1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Executarea  benevola a sanctiunii contraventionale

Procesul-verbal neatacat în termenul prevazut la art. 31, precum si hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata în mod expres.

Termenele statornicite pe ore încep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar termenul care se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala sau când serviciul este suspendat se va prelungi pâna la sfârsitul primei zile de lucru urmatoare.

In cea ce priveste locul executarii, amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza acestea functioneaza, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Dovada executarii se face prin preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte,  a unei copii de pe chitanta.

Amenzile contraventionale pot fi achitate si prin intermediul instrumentelor de plata electronica în cadrul Ghiseului virtual de plati, proiect-pilot coordonat de Minsterul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, parte a Sistemului e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic National. În acest caz:

  1. a) achitarea unei amenzi contraventionale se dovedeste prin prezentarea extrasului de cont al platitorului sau a dovezii de plata emise de Ghiseul virtual de plati, aceasta specificând data si ora efectuarii platii;
  2. b) se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plata emisa de Ghiseul virtual de plati catre agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Dispozitiile art. 28 din OG 2 se aplica si în cazurile prevazute la art. 10 alin. (2), daca contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava.

 

Executarea silita sanctiunilor contraventionale

 

Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:

  1. a) de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termenul prevazut de lege;
  2. b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri

Avertismentul se adreseaza oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator. In celelalte cazuri avertismentul se socoteste executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, cu rezolutia corespunzatoare.

Daca sanctiunea a fost aplicata de instanta prin înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunostintare scrisa.

În vederea executarii amenzii, organele abilitate vor comunica din oficiu procesu-lverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen, ori, dupa caz, dispozitivul hotarârii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotarârea a devenit irevocabila, astfel:

  1. a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale în a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa caz, îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica;
  2. b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.

Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.

Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, în conditiile legii.

În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la ramânerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, acesta va sesiza instanta în circumscriptia careia s-a savârsit contraventia, în vederea înlocuirii amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii, tinându-se seama, dupa caz, si de partea din amenda care a fost achitata.

În cazul în care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda în termenul prevazut de lege, instanta procedeaza la înlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

Hotarârea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii este supusa recursului.

Urmarirea punerii în executare a sentintelor se realizeaza de catre serviciul de executari civile de pe lânga judecatoria în a carei raza s-a savârsit contraventia, în colaborare cu serviciile specializate din primarii.

Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se face potrivit dispozitiilor legale.

 Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus aceasta masura, în conditiile legii.

In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de îndata celui în drept.

Daca bunurile supuse confiscarii au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui în drept o despagubire care se stabileste în raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.

In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tarif actele prevazute la art. 39 alin. (2) din OG 2 din 2001, se comunica si partii vatamate, care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor.