loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Etapele infiintarii unei societati cu raspundere limitata

ETAPA I: Realizarea dosarului de infiintare

Activitati preliminare

             Viitorii asociati (persoane fizice sau juridice) trebuie sa aleaga, de comun acord:
- forma juridica a societatii;
- sediul social;
- obiectul de activitate;
- capitalul social;
- durata de functionare;
- modul de dizolvare si lichidare a societatii.

            De asemenea, ei trebuie sa stabileasca organele de conducere si administrare si sa precizeze localitatile in care isi vor deschide sucursale sau filiale, daca este cazul.

Certificatul de cazier fiscal (in original)

Certificatul de cazier fiscal (vechiul document, in forma tiparita) este inlocuit de un

document editat de Registrul Comertului, continand informatii din cazierul fiscal al contribuabililor obtinute prin schimbul electronic de date cu Ministerul Economiei si Finantelor. Cazierul fiscal, sub forma de document tiparit, nu poate fi obtinut direct de asociati/ actionari atunci cand el este solicitat pentru inregistrarea unei societati noi in Registrul Comertului (in toate celelalte cazuri, cazierul fiscal trebuie obtinut direct de la

organele fiscale). Informatiile din cazierul fiscal vor fi obtinute direct de Registrul Comertului, prin transmitere electronica de la Ministerul Economiei si Finantelor.
Practic, dupa primirea cererii de inregistrare a societatii, documentul ce contine informatii din cazierul fiscal nu se mai inmaneaza solicitantului, acesta fiind utilizat numai in vederea inregistrarii in Registrul Comertului. Informatiile din cazierul fiscal sunt obtinute de catre Registrul Comertului pentru fiecare asociat/ actionar al societatii la infiintare, la cesiune sau la numirea unui nou reprezentant.

Registrul Comertului percepe o taxa pentru informatiile privind cazierul fiscal pe care le solicita de la Ministerul Economiei si Finantelor.

3)    Rezervarea si disponibilitatea firmei (in original)

Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care se semneaza. Aceasta nu poate lipsi, iar orice societate are o singura firma. In cazul unei societati comerciale, firma are un continut diferit, in functie de forma juridica a societatii comerciale:

1) Asociatii unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

Se pot asocia si forma o S.R.L.:
- persoane fizice, cetateni romani sau straini;
- persoane juridice romane sau straine.
Conform legii, ca sa poata fi infiintata o societate cu raspundere limitata, trebuie sa

existe minim 2 asociati si maxim 50.

O singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in

conditiile ce urmeaza. De altfel, o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L. . O S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.

                        2) Actul de infiintare al unei S.R.L.

            Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata se constituie prin contract de

societate si statut.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in

constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

                        3) Denumirea sau firma unei S.R.L.

             Este principalul atribut de identificare al societatii comerciale, si este obligatoriu. O societate poate avea o singura firma. Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
                  4) Emblema unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

            Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen (art. 30 alin. 2 din Legea 26/1990 privind Registrul Comertului).
            Emblema este un atribut facultativ de identificare a societatilor comerciale. Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana. O societate poate avea mai multe embleme.
                  5) Sediul social al unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

            Este un element de identificare si de stabilitate al societatilor comerciale.
Orice societate comerciala trebuie sa dispuna de un sediu local principal, unde functioneaza permanent principalele organe de conducere ale societatii.

6) Obiectul de activitate al unei S.R.L.

In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare

societatea in vederea obtinerii de profit.

Aceasta poate fi de:

- productie;

- comercializare;

- prestari de servicii;

- tranzactii;

- intermedieri etc.

Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului

principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectul de activitate se

stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN), aprobat prin H.G. 656/1997. Obiectul de activitate trebuie sa fie posibil, sa fie licit si moral.

            7) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)
Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de

200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata si de asemenea, o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

Aporturile in natura insa, trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura nu sunt admise la societatile cu raspundere limitata. De asemenea, prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.

8) Aportul asociatilor unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

In cazul S.R.L.-ului, aportul asociatilor poate fi atat in numerar (obligatoriu) cat si in

natura (optional). Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social.

