1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  1. Încetarea grevei prin renunţare.

Articolul 48 din Legea nr. 168/1999, prevede că în situaţia în care, după declararea grevei jumătate din membrii de sindicat sau jumătate din salariaţii care au hotărât declararea grevei renunţă la grevă, aceasta trebuie să înceteze. Renunţarea poate fi adusă la cunoştinţă chiar în instanţă cu ocazia soluţionării cererii de suspendare a grevei.

  1. Încetarea grevei prin acordul părţilor.

Potrivit art. 57 alin. 2 din Legea nr. 168/1999, în cazul în care organizatorii grevei şi conducerea unităţii ajung la un acord, conflictul de interese este soluţionat şi greva încetează. Refuzul organizatorilor grevei de a îndeplini această obligaţie atrage răspunderea patrimonială a acestora pentru pagubele cauzate unităţii.

Aşadar, în timpul grevei, organizatorii continuă negocierile cu conducerea unităţii, în vederea satisfacerii revendicărilor care au constituit motivele încetării colective a lucrului. în mod practic, aceste negocieri se concretizează într-un acord, care poate fi total, atunci când ambele părţi s-au înţeles deplin asupra revendicărilor formulate. Ca urmare, greva încetează şi acordul, realizat în acest sens, rămâne obligatoriu pe întreaga durată stabilită de părţi.

Singura obligaţie legală, ce le revine organizatorilor grevei, este, aceea de a aduce acest acord, la cunoştinţa greviştilor, pentru ca aceştia să, reînceapă lucrul la data convenită.

Acordul poate fi şi parţial când priveşte numai unele din revendicări altele rămânând nesoluţionate. Un acord parţial nu are efectele juridice ale încetării grevei în condiţiile arătate mai sus, decât în cazul în care organizatorii grevei hotărăsc să renunţe la celelalte revendicări a căror satisfacere nu au obţinut-o, situaţie în care, greva va înceta.

  1. Încetarea grevei prin hotărâre judecătorească.

Potrivit art. 58 din Legea nr. 168/1999, atunci când unitatea apreciază că greva a fost declarată ori se continuă fără respectarea legii, se poate adresa tribunalului în raza căreia îşi are sediul unitatea, cu o cerere pentru constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale pentru declanşarea sau continuarea grevei.

Instanţa fixează termen pentru soluţionarea cererii, care nu poate fi mai mare de trei zile de la sesizare şi dispune citarea părţilor. Judecarea cauzei se face potrivit regulilor stabilite de Codul de procedură civilă, în măsura în care prin această lege nu se dispune altfel. Aceasta înseamnă că sarcina probei, în ceea ce priveşte neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru declanşarea sau continuarea grevei revine conducerii unităţii, aceasta având calitatea procesuală de reclamantă.

Instanţa examinează cererea şi pronunţă, de urgenţă, o hotărâre prin care, după caz, fie respinge cererea unităţii, fie admite cererea şi dispune încetarea grevei ca fiind ilegală.

Hotărârile pronunţate de instanţă sunt definitive. Împotriva hotărârii judecătoreşti se poate declara recurs la Curtea de Apel, instanţă care va soluţiona cauza potrivit procedurii prevăzute pentru soluţionarea conflictelor de muncă.

În cazul în care dispune încetarea grevei ca fiind ilegală, instanţele, la cererea celor interesaţi, pot obliga persoanele vinovate de declanşarea grevei ilegale la plata unor despăgubiri (art. 62 din lege).

  1. Încetarea, grevei prin hotărârea Comisiei de arbitraj.

Potrivit art. 62 din Legea nr. 168/1999, în situaţia în care greva s-a derulat pe o durată de 20 de zile fără ca părţile implicate să fi ajuns la o înţelegere şi dacă continuarea grevei ar fi de natură să afecteze interesele economiei naţionale sau interese de ordin umanitar, Ministerul Muncii poate solicita soluţionarea conflictului colectiv de muncă de către o comisie de arbitraj.

Iniţiativa Ministerului Muncii se comunică, în scris părţilor din conflictul colectiv de muncă. La data comunicării se suspendă continuarea grevei.

Comisia de arbitraj se compune din trei arbitri. Lista persoanelor care pot fi desemnate ca arbitrii se stabileşte odată pe an de Ministerul Muncii dintre specialiştii în domeniul economic, tehnic, juridic şi alte profesii, cu consultarea sindicatelor şi a Camerei de Comerţ şi Industrie. Procedura de arbitrare a conflictului de interese este cea prevăzută la art. 32-39 din Legea nr. 168/1999.

Loading...