: întărirea diferenţială, (învăţarea instrumentală prin intermediul pedepselor şi recompenselor) şi imitaţia (învăţarea observaţională). Ambele mecanisme de învăţare produc comportamente şi definiţii care funcţionează ca stimuli discriminativi pentru geneza comportamentelor.

Teoria asocierilor diferenţiale se concentrează asupra a patru concepte: asocierea diferenţială, întărirea diferenţială, imitaţia şi definiţiile. Potrivit lui R. Akers (1998, p. 50) probabilitatea apariţiei comportamentelor deviante ca urmare a combinării acţiunii celor patru variabile menţionate poate fi exprimată în următoarea propoziţie: „ Probabilitatea ca o persoană să se angajeze în comportamente deviante sau infracţionale creşte şi cea de conformare la normele sociale descreşte atunci când aceasta se asociază cu alte persoane care comit infracţiuni şi este expusă la definiţii favorabile încălcării normelor sociale; este expusă direct sau indirect (la nivel simbolic) la modele infracţionale, la definiţii care apreciază aceste comportamente ca dezirabile sau justificate într-o situaţie în care există posibilitatea de a face alegeri, şi a primit în trecut sau anticipat în situaţia curentă sau în una anticipată în mai mare măsură recompense comparativ cu pedepse”. Probabilitatea adoptării unor comportamente conformiste creşte şi cea a adoptării unor comportamente deviante descreşte atunci când echilibrul dintre aceste variabile se deplasează în direcţia contrară. Aşadar este mai probabil ca un tânăr să se angajeze în comportamente deviante atunci când:

 • Se asociază cu alţii care comit violări ale normelor sociale, oferă modele de comportamente deviante şi susţin violarea normelor sociale;
 • Comportamentele care violează normele sociale sunt întărite în mai mare măsură decât cele care se conformează la normele sociale;
 • Tânărul este expus şi observă mai multe modele comportamentale deviante decât conformiste;
 • A învăţat definiţii favorabile comiterii de acte deviante (R. Akers (1998, p. 50).

Mecanismele învăţării

Mecanismele primare de învăţare sunt întărirea diferenţială (condiţionarea instrumentală) în cadrul căreia comportamentul este o funcţie a frecvenţei, cantităţii şi probabilităţii experienţei sau percepţiei pedepsei sau recompensei; şi imitaţia care este mecanismul de modelare a comportamentului pe baza observării comportamentului altora şi a consecinţelor acestora. Un alt mecanism de învăţare este discriminarea şi / sau generalizarea stimulilor unde stimuli verbali sau cognitivi acţionează ca declanşatori ai comportamentelor. Există de asemenea şi alte mecanisme de învăţare dar acestea sunt mai puţin importante şi nu vor fi menţionate aici. Conţinuturile învăţării sunt reprezentate de secvenţe comportamentale simple sau mai complexe şi definiţiile reprezentate de credinţe, atitudini, raţionalizări, care acţionează ca factori declanşatori ai comportamentelor. Probabilitatea învăţării comportamentelor care violează sau se conformează normelor sociale depinde de întărirea diferenţială din trecut, prezent sau anticipată pentru un anumit comportament şi de caracterul deviant sau nondeviant ale definiţiilor învăţate sau a altor categorii de stimuli discriminativi.

Aceste mecanisme de învăţare operează în cadrul unui proces verbal sau nonverbal, direct sau indirect de comunicare, interacţiune sau de identificare cu alţii. Frecvenţa relativă, intensitatea, durata şi prioritatea asocierii precum şi expunerea individului la norme şi comportamente deviante sau conformiste influenţează frecvenţa şi probabilitatea de reîntărire a comportamentului conformist sau deviant. Măsura în care individul poate controla cu cine se asociază, frecvenţa şi intensitatea acestor asocieri este şi ea influenţată de recompensele sau pedepsele asociate cu aceasta. Învăţarea se realizează prin asocieri cu persoane şi grupuri (primare, secundare, de referinţă şi simbolice) care conţin sau controlează sursele importante de întărire ale comportamentului unei persoane şi care furnizează definiţiile sau alte categorii de stimuli discriminativi pentru iniţierea şi repetarea unui comportament. Aceşti stimuli cu rol în întărirea comportamentului sunt în mare măsură sociali: recompense valorizate social sau pedepse dar şi nonsociali cum sunt: reacţii fizice necondiţionate la stimulii din mediu, efectul consumului unor substanţe psihoactive reacţii la condiţiile mediului fizic.

Asocierea diferenţială

Sursa comportamentelor deviante a fost identificată de către Sutherland la nivelul grupurilor cu caracter intim şi personal pe considerentul că acestea, în special grupurile primare (familia, prietenii) sunt cele mai importante pentru individ. În principal familia care reprezintă primul grup care acţionează în direcţia modelării conduitelor umane. La fel de importante au fost considerate de către acelaşi autor şi grupurile secundare care încep să joace acelaşi rol ceva mai târziu în viaţa individului: şcoala, grupurile recreaţionale sau de petrecere a timpului liber şi grupurile de egali. Ceva mai târziu în perioada vieţii adulte, influenţele semnificative vin din partea partenerilor de viaţă, grupurile de prieteni, colegii de lucru, etc. Vecinii, bisericile, profesorii, medicii, avocaţii sau alte persoane şi instituţii cu autoritate morală din comunitate reprezintă alte surse de modele şi atitudinii ce pot influenţa în grade variabile propensitatea spre infracţionalitate. Pentru Sutherland (1947: 6) influenţa mass-media asupra comportamentelor este neglijabilă comparativ cu cea realizată de grupurile primare dar astăzi majoritatea specialiştilor apreciază că aceasta nu trebuie neglijată. Asocierea diferenţială are o dublă dimensiune: comportamental-interacţională şi normativă. Prima se referă la asocierea şi interacţiunea directă cu ceilalţi şi comportamentele lor conformiste sau deviante iar cea de a doua se referă la diferitele modele de norme şi valori la care individul este expus în cursul asocierii. Potrivit lui Sutherland, această dimensiune a asocierii reprezintă elementul cheia al procesului de învăţare al comportamentului conformist sau deviant. El a avut în vedere în primul rând asocierea cu modele deviante sau conformiste şi nu persoanele deviante sau conformiste ca tipuri de personalitate(Cressey, 1960). Importanţa grupurilor primare în geneza comportamentelor infracţionale sau conformiste derivă atât din rolul lor de expunere a indivizilor la definiţiile transmise cultural şi expuse individual dar şi datorită prezenţei modelelor comportamentale ce pot fi imitate şi a capacităţii grupului de a controla recompensele şi pedepsele ce se distribuie comportamentelor conformiste sau deviante. Potrivit lui Sutherland există mai multe dimensiuni ale asocierii la nivelul cărora acest proces social suferă variaţii: frecvenţa, durata, prioritatea şi intensitatea. Conform acestui autor semnificaţia frecvenţei este evidentă şi nu necesită explicaţii. Frecvenţa are aceiaşi semnificaţie din limbajul comun şi se referă la cât de des cineva interacţionează cu un individ sau cu un grup iar durata la timpul petrecut în interacţiunile cu alţii. Semnificaţia priorităţii conferită de Sutherland este cea de prioritate în timp, primul factor cu care individul se asociază. Este vorba de importanţa influenţei selective pe care o exercită în primul rând familia (naturală sau substitutivă). Nu este doar prioritate în asociere dar mai ales faptul că familia este prima instituţie socială care exercită un rol socializator asupra individului. Astfel copii crescuţi în familii în care socializarea se realizează în spiritul valorilor convenţionale vor avea un risc scăzut de a dezvolta comportamente deviante în timp ce copii crescuţi în familii incomplete, cu membrii devianţi sau cei care nu sunt crescuţi în familii vor avea o probabilitate semnificativ mai mare de a dezvolta comportamente deviante. Intensitatea asocierii nu a fost foarte riguros definită de către Sutherland, în concepţia acestui autor semnificaţia conceptului având legătură cu prestigiul sursei modelului comportamental criminal sau conformist şi cu reacţiile emoţionale faţă de aceste asocieri (Sutherland, 1947: 7). Intensitatea are de asemenea legătură cu semnificaţia, proeminenţa sau importanţa asociaţiei pentru individ. Un indicator al intensităţii asocierii este gradul de apropiere al relaţiei sociale cu persoana în cauză. De exemplu în cadrul unui grup relaţiile cu „cei mai buni” sau „apropriaţi” prieteni sunt considerate asocieri cu grad de intensitate mare. Intensitatea asocierii poate fi de asemenea descrisă de ataşament, legături afective, identificarea cu alţii sau loialitatea faţă de un prieten (Warr, 1993: a)

Întărirea diferenţială

Iniţierea, comiterea sau renunţarea la acţiuni deviante sau infracţionale depinde şi de frecvenţa, cantitatea şi probabilitatea din trecut, prezent sau viitor a pedepselor şi recompenselor care sunt percepute ca fiind ataşate diferitelor tipuri de comportamente. Asocierea diferenţială se referă la echilibrul dintre recompensele şi pedepsele prezente sau anticipate care urmează după un comportament. Procesul învăţării comportamentelor are la bază condiţionarea operantă potrivit căreia răspunsurile comportamentale sunt influenţate de schimbările în mediu realizate de către individ. Adepţii Teoriei învăţării sociale recunosc însă că doar rareori acest tip de învăţare poate fi invocat pentru a explica apariţia unor comportamente deviante şi doar în cazul devianţei sexuale este relevant.

Probabilitatea ca un act să fie comis sau repetat creşte proporţional cu recompensele sau reacţiile declanşate: obţinerea aprobării, status, bani, obţinerea plăcerii etc. Acesta este un proces de întărire pozitivă. O altă posibilitate de întărire a comportamentului este evitarea unor evenimente neplăcute şi aceasta este întărirea negativă. Aşadar comportamentul unei persoane poate fi inhibat, redus, sau extins prin intermediul ataşării unor consecinţe neplăcute acestor comportamente sau prin acordarea unor recompense sau privilegii.

Întăririle şi pedepsele variază în ceea ce priveşte cantitatea, frecvenţa şi probabilitatea. Cu cât este mai mare valoarea recompensei (cantităţi măsurabile de prestigiu, aprobare socială, bani, hrană etc.), a frecvenţei şi cu cât este mai probabilă aceasta cu atât este mai mare probabilitatea ca u comportament să fie realizat şi repetat. Frecvenţa şi probabilitatea reîntăririi sunt bazate pe un program de reîntărire (Akers, 1998, p. 68). Planurile de întărire pot avea un caracter continuu sau intermitent. În primul caz, de fiecare dată când un răspuns comportamental se produce, urmează imediat unul sau mai mulţi stimuli cu rol de întărire sau de inhibare a comportamentului.

În cel de al doilea caz stimulii întăritori sau inhibitori ai comportamentului apar cu intermitenţă la intervale de timp fixe sau variabile. Un tip particular de plan de întărire este cel în care sunt necesare mai multe repetări ale comportamentului pentru a sosi recompensa. Planurile de întărire continuă sunt rare în societate unde majoritatea întăririlor sociale au un caracter intermitent. Intervalele diverse şi nesigure dintre diferitele comportamente sociale şi recompensele sociale sau pedepsele asociate explică marea varietate, complexitate şi stabilitate a comportamentelor sociale.

O altă caracteristică a asocierii diferenţiale este funcţia de potrivire a întăririi. În mod tipic comportamentul social este adesea o serie de acte izolate urmate pedepse sau recompense. Comportamentele îmbracă diferite forme sub influenţa unor sisteme complexe de întăriri sociale cu acţiune simultană. Frecvenţa diferitelor tipuri de comportamente sociale este concordantă cu frecvenţa şi valoarea întăririlor sociale ataşate fiecăreia. În felul acesta comportamentele cel mai frecvent şi în mai mare măsură recompensate sunt alese şi performate iar cele care nu beneficiază de asemenea întăriri sunt evitate.  