In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale. Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale. In cazul in care aportul este in valuta, acesta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii. Aporturile asociatilor straini se inregistreaza atat in lei cat si in EURO sau dolari SUA.

La S.R.L.-ul cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei

expertize de specialitate.

9) Conducerea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

In cazul in care exista mai multi asociati, conducerea societatii se realizeaza de catre

adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.

Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:

- sa desemneze pe administratori si pe cenzori;

- sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

- sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;

- sa modifice actul constitutiv.

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor. Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara. Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.

In cazul unui S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.

10) Controlul unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori care au fost alesi in

prealabil de adunarea generala a asociatilor. Numirea cenzorilor nu este obligatorie decat daca numarul asociatilor este mai mare de 15. In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori. Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.R.L. sunt aceleasi care se aplica si in cazul cenzorilor din cadrul S.A. - urilor.

11) Participarea asociatilor la beneficii si la pierderi

Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor. Cota

parte din acest beneficiu repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend. Acestea se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Este de retinut faptul ca dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil.

Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris.

12) Continutul actului constitutiv al unei S.R.L.

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. in acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:

 1. a) datele de identificare a asociatilor;
 2. b) forma, denumirea si sediul social;
 3. c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 4. d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. De asemenea se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
 5. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
 6. f) daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
 7. g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
 8. h) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
 9. i) durata societatii;
 10. j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Societatea cu raspundere limitata este obligata sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

13) Modificarea actului constitutiv al unei S.R.L.

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a Adunarii Generale ori a

Consiliului de Administratie, respectiv directoratului. Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:

 1. a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;
 2. b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
 3. c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la         Registrul Comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2) din Legea 31/1990 atunci cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere.

Oficiul Registrului Comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62 Legea 31/1990, impotriva hotararii Adunarii Asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii. Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului. In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

14) Excluderea si retragerea asociatilor unei S.R.L.

Poate fi exclus din societatea cu raspundere limitata:

 1. a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 2. b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
 3. c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori

contravine dispozitiilor art. 80 si 82 Legea 31/1990;

 1. d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat. Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. Hotararea irevocabila de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv. Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

Asociatul in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:

 1. a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;
 2. b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;
 3. c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

In situatia prevazuta in ultimul caz, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

15) Fuziunea si divizarea unei S.R.L.

Fuziunea este operatiunea prin care:

 1. a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera

totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
SAU

 1. b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Divizarea este operatiunea prin care:

 1. a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
 2. b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite.

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. Aceasta, poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, este subordonata rezultatului votului pe categorii. Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de Legea 31/1990 pentru forma de societate convenita.

Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.

16) Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.)

Societatea cu raspundere limitata se dizolva prin:

 1. a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 2. b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 3. c) declararea nulitatii societatii;
 4. d) hotararea Adunarii Generale;
 5. e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

De asemenea, cauze precum: falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur duc tot la dizolvarea societatii. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

17) Lichidarea societatii cu raspundere limitata (S.R.L.)

Numirea lichidatorilor in societatea cu raspundere limitata va fi facuta de toti

asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel. Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor. Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.

Dupa terminarea lichidarii societatii raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati. Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului. Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62 din Legea 31/1990, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare. Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini. Dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.

18) Legislatie pentru infiintarea firmei

 1. a) Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicata (M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare.
  b) Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata
 2. c) Legea 359 din 8 septembrie 2004, privind simplificarea formalitatilor la

inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 839/13.09.2004), cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. d) Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a

asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of.nr. 576 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. e) H.G. nr. 1766 din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 1048 din 12 noiembrie 2004);
 2. f) Legea nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperatiei agricole (M.Of. nr. 1236 din 22

decembrie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. g) O.U.G. nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea

capitalului (M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006)

 1. h) Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000), cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. i) Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital (M.Of.nr 571 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. j) O.G. nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea cazierului

fiscal, republicata (M.Of. nr. 664 din 23 iulie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. k) H. G. nr. 913 din 10 iunie 2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of.nr. 589 din 1 iulie 2004);
 2. l) Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3116/C din 9 noiembrie 2004 privind aprobarea

tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004);

