loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Prin contractul de antrepriză o parte, antreprenor se obligă să efectuieze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea si să plătească preţul convenit.

Antrepriza este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesivă si consensual.

Particularitaţile:

 • Antreprenorul efectuează o lucrare la comandă clientului pentru satisfacerea cerinţelor individuale ale acestuia.
 • Antreprenorul efectuează o anumită lucrare din care poate rezulta producerea, sau transformarea unui bun, ori obţinerea unui alt rezultat prin efectuarea de lucrări
 • Antreprenorul este independent în alegerea modului de executare a lucrării
 • Antreprenorul execută lucrarea pentru o remuneraţie obţinută după efectuarea si predarea lucrării

Delimitarea contractului de antrepriză cu alte contracte:

Se deosebeste cu contractul de vînzare cumpărare prin faptul că în momentul încheierii contractului de vînzare cumpărare, obiectul acestui contract există în realitate si este transmis cumpărătorului.

În contractul de antrepriză obiectul contractului nu există în momentul încheierii contractului, el urmează a fi produs, fabricat.

Se deosebeste de contractul de locaţiune după obiectul contractului, după faptul că plată locaţiunii este determinată în funcţie de volumul bunului închiriat, durata folosinţei obiectului etc.

În contractul de antrepriză nu persistă asa aspect ca folosirea unui bun care aparţine unei alte persoane.

Elementele contractului:

Părţile contractante sunt antreprenorul si clientul, unde antreprenorul este considerată persoana care îsi asumă obligaţia să efectuieze o lucrare în favoarea altei persoane, si clientul este persoană (fizică sau juridică) care însărcinează o altă persoană să efectuieze o anumită lucrare.

Obiectul contractului de antrepriză este rezultatul activităţii antreprenorului.

Obiectul contractului de antrepriză poate fi producerea sau transformarea unui bun,

cît şi obţinerea de alte rezultate prin efectuarea de lucrări.

Forma contractului:

 • este simplă scrisă - la producerea unor obiecte complicate care necesită un termen de executare îndelungat şi cheltuieli esenţiale;
 • verbală

Termenul are importanţă pentru ambele parţi:

 • Pentru client - recepţionarea la timp a obiectului contractului
 • Pentru antreprenor - pentru ca după executarea lucrării şi predarea ei clientului are dreptul la remuneraţie.

Preţul contractului, sau remuneraţia antreprenorului este constituită din 2 elemente:

 1. Cheltuielile suportate de antreprenor la executarea lucrării
 2. Remuneraţia care i se cuvine după lucrul efectuat.

Dacă contractul de antrepriză prevede executarea unor lucrări complexe, preţul se

determina prin întocmirea devizului, întocmit de către antreprenor în comun acord

cu clientul şi constituie un calcul al materialelor utilizate.

Riscurile în contractul de antrepriză:

 1. Riscul lucrării (contractului) - antreprenorul se obligă să efectuieze pe riscul sau o anumită lucrare. Prin urmare dacă executarea contractului devine imposibilă din cauze de forţa majoră, antreprenorul nu are dreptul la remuneraţie
 2. Riscul materialelor - riscul pieirii, sau deteriorarii fortuite a materialelor necesare executării contractului îl suportă cel care le-a furnizat
 3. Riscul obiectului contractului - riscul pieirii sau deteriorării fortuită a obictului contractului pînă la recepţionarea lui îl suportă antreprenorul.

