loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al dreptului de proprietate publică conţine unele dispoziţii şi cu privire la modalităţile de stingere a dreptului de proprietate publică. Art. 10 din legea menţionată precizează că “Dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat”.

  1. a) Pierirea fizică a bunului ce aparţine proprietăţii publice este un mod de încetare a acestui drept, întrucât raportul juridic de proprietate rămâne fără suport. Cu pierirea fizică a lucrului trebuie asimilate şi cazurile când bunurile apartenente domeniului public sunt casate ori demolate.
  2. b) Cât priveşte cea de-a doua modalitate, trebuie precizat că “trecerea din domeniul public în domeniul privat se face după caz prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean (respectiv a Consiliului General a Municipiului Bucureşti), a consiliului local, dacă prin Constituţie sau lege nu se dispune altfel”[1].

După cum se poate constata, art. 10 al. 2 din Legea nr. 213/1998 face trimitere la Constituţie, deşi aceasta nu reglementează nici un caz în care bunurile proprietate publică pot trece în domeniul privat al statului. Sunt însă situaţii când prin lege se prevăd şi alte moduri prin care are loc trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat. Aşa, de exemplu, potrivit art. 35 din Legea nr. 33/1994[2] trec în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, după caz, bunurile imobile expropriate care nu au fost utilizate în termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv dacă lucrările nu au fost începute. În cazul menţionat foştii proprietari pot să ceară retrocedarea, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică.

Dispoziţii asemănătoare conţine şi Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată) cu privire la retrocedarea terenurilor cu vegetaţie forestieră, a pădurilor, zăvoaielor, tufărişurilor, păşunilor sau fâneţelor împădurite, trecute în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. În vederea restituirii[3] acestor terenuri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, are loc trecerea terenurilor din domeniul public al statului în domeniul privat (ope legis), în limita suprafeţelor ce urmează a fi restituite[4].

 

 

[1] A se vedea art. 90, al. 2 din Legea nr. 213/1998.

[2] Legea nr. 33/1994 priveşte exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

[3] Art. 45-46 şi 48 din Legea nr. 18/1991 modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997, republicată în M.O., partea I, nr. 1 din S.I. 1998.

[4] Vezi şi Legea nr. 1/2000 în M. O. I, nr. 8/12.01.2000 (art. 24, al. 1).

Loading...