loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În cadrul contractului de servicii turistice, o parte ,organizatorul călătoriei (agentul turistic) se obligă să acorde celeilalte părţi, turistului, serviciile stipulate în contract iar turistul se obligă să achite costul lor.

Contractul dat a devenit un contract numit odată cu adoptarea noului cod civil al Republicii Moldova si este un contract din categoria celor care mediază prestările de servicii în sfera turismului. Datorită complexităţii raporturilor reglementate, cît si importanţei lui şi necesităţii protejării cît mai largi a drepturilor turistului, contractual de servicii turistice a fost scos de sub incidenţa normelor cu privire la contractul de prestări servicii şi şi-a găsit o proprie reglementare în cap. XIX, titlul III al cărţii a III-a, Cod civil actual.

Însă contractul dat este reglementat si de Legea turismului al RMoldova din 11.02.2000, unde în conformitate cu art.1, turismul reprezintă domeniul economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit pe o perioadă mai mare de 24 de ore si mai mică de un an, şi al căror motiv este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate în locul vizitat. Contractul de servicii turistice este consensual or se consideră încheiat din momentul când părţile au convenit în forma cerută de lege asupra clauzelor esenţiale ale lui. Potrivit art. 1134 Cod civil.

Ambele părţi ale contractului se obligă reciproc şi corelativ, ceea ce determină caracterul sinalagmatic al contractului de prestări servicii turistice. Deoarece turistul beneficiază de serviciile prestate în schimbul unui preţ, iar agentul touristic activează pentru a obţinefoloase patrimoniale, contractul de este cu titlu oneros.

Pentru prestarea serviciilor turistice, care reprezintă obiectul contractului este necesară o anumită perioade de timp, deaceea contractual are un character succesiv.

Contractul de servicii turistice este determinat de statutul special al turistului, care, după cum rezultă din prevederile legale poate fi doar persoană fizică, care consumă produsul turistic în scopuri personale. Din acest motiv, contractului de servicii turistice i se vor aplica în mod corespunzător prevederile generale ale codului civil destinate raporturilor cu participarea consumatorului, iar turistul va dispune şi de mijloacele de protecţie juridică specifice. Iar contractul va avea caracterul de contract de adeziune şi caracter public. Elementele contractului: În calitate de părţi sunt agentul touristic sau organizatorul călătoriei care este agent economic, posesor de licenţă de turism, conf. Legii turismului, iar în calitate de turist, poate fi orice persoană, înzestrată cu capacitate de exerciţiu deplină. Obiectul contractului sunt serviciile turistice, prestate de agenţi economici cu profil touristic, care pot să include un şir întreg de servicii, cum ar fi: cazarea, deplasarea, tratamentul balnear, şi alte servicii complementare incluse în contract. Forma contractului este scrisă, conform Hotărîrii Guvernului RM cu prire la întyroducerea şi aprobarea contractului touristic, voucherului touristic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera RM. În voucherul touristic se include toată informaţia care este şi în contract, deoarece el este o parte integrantă a contractului.

Termenul contractului este stability de către părţi, însă nu trebuie să fie mai mic de 24 de ore şi mai mare de un an.

Preţul contractului îl reprezintă remuneraţia datorată de turist agentului touristic pentru serviciile acordate de acesta şi este o clauză obligatorie a contractului. Conform art. 1136 CC, preţul este remuneraţia datorată de turist organizatorului călătoriei pentru serviciile prestate şi reprezintă una din clauzele obligatorii ale contractului. Preţul se determină la înţelegerea părţilor şi urmează a fi prevăzut în contract. Clauza cu privire la preţ urmează să prevadă atât preţul unic al călătoriei, cît şi costul serviciilor suplimentare (taxa de îmbarcare şi debarcare în porturi şi aeroporturi, taxe turistice etc). Potrivit alin.2, art. 1136 Cod civil clauza cu privire la preţ poate fi modificată în următoarele cazuri:

 1. dacă contractul prevede posibilitatea de modificare a preţului şi indică parametrii de calculare a preţului modificat;
 2. în mod excepţional, în caz de schimbare a preţului pentru transport sau a taxelor pentru diferite servicii (taxa de îmbarcare şi debarcare în porturi şi aeroporturi, alte taxe). În orice caz, preţul contractului de servicii turistice nu poate fi majorat în ultimele douăzeci zile până la începutul călătoriei.

Drepturile şi obligaţiile părtilor:

Ca regulă, clauzele contractului de servicii turistice sunt redactate de agentul turistic şi nu pot fi negociate, iar potrivit alin.2, art.1132 Cod civil, condiţiile incluse în anunţul publicitar, în ofertă sau în altă informaţie prezentată clientului de către organizator sunt obligatorii pentru ultimul ele trebuiesc întocmite astfel încît să se excludă interpretarea lor eronată.Condiţiile incluse în anunţul publicitar, în ofertă sau în altă informaţie prezentată clientului de către organizator sînt obligatorii pentru acesta din urmă, cu excepţia cazurilor în care clientul a fost notificat,înainte de încheierea contractului, despre modificarea condiţiilor.

Agentul turistic are un şir de obligaţii legale, care se nasc anterior încheierii contractului. Obligaţiile precontractuale ale organizatorului se datorează calităţii de consumator, dobândită deturist din momentul când intenţionează să beneficieze de servicii turistice (art. 1 al Legii nr.105 cu privire la protecţia consumatorilor din 13.03.2003) şi sunt îndreptate spre excluderea publicităţii neveridice în scopul atragerii clienţilor.

Pînă la momentul încheierii contractului, organizatorul este obligat să pună la dispoziţia clientului, în scris sau în orice altă formă adecvată: o informaţie despre regimul de vize şi paşapoarte, precum şi despre cerinţele de asigurare a sănătăţii pe durata călătoriei; timpul şi locul staţionărilor intermediare şi al joncţiunilor de transport, precum şi detaliile amplasării clientului în interiorul vehiculului (cabină pe navă, compartiment în tren etc.); numele, adresa şi numărul de telefon al reprezentanţilor locali ai organizatorului său, în absenţa acestora, datele de identificare ale agenţiei locale cărei i se va adresa clientul la necesitate sau datele de contact cu organizatorul; în cazul călătoriei unor minori - datele de contact direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de el la locul de destinaţie; responsabilitatea clientului pentru faptul că a renunţat la călătorie, precum şi alte cheltuieli.

După semnarea contractului, până la începutul călătoriei într-un termen rezonabil până la începutul călătoriei, suplimentar la cele prevăzute mai sus, conform art.21al Legii turismului, agentul turistic este dator să furnizeze informaţii referitor la legile ţării de aflare temporară, obiceiurile populaţiei autohtone şi alte particularităţi a căror cunoaştere este necesară pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale. Dacă din lipsa informaţiei respective clientul a suportat anumite daune materiale şi/sau morale, agentul turistic va fi obligat să le repare integral. Această informaţie obligatoriu trebuie prezentată pe un suport care să asigure clientului posibilitatea recepţionării şi păstrării informaţiei.În afară de acestea , contractul de servicii turistice trebuie să conţină următoarele clause conform CC, art. 1134 :

 1. itinerarul, locul(locurile) de destinaţie şi termenele de aflare, cu indicarea datelor;
 2. vehiculele, caracteristicile şi clasele lor, data şi locul plecării şi sosirii;
 3. informaţii despre cazare, categoria sau nivelul de confort, caracteristicile lui de bază,serviciile alimentare;
 4. în cazul stabilirii unui număr minim de persoane necesar pentru realizarea călătoriei, termenul limită de notificare a clientului în caz de contramandare a acesteia;
 5. vizitele, excursiile şi alte servicii incluse în preţul unic al călătoriei;
 6. denumirea şi adresa organizatorului (agentului turistic) şi a asigurătorului, după caz;
 7. preţul călătoriei, posibilitatea de modificare a preţului, costul anumitor servicii suplimentare (taxa de îmbarcare şi debarcare în porturi şi aeroporturi, taxele turistice) neincluse în preţul unic al călătoriei şi posibilitatea de modificare a acestuia;
 1. termenele şi modalitatea de plată a preţului şi a celorlalte costuri;
 2. condiţiile specifice, convenite de părţi la cererea clientului;
 3. j) termenele de formulare a pretenţiilor privind neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului; k) alte condiţii.