Drepturile si obligaţiile parţilor în cadrul contractului de antrepriză

 • Antreprenorul este obligat să întreprindă toate măsurile pentru a eficientiza modul de desfăsurare a lucrărilor faţă de obiectul contractului cît şi pentru a obţine rezultatul dorit de client.
 • Deoarece antreprenorul se socoate specialist şi profesionist în domeniul dat, el trebuie să informeze clientul despre toate acţiunile care trebuie să le întreprindă pentru a obţine rezultatul dorit, în ce priveşte calitatea materialului din care urmează să fie îndeplinită, transformată sau reabilitată lucrarea - obiect al contractului.
 • Antreprenorul este obligat să efectuieze lucrarea de sinestatator, sau personal dacă aceasta prevede contractul, sau reiese din contract (calităţile personale ale antreprenorului).
 • Antreprenorul trebuie să furnizeze materialul, sau să execute lucrul din materialul clientului conform contractului, însă în ambele cazuri el duce răspundere de calitatea bunului ce formează obiectul contractului.
 • El trebuie să depisteze viciile materialului deoarece este profesionist si să informeze clientul în măsura în care aceste vicii ar putea dăuna calităţii bunului.
 • Antreprenorul trebuie să informeze despre faptul existenţei anumitor împrejurări ce ar împiedica executarea sau finalizarea lucrărilor în termen.
 • Antreprenorul trebuie să transmită clientului obiectul contractului în termenii, modul si locul stabilit în contract. Obiectul trebuie să fie liber de orice viciu de ordin material sau juridic.
 • Dacă în cadrul contractului sînt executate lucrări capitale, atunci se îndeplineste actul de predare primire al bunului, iar antreprenorul trebuie să ia parte la transmiterea bunului către client, unde se va face cunoscută toată informaţia faţă de obiectul material al contractului, clientului, iar ultimul va recepţiona lucrarea
 • Dacă în cadrul recepţionării lucrării de către client se vor depista careva vicii materiale, antreprenorul va fi obligat să le înlăture pe cont propriu.
 • În ce priveste remidierea (înlăturarea) viciilor, art.930 alin.3 prevede că antreprenorul poate să refuze înlăturarea acestor vicii dacă aceasta presupune niste cheltuieli disproporţionale (adică de o proporţie mult mai mare).

Antreprenorul are urmatoarele drepturi:

 • Are dreptul de a cere de la client de a fi informat în măsură deplină cu privire la obiectul contractului, lucrările care urmează să le facă
 • Are dreptul de a cere preschimbarea materialului cu altul dacă cel din urmă nu corespundea calităţii
 • Are dreptul în cazul construcţiilor capitale de a cere constituirea unei ipoteci asupra terenului de construcţie al clientului pentru garantarea drepturilor ce rezultă din contractul de antrepriză (art.953 CC)
 • Are dreptul de a reţine, sau de a gaja bunul mobil produs, sau îmbunătăţit pentru că clientul să-I achite pentru lucrările efectuate atunci cînd acesta nu este deacord cu aceste lucrări (art.952 CC)
 • Are dreptul conform art.951 CC de a rezelia contractul

Drepturile si obligaţiile clientului:

 • Clientul este obligat să informeze antreprenorul corect
 • Să pună la dispoziţia antreprenorului materialul fără vicii
 • Să recepţioneze bunul în timpul si modul stabilit în contract
 • Să achite antreprenorului sumele prevăzute în dependenţă de termenele prevăzute în contract
 • Să îndeplinească actul de predare primire cu indicarea viciilor care pot fi înlăturate
 • Să ceară de la antreprenor o garanţie în ce priveste calitatea bunului
 • Să achite imbunatatirele, sau înlăturarea viciilor excesive, dacă aceste vicii au apărut din cauza clientului

Clientul are dreptul:

 • Să ceară remedierea viciilor apărute din cauza antreprenorului care au ţinut de informarea incorectă, sau de calitatea materialelor
 • Să remidieze singur viciile, dar să ceară compensarea cheltuielilor dacă antreprenorul nu le-a refuzat din start din cauza sumelor disproporţionale
 • Să ceară numirea termenului de garanţie conform art. 969 CC, deoarece în acest termen se înaintează reclamaţiile

Îcetarea contractului

Contractul încetează în dependenţă de termenii stabiliţi, odată cu executarea obligaţiilor contractuale, sau în cazul pieirii bunului care este obiect material al contractului; în cazul rezelierii înainte de termen din cauza neexecutarii obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi; în cazul decesului antreprenorului dacă contractul este intuito-persone; şi în alte cazuri cînd nu este posibilă desfăşurarea în continuare a relaţiilor contractuale (art.940, 942, 943, 944, 945, 963 CC)

Loading...