Tipărire
Categorie: Drept
Accesări: 126
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
  1. Organizarea şi actualizarea evidenţei locatarilor prin cartea de imobil


      Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile de poliţie, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil, conform Hotărârii 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Cartea de imobil se întocmeşte în termen de 30 de zile de la darea în folosinţă a imobilului cu destinaţie de locuinţă, de regulă, pentru fiecare scară sau corp de clădire. La unităţile de cazare turistică, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, cartea de imobil se poate constitui şi sub formă de fişe de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor.

Şefii unităţilor de poliţie pe a căror rază teritorială este situat imobilul răspund de organizarea, funcţionarea, ţinerea în actualitate şi controlul evidenţei locatarilor prin cartea de imobil.

  1. Atribuţiile responsabilului cărţii de imobil

 Responsabil al cărţii de imobil este persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari; în cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cărţii de imobil este, de regulă, administratorul sau unul dintre membrii comitetului executiv, care locuieşte efectiv în imobil.

Responsabilii cărţii de imobil, desemnaţi în condiţiile legii, au următoarele atribuţii:

a)să solicite persoanelor care locuiesc în imobil prezentarea actelor de identitate, în termen de 15 zile de la sosire, în vederea înscrierii datelor în cartea de imobil;

  1. b) să atenţioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu şi-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea reşedinţei, în vederea punerii acestora în legalitate;
  2. c) să păstreze, să actualizeze şi să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; cartea de imobil se prezintă spre verificare numai poliţiştilor şi lucrătorilor de la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
  3. d) să păstreze în bune condiţii cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil să o predea preşedintelui asociaţiei de proprietari.

Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere.

Instruirea responsabililor cărţii de imobil se face de către poliţistul de ordine publică anume desemnat de şeful unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

     Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte anual planul de aprovizionare cu cărţi de imobil, asigurând tipărirea, gestionarea şi distribuirea imprimatelor, cu respectarea prevederilor legale.

Cartea de imobil se eliberează gratuit, de unitatea de poliţie, persoanei care a fost desemnată ca responsabil al cãrţii de imobil.

     În termen de un an de la intrarea în vigoare a Hotărârii 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, responsabilii cărţii de imobil trebuiau să constituie sau, după caz, să reactualizeze cărţile de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă care au fost date în folosinţă anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ. 

  1. Forma şi conţinutul cărţii de imobil

În conformitate cu Hotărârea nr. 839 din 28 iunie 2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cartea de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinaţie de locuinţă.

Forma şi conţinutul cărţii de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în ANEXA 1 .

Cartea de imobil pentru unităţile de cazare în comun este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unităţile de cazare în comun.

Forma şi conţinutul cãrţii de imobil pentru unităţile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în ANEXA 2 .

ANEXA 1


          FORMA ŞI CONŢINUTUL CĂRŢII DE IMOBIL pentru imobilele cu destinaţie de locuinţe

APARTAMENTUL nr. .....


 ┌────────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────┐
 │                    │               │Data mutării  │               │         │
 │                    │               │în imobil şi  │  Domiciliul   │         │
 │Numele de familie şi│  Actul de     │felul adresei │   persoanei   │ Data    │
 │  prenumele         │ identitate    │(de domiciliu │(înscris în    │mutării  │
 │(cu litere de tipar)│               │  sau de      │  actul de     │  din    │
 │                    │               │ reşedinţă)   │ identitate)   │ imobil  │
 ├────────────────────┼──────┬────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 │                    │Seria │Numărul │              │               │         │
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────┤
 └────────────────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────────────┴─────────┘

    ATENŢIE!
    "CONFIDENŢIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU
                PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001 "

 ANEXA 2


    FORMA ŞI CONŢINUTUL CĂRŢII DE IMOBIL pentru unitãţile de cazare în comun


 ┌────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │                    │           │             │         │          │         │
 │                    │Domiciliul │             │  Data   │   Data   │  Data   │
 │Numele de familie şi│persoanei  │  Actul de   │cazării  │plecării  │expirării│
 │  prenumele         │(înscris   │ identitate  │în imobil│din imobil│vizei de │
 │(cu litere de tipar)│în actul de│             │         │          │reşedinţă│
 │                    │identitate │             │         │          │         │
 ├────────────────────┼───────────┼─────┬───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │                    │           │Seria│Numărul│         │          │         │
 ├────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├────────────────────┼───────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 └────────────────────┴───────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┘

ATENŢIE!
    "CONFIDENŢIAL, DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CONFORMITATE CU
                PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001 "