Pentru a asigura conformare la normele sociale, sistemul de control social furnizează o serie de pedepse şi recompense constând din sancţiuni formale şi informale. Acestea reprezintă o formă de control extern a comportamentelor indivizilor şi au ca scop transformarea acestora în membri conformişti ai societăţii. Procesul socializării reprezintă un proces de învăţare socială în cadrul căruia indivizii învaţă de la părinţii lor, grupul de egali sau alte persoane semnificative noţiunile de „bine” şi „rău” ce trebuie să zică sau să facă în diferite contexte sociale şi le internalizează. În cadrul acestui proces indivizii sunt subiecţii ai unor pedepse şi sancţiuni, li se oferă modele comportamentele şi primesc îndemnuri verbale şi instrucţiuni. Rezultatul acestui proces este învăţarea de către indivizi a aşteptărilor culturale (drepturi şi obligaţii) corespunzătoare sexului, vârstei, ocupaţiei sau altor roluri sociale. O altă finalitate a procesului de socializare este dobândirea autocontrolului care permite conformarea la aşteptările normative prin controlul propriului comportament în absenţa unor sancţiuni sociale. Socializarea însă nu este un proces perfect iar oamenii nu ajung nişte roboţi sociali care se conformează în totalitate la normele sociale. Există variaţii interindividuale cu privire la gradul în care indivizii dobândesc autocontrol asupra propriilor comportamente. Orice sistem social se bazează într-o măsură importantă pe socializare pentru a dezvolta autocontrolul propriilor membrii dar nici o societate nu se bazează în întregime pe socializarea din perioada timpurie şi în consecinţă controlul social se exercită în continuare prin intermediul sancţiunilor sociale (în primul rând legile care au şi ele un efect socializator). Recompensarea comportamentelor adecvate şi sancţionarea celor inadecvate are nu doar un efect de corectare a comportamentelor dar şi acela de a informa pe aceştia asupra aşteptărilor societăţii şi de ai ajuta să-şi controleze comportamentul (Bandura, 1977a; 1977b, 1986b).  

Un alt concept care ne ajută să înţelegem procesul de învăţare a comportamentelor este cel de autoeficienţă (self-efficacy). Acest concept a fost propus de Bandura şi a avut un rol central în cadrul teorie învăţării sociale. El a afirmat că nivelul perceput al autoeficienţeireprezintă un mecanism esenţial pentru eficienţa diferitelor modele terapeutice de modificare a comportamentului (Bandura 1977b, 1986a, 1986b, 1989). Conceptul se referă la autoevaluarea capacităţii personale de a îndeplini o sarcină, de a atinge un scop sau de a face faţă unei probleme. În concepţia lui Akers, (1998, p. 75) autoeficienţa are legătură cu iniţierea şi menţinerea unor comportamente de coping iar relaţia sa cu violarea normelor sociale este limitată la acele comportamente deviante în care autoevaluarea şi abilităţile de a face faţă unei probleme sunt importante.

Imitaţia

Realizarea unui comportament pe baza observării unuia similar performat de o altă persoană se numeşte imitaţie. Dacă comportamentul care serveşte ca model va fi sau nu imitat depinde de caracteristicile acestuia, de consecinţele observate ale realizării acelui comportament şi de alte variabile. Imitaţia este un mecanism de învăţare important în cazurile achiziţionării şi performării unor comportamente noi şi mai puţin important pentru menţinerea sau abandonarea unor comportamente deşii joacă un anumit rol şi în aceste cazuri. Imitaţia este văzută ca fiind ea însăşi un comportament învăţat, modelat de întărirea directă sau o înlănţuire de acte la un moment dat în comportamentul imitatorului care au fost gradual modelate de întăriri diferenţiale precedente. Sutherland a considerat că toate formele de asociere au loc în interiorul grupurilor intime şi personale şi această ipoteză este solid confirmată. Având în vedere că teoria a fost elaborată la începutul secolului şi între timp rolul masmediei în societate a crescut foarte mult, majoritatea specialiştilor acceptă faptul că aceasta are astăzi un impact considerabil asupra indivizilor şi asupra societăţii. Astăzi maasmedia reprezintă o sursă de modele comportamentale care prin prioritate, frecvenţă, intensitatea expunerii poate depăşii modelele opuse din interiorul grupului primar al individului cu care acesta întreţine relaţii caracterizate de frecvenţă şi intensitate scăzută. Media poate fi considerată ca fiind un grup de referinţă adiţional al individului care reprezintă o sursă de expunere la modele comportamentale deviante sau conformiste. Efectele pe care masmedia le poate produce sunt întărirea comportamentelor (conformiste sau deviante) şi desensibilizarea faţă de anumite comportamente deviante. Chiar dacă întăririle realizate prin intermediul mass-media sunt mai slabe decât cele realizate în cadrul grupurilor primare ele pot fi persistente şi se pot combina cu efectul de desensibilizare iar în cazul unor comportamente cum ar fi violenţa şi devianţele sexuale pot contracara definiţiile negative ale acestora şi oferii definiţii alternative neutre sau chiar pozitive. În concluzie, media reprezintă un grup de referinţă suplimentar şi o sursă de modele comportamentale deviante sau conformiste a cărei capacitate de influenţare depinde de frecvenţa, intensitatea, durata şi prioritatea asocierii.

Definiţiile

Potrivit lui Sutherland procesul de învăţare a comportaqmentelor deviante cuprinde: „tehnici de comitere a infracţiunilor care sunt uneori foarte simple şi alteori complicate” şi „direcţii specifice ale motivelor, impulsurilor, atitudini şi raţionalizări”(1947:6). Tehnicile la care se referă Sutherland nu sunt cele necesare exclusiv pentru comiterea unei infracţiuni ci includ abilităţi pentru desfăşurarea unor comportamente nondeviante. Cea mai mare parte a abilităţilor sociale sau de altă natură dobândite în cursul socializării sunt utilizate deopotrivă pentru comiterea de infracţiuni sau acte conformiste în timp ce anumite abilităţi sunt cerute exclusiv de comiterea de infracţiuni. Conceptul de definiţie utilizat în teoria sa de către Sutherland a fost preluat de la W. L. Thomas (Thomas şi Thomas, 1928) unde se referea la definirea situaţiei. Semnificaţia conceptului este cea de set de orientări, raţionalizări, atitudini referitoare la un comportament care conduce la etichetarea acestuia ca fiind corect sau greşit, dezirabil sau indezirabil, justificat sau nejustificat. Aceste definiţii pot fi generale sau specifice. Definiţiile generale cuprind valori religioase, morale, precum şi alte norme şi valori convenţionale favorabile comportamentelor conformiste şi nefavorabile oricărui tip de comportament deviant. Definiţiile specifice orientează individul spre anumite acţiuni particulare sau serii de acţiuni. Astfel unele persoane pot considera că furtul este un comportament imoral iar legile care protejează proprietatea trebuie respectate dar care în acelaşi timp consideră că consumul de marijuana şi comerţul cu droguri sunt activităţi legitime. Cu cât o persoană are o atitudine mai ostilă faţă de un anumit act cu atât mai puţin probabilă va fi angajarea acelei persoane într-o astfel de acţiune. De asemenea cu cât o persoană este mai ataşată valorilor convenţionale şi a internalizat valori ca cinstea, bunătatea, integritatea sau alte standarde morale care condamnă furtul, violenţa, minciuna etc. cu atât aceasta are o probabilitate mai mică de a comite astfel de acte. Pe de altă parte cu cât o persoană aprobă mai mult sau eşuează în condamnarea unui comportament cu atât există şanse mai mari să-l realizeze.

Definiţiile care favorizează comportamentele deviante au un caracter pozitiv sau neutru. Definiţiile pozitive conţin atitudini care fac un comportament dezirabil din punct de vedere moral şi permisibil. Aceste definiţii sunt învăţate mai probabil în cadrul unor grupuri sau subculturi deviante prin intermediul întăririlor pozitive.

Definiţiile neutre fac posibilă realizarea comportamentelor care violează normele morale datorită faptului că le justifică şi le scuză şi nu datorită faptului că le consideră dezirabile. Din perspectiva unei astfel de definiţii violarea normelor sociale reprezintă un lucru indezirabil iar cei ce le comit sunt conştienţi de acest lucru şi apreciază ei înşişi comportamentul ca atare dar datorită unei anumite situaţii, consideră această acţiune ca justificabilă, scuzabilă şi în cele din urmă nu cu totul condamnabilă. Definiţiile cu rol de neutralizare conţin atitudini şi credinţe cum ar fi: „M-am născut aşa”, „Nu mă pot ajuta singur”, „Nu este vina mea”, „Nu eu sunt responsabil”, „Am fost băut şi când beau nu mai ştiu ce fac”, „ A meritat-o” etc. Procesul achiziţionării definiţiilor neutralizatoare are o mai mare probabilitate de a implica întărirea negativă (Akers, 1998, p. 79). Deşii aceste definiţii aparţin unor subculturi deviante, însuşirea nu necesită neapărat participarea la o asemenea subcultură ci pot fi învăţate şi în cadrul culturii convenţionale inclusiv în cadrul instituţiilor cu funcţie de control social (închisori, centre de reeducare etc). De asemenea măsura în care cineva adoptă sau respinge definiţiile favorabile violării normelor sociale depinde de recompesele şi sancţiunile asociate cu acele comportamente.

În ceea ce priveşte semnificaţia conferită de Sutherland pentru „motive”, acestea se referă la orice factor care determină o persoană să facă ceva. Impulsurile se referă la presiunea puternică de a satisface o nevoie emoţională sau înnăscută.

Definiţiile favorabile devianţei conţin un ataşament slab faţă de valorile convenţionale şi puternice justificări faţă de actul deviant şi definiţii ale situaţiei de asemenea favorabile violării normelor sociale. Definiţiile favorabile comportamentelor conformiste conţin credinţe în valorile convenţionale puternice şi definiţii ale situaţiei ce nu încurajează violările normelor sociale. Dacă ne imaginăm două continuum-uri corespunzătoare definiţiilor favorabile şi nefavorabile devianţei putem avea pentru cea referitoare la definiţiile şi credinţele conformiste la un capăt ataşamentul cel mai puternic faţă de acestea şi la celălalt capăt, cel mai slab ataşament. Pentru definiţiile şi credinţele nonconformiste vom avea la un capăt ataşamentul cel mai puternic şi la celălalt cel mai slab. Credinţele şi definiţiile indivizilor pot fi situate oriunde în interiorul acestor continuum-uri. Atunci când un individ are un ataşament puternic faţă de credinţele şi definiţiile favorabile devianţei şi unul slab faţă de cele conformiste comportamentul său va fi mai puternic orientat spre devianţă (Akers, 1998, p. 83). În cazul contrar comportamentul individului va fi orientat mai puternic spre comportamentele conformiste. Ambele tipuri de definiţii se referă la conţinutul moral al evaluărilor cognitive şi funcţionează ca factori stimulatori ai comportamentelor. De asemenea ataşamentul faţă de cele două tipuri de definiţii poate creşte sau poate scădea în funcţie de asocierile diferenţiale în care acestea sunt dobândite sau de schimbările în ce priveşte întăririle pe care le primesc.

Definiţiile favorabile şi nefavorabile comportamentelor deviante se dobândesc în cursul proceselor de imitaţie sau de reîntărire diferenţială. Odată însuşite, definiţiile vor fi implicate în întărirea diferenţială a comportamentelor viitoare astfel încât acestea vor acţiona ca recompense pozitive sau costuri morale ataşate acestora.

Aceste definiţii funcţionează ca un set de stimuli cu rol de discriminare asupra răspunsurilor comportamentale.

Pe scurt, Teoria asocierii diferenţiale poate fi sintetizată prin intermediul unui set de enunţuri:

1) Comportamentul deviant (infracţional) este învăţat şi nu moştenit. Tinerii care nu se angajează în comportamente infracţionale datorită unor predispoziţii înnăscute ci acest lucru se datorează antrenamentului şi experienţei anterioare în comiterea de infracţiuni.

