loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Activitatea de politică externă a statului se realizează atât de autoritatea legislativă, cât şi de autorităţile administraţiei publice centrale, pe baza prevede­rilor legislaţiei interne referitoare la organizarea şi funcţionarea acestora.

Parlamentul, ca autoritate legislativă, este cel care adoptă legile de ratificare şi aderare la tratatele internaţionale, precum şi alte legi prin care se transpun în plan normativ strategiile de politică externă a statului.

Şeful statului este reprezentantul statului în raporturile cu alte state şi, în virtutea acestei calităţi, poate încheia tratate internaţionale, adresează mesaje Parlamentului cu privire la problemele politicii naţionale, inclusiv cele de politică externă, acreditează reprezentanţii diplomatici, aprobă, înfiinţează, desfiinţează sau schimbă rangul misiunilor diplomatice. De asemenea, re­prezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă şeful statului. Când se află în străinătate, şeful statului beneficiază de toate imunităţile şi privilegiile diplomatice. El poate negocia încheierea tratatelor internaţionale fără a prezenta deplinele puteri.

Şeful guvernului, ca şi şeful statului, exercită atribuţii de reprezentare a sta­tului în relaţiile externe, poate negocia şi încheia tratate internaţionale fără a pre­zenta deplinele puteri, numeşte negociatorii acordurilor internaţionale care sunt supuse aprobării lui, numeşte şi recheamă unele categorii de diplomaţi. Ca şi şeful statului, când se află în străinătate, se bucură de toate imunităţile şi privile­giile diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe reprezintă organul central de specialitate al ad­ministraţiei de stat, creat special pentru a organiza şi desfăşura direct relaţiile de politică externă ale statului. Ministrul afacerilor externe îndeplineşte aceste funcţii împreună cu personalul ministerului şi cu personalul diplomatic din străinătate, menţinând o legătură strânsă cu şefii misiunilor diplomatice străine acreditaţi în statul său. Ministerul Afacerilor Externe, ca organ de specialitate în domeniul relaţiilor externe, pregăteşte proiectele tratatelor care urmează a fi încheiate cu alte state, poate încheia anumite acorduri, notifică statelor străine numirea sau rechemarea unor agenţi diplomatici şi îndeplineşte alte atribuţii pentru realizarea generală a politicii externe a statului.

Ministrul de externe reprezintă guvernul în străinătate şi poate negocia şi încheia acorduri internaţionale fără a prezenta deplinele puteri. El îndeplineşte atribuţii directe cu privire la toate aspectele politicii externe a statului şi are com­petenţa de a controla misiunile diplomatice şi consulare ale statului său, iar când se află în străinătate, beneficiază de toate imunităţile şi privilegiile diplomatice.

Şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate au atribuţii în realizarea politicii externe a statului, precum ministerele din domeniul comer­ţului, apărării, afacerilor interne, culturii, educaţiei etc.

Loading...