1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În scopul urmaririi activitatii de control financiar de gestiune, se organizeaza la nivel agent economic o evidenta simpla a actelor de control încheiate, a altor actiuni efectuate în afara programului aprobat precum si a principalelor rezultate obtinute (plusuri în gestiune, pagube constatate, sanctiuni aplicate, etc)

Valorificarea constatarilor C.F.G. are loc conform urmatoarei proceduri:

  1. a)pe baza actelor de control întocmite, seful compartimentului de C.F.G. prezinta conducerii societatii, concluziile controlului efectuat împreuna cu masurile ce se impun a fi luate în continuare în vederea înlaturarii abaterilor si tragerii la raspundere a celor care au savârsit nereguli, au produs pagube sau au comis infractiuni.
  2. b)Conducatorii unitatii iau masuri în cadrul competentei pe care o au si în termene legale pentru aplicarea integrala a masurilor propuse, sanctionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor si înaintarea catre procuratura a actelor cuprinzând fapte penale.
  3. c)La solicitarea instantelor de judecata, parchetelor si politiei conducatorii unitatilor dispun cu prioritate masurile de C.F.G., necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infractiuni si clarificarea împrejurarilor care au condus la savârsirea faptelor penale.
  4. d)în cazurile în care conducatorul unitatii nu ia masurile necesare, seful compartimentului C.F.G. sesizeaza în scris, consiliul de administratie al societatii în care functioneaza iar în cazurile privind recuperarea pagubelor si Directia Controlului financiar de Stat, care în functie de situatia concreta dispune masurile legale care se impun.
  5. e)seful compartimentului C.F.G. participa la sedintele Consiliului de Administratie, atunci când se discuta probleme financiare, contabile si de control de gestiune.

Organele de control financiar întocmesc de regula  urmatoarele acte de control.

1.proces verbal

2.nota de constatare

3.nota unilaterala

  1. Procesul verbal

Constatarile ce se înscriu în procesul verbal trebuie sa fie proprii ale organelor de control, bazate pe date si documente expuse clar si precis eliminându-se orice elemente si descrieri personale inutile si neconcludente, care încarca nejustificat continutul procesului verbal.

Neregulile constatate se vor consemna în procesul-verbal în mod obligatoriu cu precizarea concreta a actelor normative încalcate si cu determinarea exacta a influentelor financiare si gestionare nefavorabile.

Pentru fiecare abatere înscrisa în procesul verbal se vor nominaliza persoanele si functiile acestora care nu au respectat prevederile legale.

 La procesul verbal se vor înscrie la fiecare abatere constatata masurile luate operativ, în timpul controlului, cu mentinea documentelor pe baza carora s-a materializat sau masurile ce urmeaza a fi luate în continuare.

Procesul verbal se semneaza de organele de control si de conducerea unitatii iar daca s-au constatat si consemnat în procesul verbal fapte ce atrag raspunderea penala se semneaza obligatoriu si de persoanele facute raspunzatoare.

La procesul verbal se vor anexa situatii, tabele, documente acte, note explicative, strict necesare sustinerii constarilor.

Tabelele sau situatiile se întocmesc în cazurile în care deficienta se repeta, constatarea se bazeaza pe un numar mai mare de acte sau operatiuni ori alte cazuri pentru a se putea sintetiza expunerea în procesul verbal. Se va evita întocmirea de situatii si tabele inutile si voluminoase si de asemeni la procesele verbale se vor anexa declaratiile date de gestionari, înainte de începerea inventarierii, listele de inventariere, situatia plusurilor si lipsurilor constatate si explicatiile gestionarii asupra cauzelor care l-au determinat.

În situatiile în care cei în cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa raspunda la unele întrebari, organele de control vor formula întrebarile printr-o adresa scrisa înregistrata la registratura agentului economic, stabilind termenul în cadrul caruia trebuie primit raspunsul.

În cazul în care nu primeste raspuns va consemna refuzul în procesul verbal) anexând copia adresei, si se vor aplica sanctiunile prevazute de lege.

Daca în urma controlului efectuat a rezultat savârsirea unor fapte revazute de legea penala, constatarile se consemneaza în proces verbal separat si se înainteaza procurorului în termenele si conditiile prevazute de dispozitiile legale.

  1. Notele de constatare se întocmesc atunci când în cursul controlului se fac constatari a caror reconstituire ulterioara nu este întotdeauna posibila sau care nu pot fi dovedite, sau în alte situatii apreciate de organul de control.

În aceste note de constatare se consemneaza situatiile de fapt precum si masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate în situatii mai deosebite este indicata folosirea martorilor asistenti la stabilirea realitatii faptelor constate.

Notele de constatare se semneaza de organul de control, de conducatorul agentului economic, subunitatii, compartimentului si de persoanele la care se refera constatarea precum si de martorii asistenti dupa caz.

  1. Notele unilaterale se întocmesc în cazurile în care în urma controlului nu s-au constatat abateri ori acestea prin volumul si importanta lor nu se justifica întocmirea de procese verbale.

În acestea organele de control vor arata concret ce anume documente au controlat, constatarile facute.

La actele de control încheiate se anexeaza notele de prezentare care vor cuprinde în principal urmatoarele aspecte:

¨     organele sau persoanele din afara agentului economic controlat, care au dat dispozitii ce au determinat abaterile constatate.

¨     problemele care necesita control în continuare, facându-se propunerile corespunzatoare.

¨     masurile ce mai trebuie luate în continuare de agentul economic controlat si de organul care a dispus controlul.

¨     propunerile de aplicare a unor sanctiuni disciplinare sau stabilire a raspunderii penale.

În cazul în care organul de control nu are nimic de aratat sau propus fata de cele cuprinse în actul de control nu se mai întocmeste nota de prezentare.