2) Comportamentul infracţional este învăţat în interacţiune cu alte persoane prin intermediul unui proces de comunicare. Această comunicare are în general un caracter verbal dar poate include şi alte forme.

3) Procesul de învăţare are loc cu precădere în cadrul unor grupuri cu caracter intim şi personal. Acest lucru semnifică faptul că agenţii de comunicare impersonali cum sunt televiziunea, ziarele joacă un rol mai puţin important în geneza comportamentelor infracţionale decât relaţiile personale.

4) Învăţarea comportamentelor infracţionale cuprinde: tehnicile de comitere a infracţiunii care uneori sunt foarte simple alteori foarte complicate, direcţiile specifice ale motivelor, impulsurilor, raţionalizărilor şi atitudinilor necesare pentru comiterea unor astfel de comportamente. Astfel învăţarea comportamentelor infracţionale cuprinde nu doar modalităţile de realizare a acestora ci şi motivaţia necesară pentru a le comite.

5) Direcţiile specifice ale motivelor şi impulsurilor sunt învăţate atât prin intermediul definiţiilor defavorabile cât şi favorabile violării normelor sociale. În unele societăţi, individul este înconjurat de persoane care definesc în mod invariabil codurile legale ca reguli ce trebuie respectate în timp ce în altele individul este înconjurat de persoane a căror definiţii sunt favorabile încălcării normelor sociale. În societatea americană (la care Sutherland se raportează) aceste definiţii nu au caracter favorabil sau nefavorabil omogen ci sunt amestecate şi au un caracter conflictual.

6) O persoană devine delincventă datorită expunerii excesive la definiţii favorabile violării normelor sociale comparativ cu cele favorabile conformării la normele sociale. Acesta este principiul asocierii diferenţiale şi se referă deopotrivă la asocieri criminale şi asocieri noncriminale precum şi la forţele care se opun unor asemenea asocieri. O persoană devine delincventă datorită contactelor excesive cu modele criminale şi datorită izolării faţă de modelele noncriminale. Reciproca acestui enunţ este de asemenea adevărată. Asocierile neutre nu au nici un efect sau au unul redus asupra apariţiei comportamentelor infracţionale. Mare parte din experienţa unei persoane este neutră din acest punct de vedere. Asemenea experienţe nu au nici efect pozitiv şi nici negativ asupra genezei comportamentelor infracţionale atâta timp cât nu sunt asociate cu normele morale.

7) Asocierea diferenţială variază în ceea ce priveşte frecvenţa, durata, prioritatea şi intensitatea. Aceasta înseamnă că asocierile cu comportamentele infracţionale variază în ce priveşte toate aceste aspecte. Frecvenţa şi durata asocierii ca modalităţi de asocierii sunt evidente, au aceeaşi semnificaţie ca şi în limbajul comun şi nu necesită explicaţii. Prioritatea expunerii se referă la selecţia sau predominanţa unui model comportamental în cursul copilăriei şi este importantă deoarece comportamentele indezirabile învăţate în timpul copilăriei ca şi comportamentele care violează normele sociale dezvoltate în aceeaşi perioadă a vieţii pot persista toată viaţa. Această tendinţă nu a fost demonstrată dar prioritatea este importantă datorită influenţei sale selective asupra comportamentului. Intensitatea asocierii nu este clar definită dar se referă la aspecte cum sunt prestigiul sursei modelului comportamental, puterea de influenţă a acestuia şi reacţiile emoţionale la această asociere.

8) Procesul învăţării comportamentelor infracţionale prin intermediul asocierii cu modele infracţionale sau conformiste implică aceleaşi mecanisme de învăţare ca şi în cazul comportamentelor conformiste. Aceasta înseamnă că învăţarea comportamentelor infracţionale este un proces complex care nu poate fi redus la procesul imitării. O persoană care este sedusă de exemplu învaţă comportamentul criminal prin asociere dar acest proces nu poate fi numit imitaţie. În acelaşi timp actele criminale sau conformiste sunt învăţate în acelaşi mod. Comportamentele rezultate sunt diferite dar procesul învăţării este identic.

9) Comportamentele infracţionale ca şi cele conformiste sunt expresia aceloraşi nevoi şi valori sociale. Din acest motiv încercarea de a explica comportamentele infracţionale prin intermediul prin intermediul motivaţiilor financiare, căutarea plăcerii, dobândirea unui statut social sau starea de frustrare este inutilă întrucât aceleaşi motive caracterizează şi comportamentele conformiste (legitime). Astfel de exemplu un hoţ fură pentru a obţine bani sau diferite bunuri dar aceeaşi motivaţie o are şi angajatul care lucrează cinstit într-o firmă privată sau instituţie publică. Scopurile urmărite de către delincvenţi sau nondelincvenţi sunt identice semnificaţiile acestora sunt însă diferite. Acelaşi lucru şi în cazul respiraţiei care este necesară pentru orice comportament dar care nu diferenţiază pe cele infracţionale de cele legitime.

Meritul principal al teoriei elaborate de Edwin Sutherland este aceea de a fi evidenţiat faptul că conduitele deviante au aceiaşi origine ca şi cele conformiste şi se dobândesc în cadrul procesului de socializare având aceleaşi motivaţii. În felul acesta se depăşeşte unele limite explicative ale teoriilor precedente care explicau geneza comportamentelor deviante independent de cele conformiste şi reuşeşte să răspundă la întrebarea „De ce unii tinerii ajung delincvenţi şi alţii nu ?”. De asemenea, un alt merit al teoriei asocierilor diferenţiale este acela a explica caracterul relativ al devianţei şi variaţiile sale de la un context socio-cultural la altul. Mai mult, ca şi alte dezvoltări teoretice originate în teoria învăţării sociale oferă un fundament teoretic pentru proiectarea unor programe de tratament şi reinserţie socială a minorilor delincvenţi.

TEORIA CONTROLULUI SOCIAL

Sub numele de Teoria Controlului Social au fost cuprinse de-a lungul timpului o gamă largă de elaborări teoretice dintre care cele mai importante sunt: Teoria psihanalitică, Teoria Înfrânării (W. Reckless) sau teoria elaborată de Travis Hirschi. Toate aceste teorii au la bază ideea că indivizii umani au o tendinţă naturală către devianţă şi de aceea conformarea la normele sociale este posibilă doar în condiţiile în care aceştia sunt supravegheaţi sau „controlaţi”. Modul sau nivelul la care se realizează acest control variază însă de la o teorie la alta. Astfel, explicaţia oferită de teoria psihanalitică care se concentrează pe rolul de control interior al superego-ului asupra tendinţelor instinctive generate de id este compatibilă cu conceptul de control social. Pentru teoria controlului personal factorul care explică delincvenţa este nivelul scăzut al imaginii de sine. Această idee (Shoemaker, J., 2005) intră în contradicţie cu perspectiva teoriei etichetării care argumentează că imaginea negativă de sine este o consecinţă a etichetării comportamentului. De asemenea în această perspectivă teoretică au fost cuprinse şi cercetările care au evaluat funcţia de control social a unor instituţii sociale cum sunt familia, biserica şi şcoala. Acest gen de cercetări au avut o prezenţă importantă în cadrul lucrărilor ştiinţifice din domeniul devianţei în ultima parte a secolului al XIX-le şi prima parte a secolului XX (Sanders, 1970; Krisberg şi Austin, 1978).

Una dintre cele mai importante construcţii teoretice referitoare la geneza devianţeiconţinută în cadrul teoriilor controlului social este teoria înfrânării (teoria controlului personal) elaborată de Walter Reckless şi care a fost considerată ca o explicaţie de natură psiho-socială ca şi teoria asocierilor diferenţiale a lui E. Sutherland. Asumpţia de bază a acestei teorii este aceea că imaginea pozitivă de sine a unui tânăr îi oferă acestuia capacitatea de a rezista presiunii şi influenţelor care conduc la devianţă indiferent de clasa socială din care face parte sau alte condiţii de mediu. Din perspectiva acestei teorii, comportamentul uman este rezultatul confruntărilor dintre presiuni, impulsuri, influenţe pe de o parte şi mecanismele psihologice de control şi represiune. Cel mai important factor de control al comportamentelor este conştiinţa de sine. Semnificaţia acestui concept este aceea de imagine pe care o persoană o are despre sine, despre valoarea personală şi valoarea sa în ochi celorlalţi membri ai societăţii. Aşadar din punctul de vedere al teoriei înfrânării, pentru evitarea comportamentelor deviante este necesar ca impulsurile şi tendinţele naturale ale individului spre devianţă să fie înfrânate, supravegheate sau controlate.

În ani 60” ai secolului al XX-lea, Travis Hirschi căutând factorul cel mai important care explică conformarea a extins explicaţia înfrânării tendinţelor deviante de la nivelul caracteristicilor de personalitate la nivelul societăţii. Teoria elaborată de el în a doua jumătate a secolului XX a devenit cea mai cunoscută teorie a controlului social şi este identificată astăzi ca atare. Potrivit acestui autor, devianţa rezultă din slăbirea sau ruperea legăturilor individului cu societatea. Conceptul cheie al Teoriei Controlului Social este cel de legătură socială. El se referă la conexiunea dintre individ şi societate care se realizează prin intermediul instituţiilor sociale (Shoemaker, D., 2005, p. 176). Potrivit lui Travis Hirschi această conexiune este compusă din patru elemente: ataşamentul, implicarea, angajamentul şi credinţa.

Ataşamentul

Ataşamentul semnifică legătura afectivă pe care cineva o trăieşte faţă de altă persoană sau grup şi care implică respectul faţă de opiniile, sentimentele şi rugăminţile acesteia. Potrivit lui Hirschi, ataşamentul este corespondentul social al conceptului de ego din psihanaliză (Shoemaker, D., 2005, p. 176). În una din lucrările sale, Educaţia Morală, Durkheim afirma faptul că, „noi suntem fiinţe morale în măsura în care suntem fiinţe sociale”. Aceasta înseamnă că oamenii devin fiinţe morale prin internalizarea normelor morale ale societăţii din care fac parte. Cum putem însă şti dacă o persoană a internalizat normele sociale? Normele sociale, aşa cum a arătat acelaşi autor sunt prin definiţie împărtăşite de către toţi membrii societăţii. A viola o normă înseamnă a acţiona împotriva dorinţelor şi aşteptărilor altor persoane. Dacă o persoană nu ţine cont de aşteptările altora atunci spunem că aceasta este insensibilă la opiniile altora şi în aceiaşi măsură nu este ataşată normelor sociale fiind liberă să se angajeze în acte deviante. Un exemplu care arată cum pierderea ataşamentului faţă de cineva conduce la comiterea de acte deviante este reprezentat de cazul unui bărbat divorţat care are o probabilitate semnificativ mai mare decât aceea a unuia care menţine relaţia cu soţia de a se sinucide sau de a comite un furt.

Angajamentul

Reprezintă dimensiunea raţională a legăturii sociale. Conform acesteia adoptarea unui comportament sau altul este rezultatul unei calcul raţional, o analiză costuri-beneficii în care sunt cântărite pe de o parte investiţiile în comportamentele convenţionale (timp, bani, status) şi pe de altă parte pierderile ce ar putea fi suferite prin adoptarea unui comportament deviant. Thomas Hobbs în Leviathan scria că: „dintre toate pasiunile umane, cea care determină cel mai puţin oamenii să încalce normele sociale este teama” şi nimeni nu poate nega faptul că cel mai adesea oamenii se conformează normelor sociale datorită fricii de pedepsele asociate cu încălcarea lor. Conceptul de angajament arată faptul că societatea este astfel organizată încât încălcarea normelor sociale poate avea consecinţe asupra intereselor celor care adoptă o astfel de conduită. Mulţi oameni, datorită vieţii în societate câştigă bunuri, apreciere şi reputaţie şi nu doresc să piardă aceste lucruri. Aceste realizări permise de către societate, reprezintă o modalitate de asigurare a societăţii cu privire la faptul că membrii săi vor respecta normele sociale.

Implicarea

Se referă la participarea indivizilor la activităţi convenţionale, valorizate social. Ideea principală este că persoanele angajate în diferite activităţi convenţionale devin suficient de ocupate pentru a nu mai avea timpul şi energia pentru a se angaja în activităţi cu caracter deviant. O persoană angajată în activităţi convenţionale, legitime este legată de programe de lucru, planuri, termene etc. astfel încât oportunitatea de a comite acte deviante apare foarte rar. Mai mult chiar în cazul unei implicări majore este posibil ca individul nici să nu se mai gândească la activităţi deviante cu atât mai puţin să se angajeze în astfel de activităţi. Acest tip de explicaţie a protecţiei împotriva comportamentelor deviante a stat la baza multor programe sociale de combatere a infracţionalităţii juvenile. Potrivit lui Edwin Sutherland, „în general în cazul delincvenţei juvenile, cea mai plauzibilă explicaţiei a factorului care face diferenţa dintre angajarea sau reţinerea tinerilor de la comiterea de infracţiuni este acela că cei din urmă beneficiază de numeroase oportunităţi de activităţi recreaţionale cu caracter convenţional faţă de cei dintâi cărora le lipsesc astfel de oportunităţi şi facilităţi” (18, Cohen, A., 1956, p. 37).

Credinţa

Implică acceptarea şi însuşirea de către individ a sistemului de valori sociale promovate de către o societate. Potrivit teoriei controlului social societatea dispune de un sistem unitar de care pot fi violate. Dacă o persoană este ataşată unei valori neîmpărtăşite de către societate atunci nu este nimic de explicat. Întrebarea la care trebuie căutat răspuns este de ce o persoană încalcă o regulă pe care o acceptă? Răspunsul oferit de Hirschi este acela că credinţele sunt tratate ca simple cuvinte care nu înseamnă mare lucru dacă alte forme de control social lipsesc. O altă explicaţie este aceea că indivizii tind să raţionalizeze comportamentele astfel încât pot viola o normă morală şi să-şi menţină în acelaşi timp credinţa în acea normă morală.

TEORIILE TRANSMISIEI CULTURALE

Reprezintă o nouă direcţie teoretică în sociologia devianţei ce a apărut în ani 50” şi a fost reprezentată de lucrările unor sociologi ca Albert Cohen (Băieţii delincvenţi), Cloward Richard şi Lloyd E. Ohlin (Delincvenţă şi oportunitate), Walter Miller (Cultura claselor de jos şi geneza delincvenţei bandelor), Marvin Wolfang şi Franco Ferracuti (Subcultura violenţei) şi are ca idee centrală faptul că comportamentele deviante sunt determinate de conformarea la modelele culturale oferite de o anumită subcultură care încurajează şi sprijină astfel de comportamente. Unii autori (Shoemaker., D., 2005, p. 112) au apreciat că teoriile transmisiei culturale a delincvenţei reprezintă completări şi extinderi ale teoriilor dezorganizării sociale şi anomiei din primele decenii ale secolului trecut şi care au ca notă distinctă faţă de acestea concentrarea într-o mai mare măsură pe natura socială a delincvenţei. Potrivit acestei perspective teoretice, subculturile delincvente apar ca răspuns la problemele sociale cu care unii membrii societăţii se confruntă. Dacă din punctul de vedere al Teoriei anomiei a lui Robert Merton devianţa este rezultatul stării de frustrare resimţită de indivizii aparţinând claselor de jos lipsiţi de accesul la mijloacele instituţionale de realizare a scopurilor valorizate social, pentru   teoriile transmisiei culturale devianţa este consecinţa învăţării valorilor deviante în cadrul grupurilor sociale de care aparţin. O subcultură este compusă din dintr-un „grup de persoane care participă la un sistem împărtăşit în comun de valori şi norme care se află în conflict cu cele ale culturii mai largi” (Schmalleger, F., 1991, p. 87). O altă definiţie asupra subculturilor deviante ne este oferită de Milton Gordon (1947, p. 40): potrivit căriua subcultura deviantă este: „o subdiviziune de natură culturală, compusă dintr-o combinaţie de situaţii sociale multiple, aşa cum sunt statusul de clasă, identitatea etnică, rezidenţa regională şi cea urban-rurală, afilierea religioasă, dar care formează prin combinarea lor o unitate funcţională care are un impact integrat asupra individului participant” (Milton Gordon, 1947, p. 40).

Noţiunea de subcultură delincventă a fost rezultatul analizei şi interpretării   modelelor culturale şi stilurilor de viaţă ale unor grupuri sociale minoritare (mexicani, portoricani, italieni, africani) care potrivit statisticilor criminale din Statele Unite sunt responsabile pentru o proporţie mai mare de infracţiuni decât alte grupuri minoritare (scandinavi, germani, olandezi, japonezi) astfel încât s-a considerat că unele sunt mai înclinate să încalce legea decât altele.

Subculturile deviante apar atunci când indivizii aflaţi în circumstanţe asemănătoare, izolaţi social şi neglijaţi de societate se grupează pentru aşi asigura suport mutual. Subculturile deviante există în cadrul unei societăţi mai largi şi nu în afara acesteia iar membrii acestor subculturi sunt diferiţi de membrii culturii dominante. Teoriile subculturilor deviante explică modul cum acestea se formează, forma pe care acestea o iau şi modul în care acestea se reproduc de la o generaţie la alta. Astfel de exemplu, potrivit lui Marvin Wolfagang şi Franco Ferracuti, sistemul de valori al unei subculturi nu doar cere ci şi aşteaptă comportamente violente în anumite circumstanţe sociale.

Teoriile subculturilor deviante prezintă o serie de elemente comune. În primul rând faptul că comportamentele deviante se produc în cadrul unui grup sau bande care exercită o puternică influenţă asupra membrilor săi. De asemenea clasa socială, grupul de egali, sau alte contexte sociale sunt considerate a juca un rol important în modelarea comportamentelor indivizilor şi bandelor şi implicit în geneza comportamentelor deviante ale acestora. Subculturile deviante pot fi: subculturi reactive şi subculturi independente. O subcultură reactivă este aceea în care membrii unui grup social dezvoltă norme şi valori sociale care sunt un răspuns faţă de cultura dominantă şi în acelaşi timp opuse acesteia. Subculturile independente cuprind membrii unui grup social care susţin norme şi valori sociale specifice, diferite de cele ale culturii dominante dar care nu se află în opoziţie cu aceasta. Acestea reprezintă o soluţie diferită (independentă) la problemele vieţii cotidiene cu care se confruntă membrii acestui grup.

Subculturile deviante prezintă o serie de caracteristici:

a) noutilitarismul, se referă la faptul că relativ frecvent, membrii grupului aparţinând unei subculturi se angajează în activităţi delincvente fără a urmări beneficii de nici un fel ci pentru a-şi exprima solidaritatea faţă de grup. Actul delincvent reprezintă astfel un mijloc de a întării coeziunea grupului. În acest sens, R. A. Cloward şi L. E. Ohlin vorbesc de socializare anticipativă. Furtul unei maşini de exemplu de către membrul unei bande de tineri poate avea pentru membrii acestui grup semnificaţia unui act de curaj sau de bravură care aduce respect şi faimă celui care a realizat-o.

b) maliţiozitatea, semnifică faptul că actul deviant nu este motivat de satisfacerea unei necesităţi materiale ci din plăcerea de a încălca interdicţiile, de a sfida societatea „legitimă” sau de ai pune pe ceilalţi în situaţii dificile. Astfel se explică o serie de acte de vandalism săvârşite de către tineri, furtul unor bunuri sau alte activităţi cu caracter deviant;

c) negativismul, reprezintă atitudinea de negare a valorilor culturii dominante. Astfel subculturile deviante posedă norme, valori şi reguli specifice şi care se află în acelaşi timp în opoziţie cu cele ale culturii dominante;

d) versatilitatea, exprimă faptul că membrii subculturilor delincvente nu sunt specializaţi pe anumite tipuri de activităţi infracţionale şi comit toate genurile de fapte şi activităţi cu caracter infracţional;

e) autonomia grupului delincvent, se referă la faptul că relaţiile din interiorul grupului sunt caracterizate de coeziune şi exprimă solidaritatea membrilor grupului în timp ce relaţiile cu membrii altor grupuri sau subculturi sunt ostile şi conflictuale.

Teoria reacţiei la frustrare (Albert Cohen)    

Este una din contribuţiile importante la explicarea comportamentelor infracţionale şi reprezintă rezultatul încercării autorului de a explica predominanţa tinerilor aparţinând claselor de jos în statisticile criminale şi cauzele infracţionalităţii non-economice (infracţiunile sexuale, violenţa, actele de huliganism etc) care nu erau explicate în teoria anomiei a lui Merton. Potrivit lui Albert Cohen, conduita infracţională a tinerilor reprezintă o „soluţie” faţă de frustrarea de status pe care aceştia o trăiesc datorită apartenenţei lor la clasa de jos care îi împiedică să realizeze succesul dorit pe căile şi cu mijloacele legitime. Termenul de „reacţie la frustrare” este inspirat din teoria psihanalitică şi descrie procesul prin care o persoană respinge deschis lucrurile pe care le doreşte şi la care aspiră dar pe care nu le poate obţine. Teoria reacţiei la frustrare prezintă patru asumpţii de bază:

1. Există un număr relativ mare de tineri (în principal băieţi) care experimentează eşecul şcolar;

2. Eşecul şcolar este corelat cu infracţionalitatea;

3. Eşecul şcolar este atribuit conflictului dintre valorile clasei de mijloc dominante promovate de către şcoală şi valorile clasei de jos căreia îi aparţin tinerii;

4. Conduitele delincvente se produc în cadrul bandelor de tineri care joacă un rol important în formarea unei imagini de sine pozitive a tinerilor şi care promovează valori antisociale (Shoemaker, D., 2005, p. 114).