 1. m) Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2722/C din 31 octombrie 2007 pentru

aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii (M.Of. nr. 776 din 15 nov 2007);

 1. n) Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2735/C din 23 septembrie 2003 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului si de Oficiul National al Registrului Comertului (M.Of. nr. 691 din 2 octombrie 2003)
 2. o) H.G. nr. 166 din 13 februarie 2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie (M.Of. nr. 114 din 24 feb 2003);
 3. p) Legea 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori publicat

in M.Of. nr. 210 din data: 08/11/1994);

 1. r) Legea 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei
  s) Legea 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati

economice de catre persoane fizice

ș) Legea 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor t) Legea nr.241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a

Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe

Pentru verificarea disponibilitatii firmei si rezervarea acesteia este nevoie sa va adresati direct Registrului Comertului de pe langa tribunalul pe raza caruia doriti sa aveti sediul social al firmei.

Pentru aceasta este nevoie de:

- un formular tipizat (anexa 1.3) pentru verificarea disponibilitatii firmei si rezervarea acesteia care poate fi gasit la ghiseul de relatii cu publicul sau la ghiseul unde se face verificarea firmei din cadrul Registrului Comertului din judetul unde va fi sediul social, ori de pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului;

- o imputernicire speciala (autentificata la notar) pentru persoana insarcinata sa indeplineasca formalitatile de verificare si inregistrare (in original);

- chitantele privind plata taxelor, care se achita la caseriile din cadrul Registrului Comertului.

Dovada de disponibilitate se elibereaza chiar si in ziua depunerii, sau cel tarziu a doua zi, daca verificarile si rezervarile efectuate sunt pe aria unui judet.

In restul cazurilor, dovada disponibilitatii si rezervarii frmei poate dura cateva zile.
Aceasta dovada este valabila trei luni de la data inregistrarii acesteia la Registrul Comertului.
Dovada de disponibilitate se obtine contra cost.

4) Verificarea disponibilitatii si rezervarea emblemei (in original)

 - etapa optionala;

Ca si firma, emblema este un atribut de identificare in activitatea comerciala. Aceasta reprezinta semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi fel. Spre deosebire insa de firma, care este un element obligatoriu, emblema este facultativa, aceasta ramane la latitudinea fondatorului.Emblema poate fi un semn (o figura grafica) sau o denumire (fantezista sau un nume propriu).

Pentru verificarea si rezervarea emblemei este nevoie de:

- un formular tip (anexa 1.4);

- macheta emblemei in patru exemplare (6 cm x 6 cm), pe format A4, realizata alb

negru sau color;

- descrierea emblemei, care trebuie sa cuprinda continutul, forma si culoarea;

- dosar cu sina;

- chitanta privind plata taxei de rezervare, achitata la casieria de la Registrul

Comertului.

Dovada rezervarii emblemei este valabila maxim trei luni de la data inregistrarii cererii.

5) Specimen de semnatura

Directoratul/ Consiliul de Administratie al societatii inregistreaza la Registrul

Comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat.

Membrii vor depune la Registrul Comertului specimene de semnatura. Aceste specimene

trebuie date in fata unui notar public sau a judecatorului delegat la Registrul Comertului (deoarece semnaturile trebuie certificate).

6) Redactarea actului constitutiv

Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comertului si va

cuprinde informatii despre societatea comerciala care va fi infiintata in functie de forma juridica a acesteia.

Alaturi de actul constitutiv vor fi anexate:

copii xerox dupa B.I./C.I. ale persoanelor asociate;

dovada sediului social;

Pentru infiintarea unei firme trebuie dovedit faptul ca aveti un sediu unde va veti desfasura activitatea.

Sediul poate fi:

- proprietate personala (dovedit prin contract de vanzare-cumparare sau certificat de mostenitor);

- spatiu inchiriat (dovedit prin contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, conform Legii 181/1997);

- spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat (dovedit prin contract de comodat, de uz, uzufruct);

- luat in leasing imobiliar (dovedit prin contract de leasing imobiliar).

