loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Principalul act normativ în vigoare – legea nr. 133 / 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare – privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, reglementează activitatea unor categorii de agenţi economici care se înscriu în cest act normativ.

Legea este publicată în Monitorul Oficial nr. 349 / 23 iulie 1999. prevederile acestui act normativ se aplică IMM-urilor cu capital integral privat care realizează o cifra de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 mil. euro. Aceste prevederi se aplică şi acelor categorii de întreprinzători autorizaţi prin Decretul de Lege nr. 54 / 90, precum şi asociaţiilor familiale.

Nu se încadrează în prevederile acestei legi următoarele categorii:

1- Societăţile comerciale care au ca acţionari sau asociaţi persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:

 1. a) au peste 250 de angajaţi;
 2. b) deţin peste 25% din capitalul social.

2- Anumite categorii de societăţi, şi anume:

 1. a) bancare;
 2. b) de asigurare şi reasigurare;
 3. c) de administrare a fondurilor financiare de investiţii;
 4. d) de valori mobiliare;
 5. e) cu activităţi exclusive de comerţ exterior.

În ce priveşte avantajele reglementate prin lege acordate IMM-urilor, Guvernul, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, şi autorităţile locale sunt obligate să acorde sprijin IMM-urilor vizând următoarele:

 • facilitarea accesului la reţelele de transport şi comunicaţii;
 • asigurarea furnizării de energie, gaze, apă şi alte utilităţi publice necesare activităţii acestora;
 • acces la activele disponibile ale regiilor autonome sau societăţilor comerciale ori companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, în anumite condiţii reglementate în cuprinsul legii;
 • reduceri cu până la 50% pentru garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii;
 • posibilitatea de a participa la licitaţiile organizate de regiile autonome, societăţile comerciale, companiile naţionale şi instituţiile publice, cu drept de preemţiune (prima licitaţie doar cu participarea IMM-urilor);
 • suportarea de la bugetul statului pe bază de programe a costurilor pentru serviciile de informare, asistenţă, cercetare şi inovare tehnologică, precum şi a unor programe de pregătire profesională destinate managerilor şi angajaţilor din cadrul IMM-urilor;
 • scutirea de la plata unor taxe vamale pentru maşini, instalaţii, echipamente industriale care se suportă în vederea dezvoltării activităţilor proprii de producţie şi servicii;
 • reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care se creează noi locuri de muncă.

Totodată, în sprijinul IMM-urilor, prin Hotărâre Guvernamentală s-a înfiinţat fondul Naţional de Garantare a Creditelor, cu filiale în fiecare reşedinţă de judeţ, al cărui capital se exprimă în acţiuni nominative (1 mil ROL / acţiune).

Microîntreprinderile sunt supuse unor reglementări speciale. Noutatea în ceea ce priveşte modalitatea de impozitare a fost adusă de Ordonanţa Guvernului 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată de Legea 111/12.04.2003.

Conform acestor reglementări, în categoria microîntreprinderilor intră persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ, la 31 decembrie anul precedent, următoarele condiţii:

 1. sunt producătoare de bunuri materiale, prestatoare de servicii şi/sau desfăşoară activitate de comerţ;
 2. au de la până la 9 salariaţi inclusiv;
 3. au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100000 euro inclusiv;
 4. au capital integral privat.

Promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi mijlocii din România reprezintă misiunea CNIPMMR – Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Principalele sale obiective sunt:

 • Apărarea şi promovarea intereselor IMM-urilor private la nivel internaţional, naţional şi local;
 • Promovarea şi apărarea intereselor întreprinderilor private în relaţia cu autorităţile publice precum şi cu alte organisme şi organizaţii din România şi din străinătate;
 • Stimularea, prin modalităţi specifice, a privatizării şi a înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat sau cu participare străină.

CNIPMMR este membru în cele mai importante organizaţii internaţionale de IMM-uri şi colaborează cu asociaţii similare din alte ţări.

Rolul şi importanţa IMM-urilor decurg din următoarele trăsături ale acestora:

 • oferă noi locuri de muncă;
 • favorizează inovarea şi flexibilitatea;
 • se constituie practic în locuri unde personalul se perfecţionează şi se poate îndrepta apoi spre întreprinderile mari;
 • stimulează concurenţa;
 • ajută la buna funcţionare a întreprinderilor mari pentru care prestează diferite servicii sau produc diferite subansamble;
 • fabrică produse şi prestează servicii în condiţii de eficienţă etc.
Loading...