Toate condiţiile contractuale trebuie prezentate clientului în scris, înainte de încheierea contractului. Art.18 al Legii turismului obligă agentul turistic să întocmească şi să elibereze turistului voucherul turistic, care în conformitate cu p.6 al Regulamentului cu privire la modul de aplicare a voucherului turistic, acesta reprezintă o parte integrantă a contractului care cuprinde întregul volum de informaţii despre serviciile turistice acordate şi serveşte drept bază pentru obţinerea acestor servicii.

Turistul are dreptul să ceară, înainte de începutul călătoriei, ca un terţ să preia drepturile şi îndatoririle sale din contractul de călătorie. Organizatorul poate refuza cererea turistului în cazul în care terţul nu corespunde condiţiilor călătoriei, dar dacă acceptă, atinci rganizatorul este în drept să ceară turistului compensarea cheltuielilor suplimentare suportate prin înlocuirea cu terţul. În rest, deoarece contractual este sinalagmatic, înseamnă că drepturile unei părţi se oglindesc în obligaţiile celeilalte.

Modificarea clauzelor esenţiale ale contractului au loc doar în cazuri excepţionale cu notificarea prealabilă a turistuluiîn termen de 20 zile pînă la data începerii călătoriei. În cazul dat, clientul poate renunţa la contract sau accepta modificarea lui, fiind obligat să-l notifice pe organizator în cel mai scurt timp despre decizia sa. Organizatorul este obligat să organizeze astfel călătoria încât să aibă calităţile promise şi să nu fie afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau utilitatea dedusă din contract sau din practica obişnuită. Dacă organizatorul călătoriei nu îndeplineşte solicitarea în termenul stabilit, turistul poate să înlăture singur neajunsurile şi să ceară organizatorului repararea daunelor cauzate prin suportarea cheltuielilor suplimentare. Preţul călătoriei nu se reduce dacă turistul, din intenţie sau din culpă gravă, nu l-a anunţat pe organizator într-un termen rezonabil despre neajunsul depistat.

Rezilierea contractului poate avea loc şi din cauza neajunsurilor, în cazul în care călătoria este, prejudiciată în mod considerabil, sau când ca urmare a unor asemenea lipsuri, dintr-un motiv important care poate fi recunoscut de către organizator, nu i se poate pretinde să mai facă acea călătorie.În cazul dat, rezilierea contractului este admisibilă doar dacă organizatorul a lăsat să expire termenul stabilit de către turist, fără a efectua remedierea. Nu este necesară stabilirea unui termen dacă remedierea este imposibilă sau este refuzată de organizator ori dacă rezilierea imediată a contractului este justificată d un interes special al turistului. În cazul rezilierii contractului, organizatorul pierde dreptul asupra preţului convenit, dar el poate cere totuşi o indemnizaţie corespunzătoare pentru serviciile

prestate deja şi pentru cele necesare în vederea încheierii călătoriei, cu excepţia cazului în care serviciile nu prezintă interes pentru turist în legătură cu rezilierea contractului. Organizatorul călătoriei este obligat, în urma încetării prin reziliere a contractului, în special în cazul în care contractul prevede întoarcerea, să ia măsurile necesare pentru a-l transporta înapoi pe turist.

Contractul de servicii turistice poate fi reziliat în cazul neexecutării esenţiale, din iniţiativa turistului şi în situaţiile de forţă majoră.

Pornind de la statutul de consumator al turistului, acesta poate pretinde atât repararea prejudiciului material, cît şi a celui moral.

Pretenţiile întemeiate pot fi înaintate de către turist organizatorului în decursul unei luni din momentul prevăzut în contract pentru încheierea călătoriei. Pretenţiile pot înaintate şi după expirarea termenului de o lună dacă termenul este omis din motive neimputabile turistului. Termenul de prescripţie al acţiunilor intentate de turist este de 6 luni, calculate din ziua care, conform contractului, este ultima zi a călătoriei. Dacă turistul înaintează pretenţii, curgerea prescripţiei se suspendă pînă în ziua în care organizatorul respinge în scris pretenţiile. Se admite limitării răspunderii în baza unui acord cu turistul, cînd organizatorul poate să-şi limiteze răspunderea pentru prejudicii, altele decît vătămarea corporală la triplul preţ al călătoriei dacă: prejudiciul nu este cauzat din intenţie sau culpă gravă; prejudiciul este cauzat turistului doar din greşeala unui prestator de servicii implicat în derularea contractului.

Loading...