Potrivit lui Albert Cohen, apartenenţa la o clasă socială este asociată cu un sistem de valori şi un stil de viaţă. În cadrul clasei muncitoare (echivalată cu clasa de jos) educaţia copiilor este marcată de valorizarea spontaneităţii comportamentelor, tolerarea agresivităţii, slaba valorizare a educaţiei, de importanţa acordată prezentului şi neglijarea viitorului şi planificării pe lungă durată. De asemenea copii sunt învăţaţi să se conformeze autorităţii datorită aspectelor practice ale obedienţei şi nu datorită valorizării conformităţii şi asocierii acesteia cu reacţiile de afecţiune şi căldură sau dragostea părinţilor (Shoemaker, D., 2005, p. 114). Prin contrast cultura clasei de mijloc care constituie contextul în care se socializează copii acestei clase este caracterizată de valorizarea ambiţiei, competiţiei, responsabilităţii individuale, realizărilor şi succesului în toate domeniile de activitate, preocuparea pentru amânarea gratificaţiilor imediate în favoare atingerii unor obiective importante pe termen lung, favorizarea planificării raţionale a activităţilor şi bugetului, planificarea viitorului, promovarea comportamentelor curtenitoare şi controlul agresivităţii fizice sau verbale în cadrul relaţiilor interpersonale, încurajarea activităţilor recreaţionale cu valoare educativă, şi cultivarea ataşamentului pentru proprietate şi respectarea acesteia. Cele două sisteme de valori şi stiluri de viaţă coexistă în societate dar contextul educaţional este dominat de cultura clasei de mijloc (clasa dominantă). Evaluarea comportamentelor şi performanţelor şcolare se realizează din perspectiva acestui cod cultural al clasei de mijloc. Astfel elevii sunt apreciaţi în funcţie de valori ca punctualitatea, bunul gust, controlul agresivităţii etc. caracteristice ale acestui cadru valoric. Acest lucru explică frecvenţa ridicată a evaluărilor negative a comportamentelor tinerilor din clasa de jos şi eşecul şcolar. Eşecul şcolar conduce la o serie de probleme care includ şi delincvenţa. Deoarece însă, valorile clasei de mijloc sunt general acceptate în societate, chiar şi printre membrii clasei de jos, iar standardele de acceptare, realizare şi recompensă sunt adoptate şi de aceştia, aspiraţiile sunt comune pentru membrii celor două clase sociale. Astfel conform lui A. Cohen, obţinerea unui status social înalt, asociat cu recunoaştere socială, apreciere etc. reprezintă un obiectiv comun pentru toţi membrii societăţii (în sensul scopurilor sociale dezirabile a lui R. Merton). Pentru anumiţi indivizi, sau grupuri sociale, obţinerea unor astfel de statusuri este blocată datorită faptului că le lipsesc mijloacele de atingere a unor astfel de poziţii sociale. Aceştia nu reuşesc să dobândească o educaţie bună, slujbe bine plătite etc. Tinerii din clasa de jos, afirmă Cohen, A., le este blocată calea pentru atingerea unor statusuri ridicate în societate deoarece deoarece eşuează sistematic în obţinerea unei educaţii bune şi acest lucru conduce la insuccesul profesional unde obţin doar slujbe modeste, slab plătite. În condiţiile în care accesul la mijloacele legitime de atingere a statusurilor sociale înalte la care aspiră este blocat, tinerii argumentează Albert Cohen, vor căuta mijloace ilegitime de atingere a acestora (în sensul atribuit de Robert Merton). Astfel pentru a depăşii deprivarea de status în cadrul şcolii, tinerii formează grupuri dintre care cele mai comune sunt bandele de tineri. Acestea dezvoltă nişte grupuri sociale structurate în cadrul cărora se creează o serie de statusuri sociale şi care reprezintă în acelaşi timp nişte grupuri exclusiviste care satisfac nevoia tinerilor de a obţine anumite forme de status social care să le ofere recunoaştere, apreciere şi satisfacţie. În opinia lui Albert Cohen, motivul pentru care astfel de grupuri se formează este acela de a oferii un mijloc de obţinere a unor bunuri sociale dezirabile (status, recunoaştere) celor cărora accesul la asemenea bunuri le este refuzat de către societatea şi cultura dominantă. Astfel asemenea grupuri reprezintă o reacţie la situaţia de marginalizare socială în care se găsesc unii tineri. Cohen susţine că în situaţia în care şcoala şi societatea în ansamblu reuşesc să ofere soluţii alternative pentru obţinerea unor statusuri sociale care să furnizeze tinerilor din clasa de jos recunoaştere şi posibilitatea de a-şi dezvolta un sentiment de autovalorizare, astfel de grupuri nu s-ar forma. Sentimentele de respingere trăite ca urmare a respingerii şi marginalizării din partea autorităţilor şi majorităţii colegilor determină tinerii din clasele de jos să se asocieze în grupuri care dezvoltă o subcultură a căror norme orientează comportamentul în direcţia respingerii a tot ceea ce este perceput ca fiind normal, decent sau bun. Această atitudine de respingere poate fi atât de puternică încât poate conduce la formarea şi însuşirea unor identităţi deviante de către tinerii din aceste grupuri. Comportamentele pe care aceştia le pot dezvolta sunt caracterizate de: lipsa de respect faţă de autorităţi, lipsa de punctualitate şi nerespectarea regulamentelor şcolare, comiterea unor infracţiuni minore şi acte de vandalism sau a unor acte violente. Din acest motiv vom găsi în cadrul acestor subculturi deviante persoane care provin din clasele de jos, din rândul celor care înregistrează eşecuri şcolare, a celor dezavantajaţi social sau a celor care nu au succes pe piaţa muncii.

În concluzie putem spune că potrivit teoriei lui Albert Cohen, subculturile delincvente apar ca răspuns la blocarea accesului celor din clasele de jos la statusuri sociale înalte asociate cu succesul şi recunoaşterea socială şi în acelaşi timp aceste subculturi reprezintă cadre sociale alternative care oferă acestora bunurile sociale la care aspiră. Subculturile delincvente oferă persoanelor dezavantajate din clasa de jos mijloace de a face faţă situaţiei de marginalizare socială şi reprezintă în acelaşi timp o formă de „întoarcere în societate”.

Teoria oportunităţilor diferenţiale

O altă contribuţie importantă la teoria transmiterii culturale a delincvenţei este reprezentată de Teoria oportunităţilor diferenţiale elaborată de Richard Cloward şi Lloyd Ohlin. Potrivit acestei teorii în orice societate oamenii sunt socializaţi astfel încât să valorizeze succesul iar acesta poate fi obţinut pe o cale legitimă sau pe o cale ilegitimă. Pentru a explica modul în care comportamentele deviante apar autorii au conceput un model teoretic al oportunităţilor legitime şi ilegitime. Potrivit celor doi autori, orice societate posedă o structură de oportunităţi legitime (educaţie bună, slujbe calificate şi bine plătite etc.) şi o structură de oportunităţi ilegitime (carieră infracţională) iar accesul la fiecare dintre acestea se distribuie inegal. Astfel cei care au acces la mijloacele legitime de obţinere a succesului folosesc structura de oportunităţi legitime iar cei cărora le este blocat accesul la căile legitime dar care îşi doresc succesul accesează structura de oportunităţi ilegitime. Autorii acestei teorii adaugă însă că şi accesul la mijloace ilegitime este inegal.

Cei doi autori combină elemente ale teoriei anomiei a lui Robert Merton cu elemente ale teoriei asocierilor diferenţiale a lui Sutherland pentru a explica motivul pentru care grupuri sociale diferite (în primul rând clasa muncitoare) aleg să adopte diferite tipuri de devianţă. Ei apreciază că delincvenţa tinerilor din bandele de tineri este generată de blocarea oportunităţilor economice în cadrul instituţiilor convenţionale din societatea americană iar natura acestei activităţi infracţionale este determinată de caracteristicile vecinătăţii în care tânărul trăieşte şi într-o măsură mai mică de grupul de egali din care face parte sau alte grupuri cu care este asociat (Shoemaker, D., 2005, p. 122). Aceste caracteristici ale comunităţii creează oportunităţile pentru comiterea unor acte infracţionale. Tendinţele spre conformitate sau devianţă ale tinerilor se structurează în funcţie de oportunitatea diferenţială oferită de caracteristicile vecinătăţii şi de mijloacele prin intermediul cărora grupul îşi realizează interesele, aspiraţiile, dorinţele. Există din acest punct de vedere trei tipuri de răspunsuri colective la situaţia de blocare a accesului la mijloacele legitime:

 • Bandele delincvente, care urmăresc obţinerea unor beneficii din activitatea infracţională;
 • Bandele violente, specializate în acte de vandalism şi violenţă;
 • Bandele sau grupurile asociale, formate din indivizi consumatori de droguri.

Predominanţa unuia sau altuia din aceste răspunsuri posibile este determinată de „integrarea sistemului organizat de valori şi comportamente legitime şi ilegitime şi de integrarea delincvenţilor de diferite vârste din comunitate” (Shoemaker, D., 2005, p. 122).

Subculturile infracţionale

Acest tip de răspuns subcultural apare în condiţiile în care există în zonele de rezidenţă ale indivizilor din clasa de jos o comunitate stabilă, coezivă şi care conţine o formă de organizare a activităţilor infracţionale. În aceste situaţii infractorii adulţi devin modele sociale de succes pentru tineri şi în acelaşi timp joacă şi rolul de îndrumători pentru cei care se implică într-o activitate infracţională şi îşi formează şi exersează abilităţi şi competenţele necesare unei asemenea activităţi sub îndrumarea acestora. Integrarea şi acomodarea dintre societatea convenţională şi cea criminală asigură stabilitatea şi ordinea în comunitate. Între grupurile de infractori adulţi şi conformişti există o relaţie de interdependenţă şi acomodare reciprocă. De exemplu bunurile provenite din furt sunt păstrate de tăinuitori şi valorificate în comerţul legal. De asemenea există o formă de acomodare între cei puşi să apere ordinea publică şi grupurile de infractori. Primii tolerează activitatea şi oferă adesea protecţie celor din urmă în schimbul unor avantaje personale sau al păstrării ordinii în comunitate. În felul acesta comportamentele infracţionale se orientează spre activităţi aducătoare de venituri şi evită violenţa. Conform lui Cloward şi Ohlin, „nu există loc în cadrul grupurilor criminale organizate pentru indivizii violenţi şi impredictibili” (Cloward Ohlin, 1960. P. 167) (Delinquency and Oportunity, New York Free Press). Potrivit aceloraşi autori, organizarea şi disciplina necesare pentru buna funcţionare a unei bande specializate în furturi (de exemplu) exclude indivizii impulsivi şi iraţionali.

Subculturile violente

Reprezintă un alt tip de răspuns subcultural ce apare în comunităţile în care nu există o formă stabilă de organizare socială a indivizilor din clasa de jos şi unde nu există nici o subcultură delincventă formată. Deşii în aceste comunităţi nu există forme organizate de criminalitate adultă şi nici modele infracţionale, discrepanţa dintre scopurile sociale valorizate şi accesul la mijloacele legitimate social de atingere a lor continuă să existe (Shoemaker, 2005, P. 123). În aceste comunităţi, lipsiţi de modele comportamentale legitime sau delincvente şi fără şanse de a obţine recompense financiare, status social înalt etc prin participarea la piaţa muncii şi mai mult neputându-se integra nici într-o bandă delincventă, tinerii tind să formeze un tip de bande de pe care Cloward şi Ohlin le-au numit conflictuale. Emergenţa unor astfel de bande este explicată de către Cloward şi Ohlin prin lipsa unor forme de control social exercitate de societatea convenţională sau de către grupurile delincvente organizate (Shoemaker, 2005, p. 123). Violenţele comise de tinerii din astfel de bande nu se datorează nici unor personalităţi psihopatice nici stării de frustrare pe care aceşti tinerii o trăiesc ci reprezintă modalităţi de obţinere a unui tip de succes, status şi recunoaştere socială pe care nu o pot obţine în alt fel (idem).

Subculturile asociale

Reprezintă un alt tip de răspuns subcultural care se produce în comunităţile caracterizate de consumul de alcool şi droguri. Potrivit lui Cloward şi Ohlin, membrii bandelor asociale sunt formate din cei care eşuează atât în lumea convenţională cât şi în cea infracţională. De menţionat faptul că nu toţi cei care înregistrează acest dublu eşec devin membrii ai bandelor asociale. Mulţi dintre cei care eşuează tind să-şi limiteze aspiraţiile şi devin membrii ai grupurilor de consumatori de droguri de la colţul străzii.

Conform celor doi autorii, integrarea tinerilor cărora accesul la mijloacele legitime de obţinere a succesului social şi care trăiesc din acest motiv o stare de frustrare într-un tip sau altul de bandă depinde atât de personalitatea acestora dar mai ales de asociaţiile, circumstanţele sociale şi caracteristicile mediului lor de viaţă.

Cultura claselor de jos (Walter Miller)

O altă teorie ce încearcă să explice delincvenţa juvenilă prin intermediul factorilor socio-culturali este reprezentată de Teoria claselor de jos elaborată de către Walter Miller. Potrivit acestui autor nu există subculturi delincvente generatoare de delincvenţă aşa cum a susţinut Albert Cohen ci este vorba de un veritabil „sistem cultural” al claselor sociale defavorizate aflat în conflict cu „sistemul cultural „ al claselor sociale favorizate. Conform lui Oscar Lewis (1959, 1961) „există o veritabilă cultură a sărăciei în măsura în care categoriile sociale cele mai defavorizate dezvoltă un sistem de norme şi valori care reprezintă un mod de adaptare faţă de dificultăţile existenţei”(Rădulescu, 1998). Având în vedere noţiunea de cultură a sărăciei precum şi cea de transmisie culturală sociologul american a arătat că actele delincvente ale tinerilor nu pot fi considerate deviante deoarece ele reprezintă comportamente care se conformează la cerinţele culturii clasei de apartenenţă. Motivaţia unor comportamente delincvente comise de către tinerii din clasele de jos poate fi înţeleasă dacă luăm în considerare „forţele culturale” care exercită presiuni asupra conduitelor acestora. Aşadar conform acestei teorii, delincvenţa este un produs natural al normelor, valorilor, atitudinilor şi stilurilor de viaţă adoptate de către membrii claselor defavorizate ca urmare a apartenenţei lor la cultura clasei de jos.

