STRATEGII ŞI OPERAŢIUNI BURSIERE

 

Cadrul legal

 • Legea 297/2004
 • Reglementarile CNVM (www.cnvmr.ro)
 • Reglementarile BVB (www.bvb.ro)
 • Codul BVB ca Operator de Piata
  • piata la vedere
  • piata la termen
 • Codul BVB ca Operator de Sistem (proiect)
 • Reglementarile Depozitarului Central (www.depozitarulcentral.ro)
 • Codul Depozitarului Central
 • Reglementarile Fondului de Compensare a Investitorilor (www.fond-fci.ro)
 • Reglementarile Casei de Compensare Bucuresti
 • pentru produsele derivate tranzactionate la BVB (ccbro.ro)

Desfasurarea activitatii in SSIF:

Toate activitatile din cadrul unei SSIF se desfasoara conform unor proceduri interne, redactate in principal in baza Regulametului CNVM 32/2006, de catre agenti autorizati.

Responsabilitatea verificarii procedurilor interne, dar si a reglementarilor in vigoare (completare documente, raportari, arhiva, corespondenta, publicitate...) revine reprezentantului compartimentului de control intern.

Regulamentul CNVM nr. 32/2006

 • Dispozitii generale (cuprinde si definitii)
 • Intermediarii de servicii de investitii financiare
 • Cerinte organizatorice si reguli de conduita
 • Contractele la distanta si tranzactiile prin internet
 • Tranzactii in marja; acordarea de credite si imprumuturi de valori mobiliare
 • Cooperarea cu CNVM
 • Sanctiuni
 • Dispozitii tranzitorii si finale

Definitii

 • ASIF – persoana fizica aflata sub responsabilitatea unui singur intermediar, care presteaza servicii de investitii financiare exclusiv in numele intermediarului al carui angajat este;
 • Clienti:
 • De retail – in anumite cazuri, pot fi tratati drept clienti profesionali la cerere si daca “trec testul”)
 • Profesionali - au experienta, cunostinte si capacitatea de a-si evalua riscurile si a lua decizia investitionala (institutii financiare, societati comerciale mari, investitori institutionali) – pot solicita sa NU fie considerati ca atare si sa beneficieze de protectie suplimentara (de regula costuri mai mari).

 

Definitii
(OUG 99/2006 aprobata prin Legea 227/2007)

Instrumente financiare:

 1. Valori mobiliare;
 2. Instrumente ale pietei monetare;
 3. Titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
 4. Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitati ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;
 5. Idem in legatura cu marfuri care trebuie sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti;
 6. Idem in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau ATS
 7. Idem in legatura cu marfuri care pot fi decontate fizic, neincluse in f) si neavand scopuri comerciale […]
 8. Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;
 9. Contracte financiare pentru diferente.

Definitii

 • Ordin limita
 • ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta si intr-o cantitate specificata
 • Persoana relevanta
 • director, partener sau echivalent, administrator, angajat, persoana fizica implicata in servicii externalizate
 • Persoana cu care o persoana relevanta are relatii de familie
 • sotul/sotia, fiu/fiica, orice alta ruda care, la data tranzactiei, locuia cu acea persoana de cel putin un an

Precizari privind Intermediarii de servicii de investitii financiare – persoane juridice

 • Autorizatia emisa de CNVM precizeaza serviciile de investitii financiare care pot fi prestate
 • Conducerea SSIF – minimum 3 membri in Consiliul de Administratie si min. 2 conducatori
 • Capitalul social minim corespunzator obiectului de activitate – conform art. 7 din Legea 297/2004 (50.000, 125.000, 730.000 euro)
 • Reguli privind “calitatea” actionarilor semnificativi
 • Reguli privind spatiul si dotarea tehnica
 • Proceduri de autorizare, modificarea autorizarii, retragerea autorizarii SSIF si ASIF
 • Trader = persoana juridica (S.A. sau S.R.L.) cu obiect exclusiv de activitate: tranzactionarea in nume si pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate (futures si options)

 

Servicii principale
conform OUG 99/2006 aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007

 

50    a) preluarea şi transmiterea ordinelor […]

50    b) executarea ordinelor în contul clientilor;

730  c) tranzacţionarea pe cont propriu;

50    d) administrarea portofoliilor;

125  e) consultanta de investitii;

730  f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

125 g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

730  h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.

 

 1. 2. Servicii conexe

125  a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia şi servicii in legatura cu acestea […];

730  b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii […], in cazul in care SSIF este implicata;

125 c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia investitionala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

125 d) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

125 e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare

730 f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm.

 

Cerinte organizatorice si reguli de conduita

 • Procesul decizional: proceduri, ierarhie clara
 • Control intern
 • Sistem raportare si comunicare interna
 • Mentinerea de inregistrari ale activitatii
 • Securitatea, integritatea si confidentialitatea informatiilor
 • Plan de continuitate
 • Pastrarea cel putin 5 ani a tuturor evidentelor si inregistrarilor referitoare la serviciile oferite si tranzactiile efectuate
 • Evaluarea si administrarea riscului
 • Audit intern
 • Conflictul de interese