Dovada sediului social se face cu unul din urmatoarele acte (in original sau in copie, dupa caz):

- contract de comodat (anexa 1.5), autentificat de un notar public sau de un avocat, la care este anexat si o copie dupa actul doveditor;

- contract de inchiriere sau subinchiriere (in cazul persoanelor fizice, acesta trebuie inregistrat la organele fiscale locale in 15 zile de la data semnarii; in cazul persoanelor juridice, nu este necesara inregistrarea la organele fiscale);

- contract de vanzare-cumparare (intabulat);- contract de schimb (intabulat);

- contract de donatie (intabulat);

- contract de concesiune (intabulat);

- proces-verbal de receptie a constructiei (intabulat);

- contract de asociere in participatiune;

- contract de leasing imobiliar;

- contract de uz sau uzufruct;

- certificat de mostenitor;

- certificat de rol fiscat/ rol agricol;

- act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul procedurii de executare silita;

- hotarare judecatoreasca definitiva privind uzufructul;

- contract de asistenta juridica privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului;

- act notarial de iesire din indiviziune sau delimitare a proprietatii (intabulat), sau hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune (intabulata).

Daca spatiul pentru sediul social al noii firme a fost mai inainte utilizat de o alta societate comerciala ca spatiu comercial, trebuie convinsa societatea in cauza sa isi schimbe sediul social.

Daca nu se obtine acest lucru, trebuie solicitata radierea sediului vechii societati din Registrul Comertului, procedura fiind foarte anevoioasa si de durata.

In acelasi sediu pot functiona mai multe societati comerciale.Pentru aceasta trebuie

indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

- cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului care va fi sediul societatii;

- imobilul permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;

- cel putin o persoana este asociat in fiecare din societati.

dovada acordului asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct;

Daca se doreste stabilirea sediului unei societati intr-o cladire cu destinatia de

locuinta, este necesar acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor care sunt afectati direct.

Acordul asociatiei va cuprinde:

- numele asociatiei de locatari;

- sediul asociatiei de locatari;

- codul fiscal asociatiei de locatari;

- numele presedintelui asociatiei de locatari, care angajeaza asociatia in raporturile cu terti;

- acordul expres pentru desfasurarea activitatii de catre viitoarea societate;

- semnatura presedintelui asociatiei;

- stampila asociatiei de locatari.

In plus, pot exista si clauze care vor trebui respectate.
Insa, daca sediul social va fi stabilit la parterul cladirii respective, acest acord NU mai

este necesar.

- lista obiectului de activitate.

7) Dovada depunerii capitalului social (copie)

Dovada depunerii capitalului social al societatii nou infiintate depinde forma sub care se realizeaza aportul la capitalul social.

1) Aportul in numerar la capitalul social se poate varsa:

- la oricare ghiseu C.E.C.

- la orice banca din Romania

Pentru obtinerea dovezii privind varsarea aportului in numerar sunt necesare:

- buletinele/ cartile de identitate ale asociatilor (in original si in copie);

- actul constitutiv al societatii (in original si in copie);

- suma reprezentand aportul in numerar, functie de forma juridica a societatii comerciale care va fi infiintata;

- dovada privind rezervarea firmei;

- procura, daca este cazul.

2) In cazul aportului in natura, dovada se poate face:

 1. a) pentru bunuri imobile: prin prezentarea actului de proprietate, a incheierii de intabulare a dreptului de proprietate, a certificatului de sarcini obtinut de la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in circumscriptia caruia se afla bunul imobil si a expertizei de evaluare a bunului;
 2. b) pentru bunurile importate: pe baza prevederilor legislatiei privind investitiile directe; Legea 241/1998.
 3. c) pentru bunurile cumparate din Romania: prin prezentarea facturilor.

3) Aporturile in creante au acelasi regim juridic ca si aportul in natura, nefiind admise

la societatile pe actiuni (SA ) sau la societatile in comandita pe actiuni (SCA).