Cultura clasei de jos prezintă o serie de caracteristici distinctive. Cea mai importantă caracteristică a acesteia este orientarea sa către violarea deliberată a normelor şi valorilor clasei de mijloc. Stilul de viaţă al indivizilor aparţinând clasei de jos este definit de un set de preocupări şi teme de interes diferite de cele ale altor culturi care au o largă răspândire, cer o atenţie deosebită şi un grad ridicat de implicare emoţională. Fiecare dintre aceste semnificaţii „focale” este concepută ca o dimensiune în cadrul căreia o largă şi variată paletă de modele comportamentale poate fi adoptată de către indivizi diferiţi în circumstanţe diferite. Dintre acestea cele mai importante sunt:

 • Beleaua: Preocuparea pentru „belele” este o caracteristică dominantă a culturii clasei de jos. Conceptul semnifică o situaţie sau un anumit comportament care determină contactul nedorit cu autorităţile sau agenţiile societăţii dominate de reprezentanţii clasei de mijloc. Pentru membrii clasei de jos, bărbaţi femei sau copii „ a intra în belea” sau a sta departe de „belele” reprezintă o preocupare importantă. Pentru bărbaţi, „a intra în belea” înseamnă cel mai adesea a fi implicaţi în incidente violente sau activităţi sexuale acompaniate de consumul de alcool şi droguri. Pentru femei „beleaua” se referă în special la complicaţiile asociate cu activităţi sexuale. Important de menţionat aici este faptul că dorinţa exprimată de a evita comportamentele care încalcă normele morale se referă mai mult sau mai puţin explicit la codurile morale sau standardele legale „oficiale” şi nu la dorinţa de a evita „intrarea în belea”.

Dacă în cadrul clasei de mijloc un criteriu important pentru evaluarea statusului unei persoane este reprezentat realizările sale şi simbolurile exterioare ale acesteia, în cadrul clasei de jos evaluarea se măsoară pe dimensiunea respectării-nonrespectării legii. Încălcarea sau respectarea legii este valorizată diferit în funcţie de individ şi circumstanţe. În unele situaţii a intra în belea reprezintă o situaţie generatoare de prestigiu cum este de exemplu cea a apartenenţei la anumite grupuri sau bande care este posibilă doar în urma demonstrării disponibilităţii de a încălca legea. Pentru un segment important de membrii ai clasei de jos „ a intra în belea” nu este un mijloc de a câştiga prestigiu dar reprezintă un mijloc de a obţine alte câştiguri valorizate cum ar fi primirea dovezii de dragostea şi ataşament din partea cuiva sau dobândirea unei stări de excitaţie şi euforie. Aşadar „intrarea în belea” este multifuncţională şi serveşte pentru atingerea unor scopuri diverse.

 • Duritatea: În cultura clasei de jos, duritatea reprezintă o combinaţie de calităţi şi stări. Printre cele mai importante sunt îndemânările fizice cum sunt forţa fizică, rezistenţa, îndemânarea sau „masculinitatea” simbolizată de lipsa sentimentalismelor, bravura în faţa ameninţărilor, tatuaje, dezinteresul pentru artă, şi considerarea femeilor ca fiind nişte obiecte ce trebuie cucerite. Modelul „durului” lipsit de frică, abil în lupta fizică, puternic a fost reprezentat de către personaje din filmele anilor 30” cum sunt gangsterii sau cobowii din western-uri. Preocuparea intensă pentru calităţile fizice în cultura clasei de jos a fost explicată de unii autorii (Sharp, 1995, p.129) prin constatarea existenţei unei mari proporţii de tineri din clasa de jos crescuţi în familii monoparentale conduse de femei şi lipsiţi de prezenţa unui bărbat care să le ofere ocazia de a învăţa componentele rolului de bărbat.
 • Isteţimea: Este reprezentată de existenţa unor abilităţi de a păcălii sau înşela pe ceilalţi şi în acelaşi timp de a evita astfel de capcane, de a obţine prin intermediul calităţilor spirituale şi prin minimum de efort fizic diferite bunuri şi avantaje (prin şmecherie). Această capacitate nu este însă una de natură intelectuală deoarece în cultura clasei de jos intelectualismul este respins deoarece este considerat un semn de efeminitate şi slăbiciune. Modelul persoanei isteţe este reprezentat în cultura clasei de jos de jucătorul profesionist de cărţi, promotorul etc.
 • Excitarea: Este reprezentată de căutarea deliberată a senzaţiilor „tari”, a pericolului, a riscului care determină o stare stimulare emoţională etc. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că pentru mulţi reprezentanţi ai clasei de jos viaţa are un ritm monoton fiind compusă din rutină şi activităţi repetitive şi lipsa unor stimulări emoţionale. Din acest motiv căutarea unor stimulente emoţionale devine o preocupare importantă pentru membrii clasei de jos. Printre activităţile cu rol de stimulare emoţională se găsesc consumul de alcool şi droguri, practicarea jocurilor de noroc, escapadele nocturne în oraş, aventurile amoroase etc. Asemenea activităţi prilejuiesc contactul cu ocazii infracţionale determinând adesea asumarea belelelor urmărite în mod premeditat.
 • Destinul: Destinul şi căutarea norocului reprezintă o preocupare importantă pentru indivizii aparţinând claselor defavorizate şi se află în strânsă legătură cu căutarea stimulentelor emoţionale. Pentru mulţi reprezentanţi ai claselor defavorizate viaţa este supusă unor forţe situate deasupra lor asupra cărora nu au nici un control. Aceste forţe nu au neapărat un caracter supranatural şi nu se referă la voinţa divină aşa cum sugerează dogmele religioase ci sunt mai apropiate de conceptul de destin sau de percepere a individului ca un pion mişcat de forţe magice. Membrii claselor defavorizate se află mereu în căutarea norocului, a conjuncturilor favorabile şi evitarea ghinioanelor. Din această perspectivă, implicarea în activităţi infracţionale reprezintă modalităţi de căutare a norocului şi de forţare a destinului.
 • Autonomia: În ceea ce priveşte controlul asupra propriului comportament, natura şi gradul de extindere, în cadrul culturii claselor de jos există o preocupare importantă. În cadrul acestei culturi, este valorizată libertatea faţă de constrângeri externe, libertatea faţă de o autoritate superioară şi autonomia personală. Negativ sunt valorizate prezenţa unei autorităţi externe, constrângerile externe şi starea de dependenţă exprimată prin situaţii în care individului „i se poartă de grijă”. În cadrul culturii clasei de jos există o legătură conceptuală strânsă între noţiunea de autoritate şi cea de îngrijire sau creştere. Astfel a fi strâns controlat sau supravegheat echivalează cu situaţia de a fi îngrijit, a fi ajutat. Din acest motiv reacţia negativă asupra autorităţii a regulilor şi a controlului său autoritar se extinde şi asupra acţiunilor acesteia de îngrijire, protecţie, etc.

Deşii aceste semnificaţii focale nu au un caracter delincvent propriuzis, ele determină în schimb numeroase oportunităţi de încălcare a legii. Astfel căutarea senzaţiilor tari poate conduce la consumul de droguri, implicarea în activităţi infracţionale şi contactul nedorit cu poliţia şi autorităţile. Valorizarea durităţii poate explica căutarea ocaziilor de a demonstra calităţile fizice şi poate contribuii la amplificarea agresivităţii prin trecerea de la formele verbale la cele fizice. O serie întreagă de atitudini, practici, comportamente şi valori caracteristice culturii clasei de jos concură la susţinerea şi menţinerea trăsăturilor de bază ale culturii claselor de jos şi la stilul de viaţă derivat din aceasta. În domeniile în care acestea diferă faţă de caracteristicile culturii clasei de mijloc, acţiunile care au drept scop conformarea la cerinţele culturii clasei de jos pot conduce la violarea normelor şi valorilor clasei de mijloc şi sunt percepute ca fiind încălcări deliberate şi răutăcioase de către cei ce aderă la cultura clasei de mijloc. Acest lucru nu înseamnă că violarea codurilor morale ale clasei de mijloc reprezintă orientarea fundamentală a culturii clasei de jos. Trăsăturile caracteristice ale culturii clasei de jos nu sunt în întregime orientate împotriva celor din clasa de mijloc ci doar conţin elemente care facilitează astfel de violări. Potrivit lui Walter Miller, cauza principală a comportamentelor infracţionale a tinerilor nu este reprezentată de existenţa unor atitudini ostile de respingere a valorilor şi modelelor comportamentale specifice culturii clasei de mijloc induse de cultura clasei de jos ci derivă din efortul pozitiv de a achiziţiona valorile dominante ale culturii de apartenenţă şi de a se conforma normelor sale implicite şi explicite.

TEORIA ETICHETĂRII

Teoria etichetării este un produs al curentului interacţionist care s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XX în sociologie. Reprezentanţii interacţionismului simbolic iniţiat de George H. Mead şi dezvoltat ulterior de Herbert Blumer şi discipolii săi Erving Goffman, Howard S. Becker şi Edwin Lemert au susţinut ideea că faptele sociale se formează în cadrul proceselor de interacţiune socială dintre indivizi, în condiţiile participării acestora la lumea cotidiană a simbolurilor şi semnificaţiilor reciproc împărtăşite în care totul se negociază, nimic nefiind predeterminat (Rădulescu, S. M., 1998, p. 95). Această orientare teoretică precum şi etnometodologia reprezentată de Harold Garfinkel şi Erving Goffman care şi-a propus să înlăture bariera artificială dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cea comună au realizat o schimbare a centrului de interes a sociologilor de la aspectele deterministe ale acţiunii sociale la preocuparea pentru descrierea şi interpretarea acesteia. Astfel în centrul preocupărilor sociologilor au ajuns comunităţile formate din devianţi şi marginali, cum sunt consumatorii de marijuana (H. S. Becker), bolnavii mentali din spitalele psihiatrice (E. Goffman), delincvenţii (E. Lemert) etc. În concordanţă cu noua orientare teoretică, sociologii care au pus bazele teoriei etichetării au renunţat să mai caute răspunsul la întrebarea de esenţă deterministă: „de ce individul încalcă normele sociale?” şi au început să-şi pună întrebări legate de „modul în care un comportament ajunge să fie considerat ca fiind deviant”. Opinia împărtăşită de către adepţii acestei noi teorii este aceea că nici un comportament nu este în sine deviant ci este definit ca atare în urma interacţiunilor sociale în cursul cărora indivizii reacţionează faţă de conduitele altor indivizii care nu seamănă cu cele ale majorităţii şi astfel ajung să fie etichetate ca deviante. Unul dintre primii sociologi care au susţinut această idee a fost Frederick Thrasher (1927, Shoemaker 209) care în lucrările sale referitoare la bandele de delincvenţi tineri a evidenţiat potenţialul negativ al etichetei oficiale de delincvent. Câţiva ani mai târziu, Franck Tannenbaum, (1938, idem) a introdus termenul de „dramatizare a răului” prin intermediul căruia explica modul în care procesul de definire, identificare, calificare a comportamentului unei persoane sau segregarea acesteia faţă de ceilalţi indivizi şi supunerea ei unui tratament diferit conduce la transformarea comportamentului acesteia într-unul care seamănă cu cel descris de oficiali. În felul acesta, o persoană care a fost oficial considerată deviantă tinde să devină deviantă aşa cum a fost caracterizată de către instanţele de control social. Aceste idei au fost exprimate în lucrarea sa Crimă şi comunitate în care sunt cuprinse concluziile studiului său realizat asupra băieţilor din ariile periferice ale oraşelor şi a celor din zonele rezidenţiale. Potrivit consemnărilor lui Tannenbaum, ambele grupuri de tineri se angajau în acţiuni tipice pentru vârsta adolescenţei cum sunt: agresiunile fizice, actele de vandalism, furturi minore, chiulul de la şcoală sau consumul de alcool şi droguri dar atitudinea autorităţilor (reacţia socială) faţă de cele două grupuri de tineri era diferită. Dacă comportamentele celor din primul grup era etichetat de către profesori, vecini sau autorităţi ca fiind „problematic” şi simptomatic pentru o viitoare carieră infracţională cele ale tinerilor din cartierele rezidenţiale era apreciat ca fiind unul normal pentru perioada adolescenţei iar abaterile scuzabile. Atitudinea autorităţilor faţă de grupul de tineri din clasa de jos era una de „dramatizare a răului”, de accentuare a pericolului social al comportamentelor lor şi din acest motiv de pedepsire exemplară a acestor comportamente prin internarea lor în şcoli de corecţie etc. Ca urmare a acestor sancţiuni, comportamentele tinerilor se agravau şi mai mult iar şcolile de corecţie reprezentau o ocazie de a învăţa tehnici de comitere a infracţiunilor. După eliberare aceşti tineri, respinşi de societate şi având şanse reduse de reabilitare se angajau în cariere infracţionale acceptând ideea că sunt cu adevărat delincvenţi.