Aportul in creante se va realiza prin prezentarea titlului de creante:

- cambii;

- contract de imprumut bancar;

- raport de expertiza.

8) Declaratia pe proprie raspundere (in original)

Declaratia pe propria raspundere (formularul tip – anexa 1.6) este declaratia prin care fiecare

fondator, administrator sau cenzor al societatii aduce argumente ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea respectivelor functii.

Aceste declaratii pot fi incluse chiar in actul constitutiv al societatii.

Declaratiile pot fi semnate chiar in fata unui judecator delegat de la Registrul Comertului, pot fi autentificate de un notar public sau atestate de un avocat.

Conform Legii 31/ 1990 (art. 6, alin. 2), NU pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/ 2002 (privind revenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare), pentru infractiunile prevazute de art. 143 - 145 din Legea nr. 5/ 2006 (privind procedura insolventei).

Conform Legii 31/ 1990 (art. 161, alin. 2), NU pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, isi pierd automat aceasta calitate:

- rudele sau afinii, pana la al patrulea grad inclusiv, sau sotii administratorilor;

- persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate, sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu societatea unde ei vor sa fie cenzori;

- persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si directoratului, in baza Legii 31/1990 (art. 153 alin. 14);

- persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor cenzor, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice (cu unele exceptii prevazute expres in lege).

9) Hotararea organului statutar (in original)

In cazul in care asociatii sunt persoane juridice, acestia trebuie sa depuna hotararea organului statutar din care sa rezulte decizia de a participa la constituirea societatii si contributia la capitalul social.

Persoana imputernicita trebuie sa semneze actul constitutiv in numele societatii fondatoare.

10) Copie dupa actele de inregistrare

Daca fondatorii sau asociatii unei societati comerciale sunt persoane juridice romane (si NUMAI in acest caz) trebuiesc depuse si copii dupa actele de inregstrare ale acestora:

- copie dupa certificatul de inregistrare sau certificatul de imatriculare;

- copie dupa actul constitutiv etc.

11) Imputernicire sociala sau avocatiala, daca este cazul

12) Chitante care atesta plata taxelor de timbru si de registru, precum si timbrele judiciare

13) Alte acte sau avize prevazute de legi speciale

ETAPA II: Inregistrarea la Registrul Comertului

Se obtine o cerere de inregistrare (formular tipizat – anexa 1.7) si o declaratie pe propria raspundere de la Biroul de Relatii cu Clientii de la Registrul Comertului din judetul unde va fi sediul social al societatii. Aceste documente pot fi obtinute gratuit si de pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

Se completeaza cererea de inregistrare si declaratia pe propria raspundere, se anexeaza dosarul de la ETAPA I, iar toate aceste acte se depun la Registrul Comertului.

Verificarea actelor si inregistrarea societatii comerciale la Registrul

Comertului

Referentul de la Registrul Comertului identifica depunatorul actelor si verifica, in

prezenta depunatorului, daca actele sunt corecte si complete. Apoi, depunatorului primeste o dovada a depunerii actelor, care va contine:

- denumirea Registrului Comertului unde au fost depuse actele;

- numarul si data inregistrarii in registrul de intrare-iesire;

- termenul de citare in fata judecatorului care va hotara in privinta cererii de infiiintare a societatii;

- data eliberarii documentelor care atesta inregistrarea.

In cazul in care unele acte nu sunt corecte sau complete, ele pot fi inregistrate in forma incompleta iar referentul va inregistra cererea, apoi va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul judecatorului delegat pentru a fi solutionat.

Inregistrarea unei noi societati in Registrul Comertului se face numai in baza unei incheieri a judecatorului delegat pe langa Registrul Comertului sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile (in cazul in care legea nu prevede altfel).

Cererea de inmatriculare in Registrul Comertului se face, daca legea nu prevede

altfel, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, pentru orice alte persoane interesate.

Inmatricularea in Registrul Comertului

Daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege, judecatorul delegat va

dispune inmatricularea in Registrul Comertului a noii societati.
Reprezentantul Registrului Comertului va inregistra datele care sunt inscrise in cererea depusa, in 48 de ore de la data cand hotararea judecatorului a devenit irevocabila. Apoi va fi publicata in Monitorul Oficial hotararea judecatorului.

In urma acestei inmatriculari, comerciantul primeste un Numar de Inmatriculare si Codul Unic de Inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice.

Astfel, comerciantul capata personalitate juridica. De asemenea, primeste un certificat constatator care atesta faptul ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere privitoare la

autorizarea obiectelor de activitate solicitate.

Declaratia pe proprie raspundere (in original)

Declaratia pe propria raspundere (vedeti aici formularul tip anexa 1.9) este declaratia prin care fiecare fondator, administrator sau cenzor al societatii aduce argumente ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea si exercitarea respectivelor functii.

Aceste declaratii pot fi incluse chiar in actul constitutiv al societatii.Declaratiile pot fi semnate chiar in fata unui judecator delegat de la Registrul Comertului, pot fi autentificate de

un notar public sau atestate de un avocat.

Conform Legii 31/ 1990 (art. 6, alin. 2), NU pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/ 2002 (privind revenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare), pentru infractiunile prevazute de art. 143 - 145 din Legea nr. 5/ 2006 (privind procedura insolventei).

Conform Legii 31/ 1990 (art. 161, alin. 2), NU pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, isi pierd automat aceasta calitate:

- rudele sau afinii, pana la al patrulea grad inclusiv, sau sotii administratorilor;

- persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate, sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu societatea unde ei vor sa fie cenzori;

- persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si directoratului, in baza Legii 31/1990 (art. 153 alin. 14);

- persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor cenzor, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice (cu unele exceptii prevazute expres in lege).

3) Autorizatia de functionare

Autorizatia de functionare pe baza declaratiei pe propria raspundere (formularul tip) se obtine prin intermediul Biroului Unic din cadrul Registrului Comertului unde solicitantul inregistreaza sediul social.

ETAPA III: Documentele obtinute dupa inregistrarea in Registrul Comertului
Dupa ce noua societate comerciala este inregistrata in Registrul Comertului,

comerciantul sau imputernicitul primesc, dupa caz, urmatoarele documente:

1) Incheierea de Inregistrare (emisa de catre judecatorul-delegat de catre Registrul Comertului)

2) Certificatul de Inregistrare (formular tipizat, cu regim special si securizat), care arata ca persoana juridica a fost luata in evidenta Registrului Comertului si in evidenta organului fiscal si cuprinde urmatoarele date: - firma (denumirea comerciantului, asa cum este inscrisa in actul constitutiv);

- sediul social;

- activitatea principala;

- codul unic de inregistrare (CUI);

- atributul fiscal (un cod din cifre si litere ce atesta faptul ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului platitor de TVA, daca este cazul);

- seria si numarul de ordine;

- data emiterii certificatului.

3) Certificatul Constatator, care atesta inregistrarea in Registrul Comertului a declaratiei pe propria raspundere (formularul tip) prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor pe care le-a declarat.

ETAPA IV: Activitati necesare dupa obtinerea documentelor ce atesta inmatricularea

Dupa ce inregistrarea si inmatricularea societatii sunt finalizate, pentru a putea desfasura activitati economice, mai trebuie realizate urmatoarele activitati:

1) Stampila societatii comerciale: se obtine pe baza unei copii xerox a certificatului de inregistrare, de la orice firma autorizata.

2) Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate bancara si se transfera capitalul social din contul de capital in contul curent al firmei.

Pentru aceasta, este nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele acte:

- actul constitutiv;

- actele de identitate ale asociatilor;

- stampila;

- chitantele care atesta plata taxei de deschidere a contului curent;

- actele ce dovedesc calitatea de comerciant obtinute de la Registrul Comertului.

3) Realizarea documentelor cu regim special (chitantier, facturier etc.)

Loading...