Edwin Lemert, considerat întemeietorul abordării „reacţiei sociale”, a fost cel care a dezvoltat conceptele de devianţă primară şi devianţă secundară. În accepţiunea sa, devianţa primară, poate avea o mulţime de factori determinanţi de natură biologică, psihologică sau socială iar individul nu se consideră pe sine ca fiind deviant în acest stadiu. Devianţa secundară apare în urma devianţei primare, include acceptarea statutului de deviant şi reprezintă un mod de adaptare, de atac sau de apărare la reacţia socială faţă de devianţa primară. Potrivit acestui autor, reacţia socială reprezintă un obiectiv mult mai important de studiat deoarece arată limitele toleranţei comunităţii şi modul în care societatea creează devianţa prin intermediul agenţilor de control social. Howard Becker (1963), considerat unul dintre fondatorii teoriei etichetării introduce termenul de „antrepenor moral” pentru a descrie indivizii care se angajează în campanii de scoatere în afara legii a unor comportamente şi de etichetare a lor ca dăunătoare şi „criminale”. Astfel de campanii au fost cele desfăşurate de mişcare prohibiţionistă de interzicere a producerii şi comercializării produselor alcoolice, condamnarea prostituţiei etc. De asemenea campanii de redefinire a devianţei au fost conduse şi de grupuri considerate deviante, proces care a fost denumit: „contestarea stigmei” (Schur, 1980). Howard Becker (1973) a fost cel care a realizat şi o clasificare a tipurilor de devianţi. Astfel el distinge între devianţii autentici, cei care violează normele sociale şi care sunt recunoscuţi ca atare de către societate; falşii devianţi, cei care se conformează normelor sociale dar sunt percepuţi incorect ca fiind devianţi şi devianţii secreţi, cei care încalcă normele sociale dar nu sunt văzuţi sau percepuţi ca devianţi. Deşii această din urmă categorie de devianţi se află în contradicţie cu teoria etichetării, Becker explică că este vorba de o categorie de comportamente pe care le numim în mod obişnuit nonconformiste şi care nu sunt percepute ca încălcări ale normelor sociale dar pot fi oricând considerate ca fiind deviante (Shoemaker, 2005, p. 212).

O altă problemă problemă tratată de către teoreticienii teoriei etichetării a fost aceea a felului în care persoana etichetată ca deviantă reacţionează la etichetă. Potrivit autorilor teoriei, persoanele care primesc eticheta de devianţi încearcă să reziste efectelor negative ale etichetării dar în timp ce unele reuşesc acest lucru altele eşuează şi se comportă în concordanţă cu „rolul atribuit”. Este posibil de asemenea ca unele persoane etichetate ca deviante să-şi modifice comportamentul ca urmare a dorinţei de a evita efectele negative ale etichetării.

Deşii autorii teoriei etichetării au definit devianţa în termenii interacţiunilor sociale au accentuat şi importanţa grupurilor şi asocierilor de persoane cu etichetă de deviant în acceptarea reacţiei sociale faţă de comportamentele definite ca deviante. Potrivit lui Howard Becker, aprecierea comportamentului unei persoane ca fiind deviant şi punerea unei etichete cum ar fi cea de „hoţ”, „criminal” „abuzator” etc. va conduce în final şi la excluderea acesteia din societatea convenţională. Conform lui Becker., acest proces de segregare care creează outsideri, conduce la asocierea lor în grupuri deviante care suportă o astfel de etichetă şi poate contribui la crearea şi însuşirea de către indivizii care le compun a unor identităţi deviante. Identificarea cu un grup deviant organizat, fiind în concepţia aceluiaşi autor şi punctul final în cariera unui deviant (Shoemaker, 2005, p. 213). Grupul deviant poate servi de asemenea ca un catalizator pentru transformarea unui rol deviant dintr-unul negativ într-unul acceptabil din punct de vedere social, cum este cazul alcoolicilor care se întâlnesc în cadrul unor grupuri de autoajutorare cum sunt „alcoolici anonimi”.

Aşadar din punctul de vedere al teoriei etichetării devianţa nu este o caracteristică a unui comportament realizat de o persoană ci este consecinţa aplicării de către alţii a unor reguli şi sancţiuni asupra acestuia. Deviantul este persoana asupra căreia eticheta de deviant a fost aplicată cu succes iar comportamentul deviant este cel care a fost etichetat astfel.

Teoria etichetării poate fi caracterizată sintetic potrivit lui S. M. Rădulescu (1998, p. 96) de următoarele enunţuri:

a) Toţi oamenii într-un moment sau altul al vieţii lor încalcă normele sociale şi prin urmare împărţirea acestora în devianţi şi conformişti este inaplicabilă;

b) Încălcarea normelor sociale care în majoritatea cazurilor nu este detectată poate fi denumită „ devianţă primară”;

c) Calificarea unui act ca fiind deviant nu este dependentă de caracteristicile actului în sine ci de definiţiile date de către indivizii şi grupurile care au puterea de a eticheta devianţa. Drept urmare devianţa este dependentă de reacţia socială faţă de încălcarea normelor sociale, categoriile de indivizi implicate şi situaţiile particulare în care se produc aceste abater;

d) Indivizii care sunt etichetaţi devianţi nu-şi consideră conduită deviantă ci perfect normală şi doar din momentul în care ea a fost etichetată ca atare de către societate (devianţa secundară) ajung să accepte eticheta, să-şi însuşească statutul de deviant şi să asimileze atributele identităţii de deviant. Statusul pe care îl primesc îi determină să adopte conduite conforme cu aceasta, să caute compania unor persoane care au acelaşi statut şi împărtăşesc acelaşi stil de viaţă.

Aşadar potrivit acestei teorii, devianţa, nu este o calitate a comportamentului unei persoane ci este consecinţa aplicării de către alţii a unor reguli şi sancţiuni asupra unor persoane care au încălcat o normă socială. Deviantul nu este prin urmare persoana care a încălcat o normă socială ci persoana căreia i-a fost aplicată cu succes eticheta de deviant. Urmând aceiaşi logică comportamentele deviante nu sunt cele care încalcă o normă socială ci acelea care sunt etichetate ca fiind deviante de către ceilalţi.

Contribuţia importantă pe care teoria etichetării o aduce la înţelegerea şi explicarea devianţei se referă în principal la evidenţierea rolului agenţiile de control social şi în special instituţiile de reeducare sau de efectuare a pedepselor în crearea devianţei delincvenţei), în întărirea motivaţiilor infracţionale şi crearea carierele delincvente. În plus această orientare teoretică evidenţiind pericolele instituţionalizării şi dependenţei prelungite de instituţiile de control social, a avut o influenţă benefică asupra politicilor penale susţinând umanizarea mediilor carcerale. Limitele acestei teorii sunt cele caracteristice pentru concepţiile fenomenologice: accentul excesiv pus pe factorii subiectivi care reduce explicaţia sociologică la o simplă interpretare de semnificaţii, ignorarea cauzelor primare ale devianţei în favoarea   cauzelor secundare determinate de etichetă şi ignorarea devianeţei cu caracter secret şi a actelor deviante comise de cei care deţin puterea (Rădulescu, 1998, Rădulescu, 2003).

TEORIA NEUTRALIZĂRII (DAVID MATZA)

Teoria a fost elaborată de către Gresham Sykes şi David Matza şi a fost inspirată de evaluarea critică realizată de cei doi autori asupra Teoriei asocierilor diferenţiale a lui E. Sutherland. Studiile ulterioare efectuate de aceştia asupra delincvenţei juvenile i-au condus la elaborarea unei teorii asupra devianţei care a fost prezentată în lucrarea Delinquency and Drift publicată în 1964. Teoria neutralizării este raliată modelului teoretic al învăţării sociale care consideră că comportamentele deviante ca şi alte comportamente sociale sunt rezultatul unui proces de învăţare care are loc în contextul interacţiunilor sociale. Una din tezele de bază ale acestei teorii este aceea că învăţarea comportamentelor delincvente implică:

a)      Învăţarea tehnicilor de comitere a infracţiunilor;

b)      Învăţarea motivelor, raţionalizărilor, atitudinilor necesare comiterii infracţiunilor.

David Matza a constatat că dacă procesul învăţării este destul de bine cunoscut, conţinuturile învăţării sunt mult mai puţin cunoscute. Singura orientare teoretică care a adus o contribuţie importantă în această direcţie este orientarea subculturilor delincvente. Caracteristica de bază a subculturilor delincvente este aceea că reprezintă un sistem de valori opuse celor ale culturii dominante din societate. Din această perspectivă sistemul cultural alternativ apare ca fiind sistemul cultural dominant inversat şi generează o forţă ce se opune ordinii sociale. Modelul subculturilor delincvente prezintă însă o mulţime de deficienţe şi unii autori (Cohen, A., Delinquent Boys, The Free Pres of Glencoe, 1995) nu mai consideră delincvenţei juvenilă ca fiind un tip de comportament opus valorilor şi normelor sociale aparţinând culturii dominante. Natura acestor defecte şi posibilele modele explicative alternative sau modificate care să explice o mare parte din comportamentele delincvente ale tinerilor au condus pe cei doi autori la elaborarea unei noi teorii referitoare la delincvenţa juvenilă. Sykes şi Matza au făcut o serie de observaţii pe baza căreia şi-au construit teoria. Acestea pot fi sintetizate astfel:

 • Contrar aşteptărilor teoriilor transmisiei culturale, delincvenţii trăiesc sentimente de ruşine şi vinovăţie cu privire la actele delincvente comise;
 • Delincvenţii respectă şi admiră adesea persoanele oneste şi cinstite (a se vedea relatările delincvenţilor cu privire la preotul devotat şi cinstit, mama iubitoare şi devotată etc);
 • Tinerii delincvenţi trasează o linie de demarcaţie între persoanele care pot fi victimizate şi cele care nu pot fi victimizate (victimizarea devine o funcţie a distanţei sociale dintre delincvent şi ceilalţi);
 • Delincvenţii nu sunt în întregime imuni la cerinţele de conformitate venite dinspre societatea convenţională (Există o mare probabilitate ca familiile delincvenţilor să condamne actele delincvente aşa cum este şi orientarea societăţii convenţionale şi acest lucru se întâmplă şi în cazul familiilor implicate în diferite tipuri de activităţi ilegale).

Pornind de la aceste constatări, cei doi autori şi-au propus să explice de ce delincvenţa juvenilă se produce în condiţiile în care tinerii ca şi majoritatea membrilor societăţii sunt mai mult sau mai puţin ataşaţi de valorile şi sistemul normativ dominant din societate. Întrebarea la care aceştia au încercat să răspundă a fost: Cum este posibil ca oamenii să încalce normele sociale în care cred? Un prim indiciu în acest sens este oferit de faptul că valorile sociale şi normele sociale care derivă din acestea nu iau decât arareori forma unor imperative absolute. În plus valorile şi normele care ghidează comportamentele indivizilor sunt limitate în ceea ce priveşte conformarea la prescripţiile lor de către elemente ca timpul, locul, persoana şi circumstanţele sociale. Prohibiţia împotriva omuciderii de exemplu nu se aplică „duşmanilor” în timpul unui conflict, celor ce pun în aplicare o sentinţă judecătorească sau celor aflaţi în legitimă apărare. Sistemul normativ al unei societăţi este marcat aşa cum remarca Williams de flexibilitate (Williams, Robin., Jr. American Society, New York, Knopf, 1951, p. 28), ceea ce înseamnă că nu este un corp de reguli ce trebuie respectate foarte strict în orice circumstanţe. Flexibilitatea se întâlneşte şi în practica judiciară şi este cuprinsă în regulile care privesc aprecierea circumstanţelor ce anulează responsabilitatea pentru comiterea unei infracţiuni. Astfel, imaturitatea, necesitatea, autoapărarea, boala mintală, starea de intoxicare cu alcool sau alte droguri sau compulsiunea sunt frecvent utilizate în instanţă ca argumente pentru anularea responsabilităţii pentru actele infracţionale comise. În felul acesta, arătând că a lipsit intenţia săvârşirii unei infracţiuni, individul poate evita responsabilitatea legală, morală şi desigur sancţiunile din partea societăţii. Potrivit lui David Matza, „ O mare parte din actele delincvente se bazează pe ceea ce este o extensie esenţială şi nerecunoscută de apărare împotriva infracţiunii comise care ia forma unei justificări a actului deviant care este validă din punctul de vedere al delincventului dar care în acelaşi timp este respinsă de către sistemul legal sau de societate în întregul ei” (Matza, D., ………). Aceste justificări sunt în fapt nişte raţionalizări. Ele apar în urma comiterii unor acte delincvente şi au rolul de a proteja făptuitorul împotriva autoînvinovăţirii şi împotriva blamului altor persoane. Potrivit celor doi autori (Sykes, Matza) aceste raţionalizări preced comiterea unor acte delincvente şi le fac în acelaşi timp posibile. Această posibilitate este menţionată de către Sutherland dar nu este dezvoltată în teoria sa. Atitudine de dezaprobare a conduitelor delincvente ce rezultă din internalizarea normelor sociale şi atitudinea conformistă a celorlalţi este neutralizată şi anihilată de către aceste mecanisme de raţionalizare. În acelaşi timp controlul social care are rolul de a inhiba motivaţia pentru comportamentul delincvent este făcut inoperaţional iar individul devine liber pentru a se angaja în comportamente infracţionale fără a suferii daune serioase în ceea ce priveşte imaginea de sine. Aşadar, delincventul nu este în opoziţie totală cu societatea convenţională iar pentru a se angaja în activităţi infracţionale trebuie să deţină tehnici de raţionalizare a actelor delincvente. David Matza a numit aceste mecanisme de justificare a comportamentelor infracţionale „tehnici de neutralizare” şi a apreciat că reprezintă o componentă esenţială a ceea ce Sutherland a numit „definiţii favorabile încălcării legii”. Potrivit aceluiaşi autor aceste tehnici de neutralizare joacă un rol mai important în geneza comportamentelor delincvente decât învăţarea imperativelor morale, valorilor sau atitudinilor favorabile încălcării legii. Analizând aceste tehnici, David Matza a apreciat că acestea se pot grupa în patru categorii distincte: negarea responsabilităţii, negarea prejudiciului, negarea victimei, condamnarea condamnatorilor şi apelul la o loialitatea mai înaltă.

Negarea responsabilităţii

Reprezintă una din cele mai importante tehnici de neutralizare a responsabilităţii pentru comiterea unui act delincvent. În măsura în care delincventul se poate defini pe sine ca lipsit de responsabilitate pentru actul deviant, dezaprobarea celorlalţi, a lui însuşi şi eficienţa controlului social va fi anihilată. În legislaţia penală există o serie de precizări cu privire la situaţiile în care prejudiciile sau vătămările suferite de către victimă sunt neintenţionate şi unde lipseşte responsabilitatea şi în acelaşi timp situaţiile în care responsabilitatea este prezentă. Ca şi tehnică de neutralizare a vinei negarea responsabilităţii se extinde mult dincolo de pretenţia că actul deviant este un accident sau de negarea responsabilităţii personale pentru aceasta. Se consideră că actul deviant este determinat de forţe situate deasupra individului şi în afara controlului acestuia cum este cazul unui mediu familial disfuncţional, a unor părinţi neiubitori, prieteni nepotriviţi, vecinătate săracă etc.

Negarea prejudiciului

O altă tehnică importantă de neutralizare a se centrează pe prejudiciul sau vătămarea produsă de un act delincvent. Negarea prejudiciului reprezintă o modalitate de raţionalizare şi legitimare a conduitei utilizată adesea de către delincvenţi pentru a schimba interpretarea propriilor conduite de către ei înşine sau de către public. Codul penal face o distincţie între actele care sunt greşite şi cele care sunt ilegale dar nu şi imorale. Delincvenţii pot face şi ei o asemenea distincţie în evaluarea vinovăţiei propriilor comportamente. Astfel pentru delincvent, aprecierea vinovăţiei legate de comportamentul său se poate referii la problema existenţei unei persoane care să fie afectată de fapta sa iar acest lucru poate conduce la o mulţime de interpretări. Vandalismul poate fi definit de exemplu de către delincvent ca o simplă stricăciune pe care persoana care a suferit prejudiciul şi-o poate permite fără probleme şi nu ar trebuii să facă prea mult caz. În mod similar, autorul furtului unei maşini poate interpreta acest act ca un împrumut” iar o luptă între bande pe stradă poate fi considerată o „neînţelegere” între băieţii etc. Aceste exemple arată că delincvenţii consideră adeseori că actele lor nu produc cu adevărat un rău chiar dacă contravin legii. Aşa cum prin negarea responsabilităţii legătura dintre individ şi faptele sale poate fi întreruptă şi negarea prejudiciului conduce la ruperea legăturii dintre actele acestuia şi consecinţele sale.

Negarea victimei

În cazul în care delincventul acceptă responsabilitatea pentru faptele sale contrare legii şi admite faptul că acestea au produs pagube sau vătămări indignarea altora sau propria indignare poate fi neutralizată prin invocarea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi care absolvă de vinovăţie făptaşul. Delincventul poate pretinde faptul că vătămarea sau paguba nu pot fi considerate cu adevărat ca prejudicii deoarece sunt în realitate consecinţe ale aplicării unor pedepse binemeritate victimei sau a răzbunării unor fapte reprobabile ale acesteia. În felul acesta printr-o manevră subtilă delincventul se plasează în poziţia justiţiarului care pedepseşte un comportament condamnabil. Exemple în acest sens pot fi atacurile asupra homosexualilor, a membrilor unor minorităţi, agresarea unor profesori prea severi, furturile dintr-un magazin aparţinând unui patron necinstit etc. În toate aceste cazuri delincventul poate susţine că victima „a meritat ceea ce a păţit”. Un alt element ce poate susţine această strategie de negare a victimei este prezenţa în cadrul culturii populare a unor tipuri de infractori, personaje populare de genul Robin Hood, haiduci, sau a detectivului particular hotărât să facă dreptate cu orice preţ, inclusiv acela al încălcării legii. Asemenea personaje atrag simpatia publicului iar persoanele delincvente pot vedea faptele lor ca fiind comportamente ce se încadrează într-un asemenea rol. Pentru a nega existenţa victimei este necesar ca aceasta să fie transformată într-un personaj ce merită să fie pedepsit şi prin urmare poate fi o ţintă potrivită pentru actele sale delincvente. Dacă existenţa victimei va fi negată sau nu depinde şi de prezenţa fizică a acesteia în momentul comiterii acţiunii indiferent de celelalte circumstanţe ale infracţiunii. Astfel în cazurile în care victima este absentă (cazul furturilor din locuinţă), necunoscută sau abstractă conştiinţa existenţei acesteia este diminuată joacă un rol importantă în punerea în funcţiune a mecanismelor negării victimei.

Condamnarea condamnatorilor

Reprezintă o altă tehnică de neutralizare a vinei utilizată de către persoanele delincvente care constă în blamarea persoanelor sau instanţelor cu rol de control social cum sun: poliţia, profesorii, autorităţile etc. Specific acestei tehnici de neutralizare a vinei este mutarea accentului de pe actele reprobabile ale delincvenţilor pe motivaţia şi comportamentul celor care dezaprobă comportamentele lor deviante. Astfel aceştia sunt acuzaţi de ipocrizie, de faptul că sunt ei înşişi devianţi ascunşi şi de faptul că sunt mânaţi de interese personale. Responsabilitatea actelor deviante este în felul acesta transferată asupra lumii în care trăiesc, a societăţii corupte şi a oficialilor ipocriţi care predică moralitatea fără a oferii şi exemple personale în acest sens. Din această perspectivă cei acuzaţi de acte deviante consideră ca fiind nedreaptă şi inechitabilă sancţionarea actelor lor şi ignorarea devianţei comise de reprezentanţii autorităţilor publice. Pe de altă parte percepţia faptului că acordarea recompenselor pentru conformitate cum ar fi succesul sau bunăstarea materială se datorează mai mult influenţei de care dispun indivizii care le obţin şi norocului şi nu naturii conformiste a acestor comportamente contribuie şi mai mult la diminuarea valorii comportamentelor conformiste. Acest tip de judecată joacă un rol important în respingerea sancţiunilor negative ataşate comportamentelor care violează normele sociale. Blamarea altora constituie astfel o metodă de schimbare a subiectului de dialog de la relaţia dintre propriile comportamente delincvente şi reacţia celorlalţi prin intermediul căreia îşi pot anihila sentimentele de vinovăţie sau de regret pentru comiterea unor astfel de acte.

Apelul la o loialitate mai înaltă

A cincia şi cea din urmă tehnică de neutralizare a controlului social intern şi extern este reprezentată de sacrificarea cerinţelor societăţii în favoarea celor ale unor grupuri sociale mai mici de care delincventul aparţine cum este cazul familiei, grupului de prieteni sau bandei. Trebuie precizat însă faptul că aceasta nu înseamnă neapărat repudierea imperativelor sistemului normativ dominant ci doar faptul că individul eşuează în respectarea lor. Delincventul se poate simţii prins într-o dilemă care nu poate fi soluţionată decât prin încălcării legii. Încălcarea normelor sociale se produce în acest caz datorită faptului că normele grupului de apartenenţă sau cerinţele acestuia sunt mai presante şi cer o loialitate mai înaltă decât în cazul celor ale sistemului normativ dominant.

Tehnicile de neutralizare pot să nu fie suficient de puternice pentru a apăra individul de forţele derivate din internalizarea normelor şi valorilor sociale şi de reacţiile celorlalţi membrii ai societăţii care solicită conformarea la aceste norme şi din acest motiv, tinerii delincvenţi par să trăiască sentimente de ruşine şi vinovăţie atunci când sunt puşi în situaţia de a da socoteală pentru faptele lor. unii dintre aceşti tineri delincvenţi pot fi atât de izolaţi de lumea convenţională şi conformistă încât nu au nevoie de tehnicile de neutralizare pentru a se angaja în activităţi infracţionale. Cu toate acestea se poate argumenta că tehnicile de neutralizare joacă un rol crucial în diminuarea eficienţei controlului social şi explică o mare parte din comportamentele delincvente. În orice caz, tehnicile de neutralizare apar ca oferind o direcţie promiţătoare de investigare a cauzelor delincvenţei juvenile. Pe măsură ce noi informaţii sunt furnizate cu privire la mecanismele tehnicilor de neutralizare, originea lor, consecinţele lor, putem ajunge la o înţelegere mai bună a delincvenţei juvenilă şi a devianţei de la sistemul normativ dominant.