loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Asigurările de accidente sunt asigurări de persoane care fac parte din categoria asigurărilor generale (non-viaţă). Această clasificare se referă la produsele de asigurare oferite de sectorul privat al asigurărilor.

            În mod distinct, în multe ţări, ca şi în România (prin Legea 346/2002), asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ca parte componentă a domeniului mai larg al asigurărilor de accidente, a fost inclusă în sistemul asigurărilor sociale garantate de stat. Ea a devenit în România obligatorie din anul 2005 pentru toţi cei care utilizează forţă de muncă angajată cu contract individual de muncă.

            În cele ce urmează ne vom referi doar la asigurările de accidente practicate de societăţile private de asigurări.

            Asigurările de accidente se încheie în următoarele variante:

 1. a) asigurarea de accidente, denumită de noi “standard”;
 2. b) asigurarea familială de accidente;
 3. c) asigurarea de accidente “Turist”;
 4. d) asigurarea complexă a elevilor şi studenţilor;
 5. e) asigurarea de accidente a călătorilor transportaţi de întreprinderile particulare cu autovehicule proprii;
 6. f) asigurarea facultativă a vânătorilor;
 7. g) asigurarea facultativă, suplimentară, pentru cazurile de invaliditate temporară din accident.

            Asigurarea de accidente “standard” se încheie de persoane în vârstă de la 16 ani împliniţi. Condiţia de vârstă minimă (de 16 ani împliniţi) se mai cere la asigurarea de accidente “Turist”, precum şi la asigurarea familială de accidente. La aceasta din urmă, pe lângă asiguratul principal, mai sunt cuprinşi, fără adaos de primă, soţia (soţul), precum şi copiii, indiferent de numărul lor, în vârstă de la 5 la 16 ani neîmpliniţi. La celelalte variante de asigurări de accidente, nu sunt stabilite condiţii de vârstă.

            Asigurările facultative de accidente, fără excepţie, acoperă riscurile de invaliditate permanentă şi de deces provocate de accidente. Câteva dintre asigurările la care ne referim, concepute ca asigurări complexe, acoperă în plus bunurile casnice şi gospodăreşti (asigurările de accidente familiale, “Turist” etc.), precum şi răspunderea civilă a asiguraţilor. Sfera cea mai largă de cuprindere o prezintă asigurarea complexă a elevilor şi studenţilor, care include asigurarea bunurilor casnice şi gospodăreşti luate oriunde de elevul ori studentul asigurat în afara domiciliului (la şcoală, la facultate, în tabără, în excursie etc.), asigurarea de accidente a elevului şi studentului asigurat, precum şi asigurarea de răspundere civilă legală ca urmare a avarierii sau distrugerii unor bunuri din culpa elevului ori a studentului asigurat.

            Durata asigurării este, după caz, de o lună, de trei luni, sau un multiplu al acestora, de un an, rareori de până la doi ani.

            În baza contractului de asigurare de accidente “standard”, asigurătorul plăteşte suma asigurată în caz de invaliditate permanentă sau de deces al asiguratului, ca urmare a unui accident produs în perioada de valabilitate a asigurării.

            La asigurarea familială de accidente, suma asigurată se plăteşte:

 1. a) asiguratului principal, în caz de invaliditate permanentă a acestuia; de invaliditate sau de deces al copiilor şi de deces al soţiei (soţului), în calitate de beneficiar;
 2. b) soţiei (soţului) asiguratului principal, în caz de invaliditate permanentă a acesteia (acestuia) şi de deces al asiguratului principal, în calitate de beneficiar;
 3. c) copiilor, în caz de deces simultan al părinţilor, în calitate de beneficiari.

La asigurarea de accidente “Turist”, în caz de invaliditate permanentă din accident sau de distrugere a bunurilor casnice şi gospodăreşti, suma asigurată se plăteşte asiguratului; în caz de deces al asiguratului, suma asigurată se plăteşte beneficiarului asigurării.

            La majoritatea tipurilor de asigurări de accidente contractele se încheie pentru sume fixe (mărimi standard sau un multiplu al acestora), stabilite la niveluri diferite, în funcţie de riscul asigurat, mai mari pentru invaliditate permanentă şi mai mici pentru deces.

            La asigurarea complexă a elevilor şi studenţilor, contractele se încheie pentru sume asigurate, stabilite în mod distinct pentru: bunuri casnice şi gospodăreşti, invaliditate permanentă, deces şi răspundere civilă legală.

            La asigurarea facultativă a vânătorilor, vânătorii sportivi cu domiciliul în România, membri ai Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, care posedă permise de vânătoare, sunt asiguraţi pentru cazurile de: a) răspundere civilă ca urmare a vătămării corporale sau a decesului terţelor persoane, în legătură cu activitatea de vânătoare şi b) accidente ale vânătorilor sportivi întâmplate în legătură cu activitatea de vânătoare. La acest tip de asigurare, contractul se încheie pentru sume asigurate fixe, stabilite în mod distinct pentru invaliditate permanentă, deces şi răspundere civilă.

            La asigurarea facultativă, suplimentară, pentru invaliditate temporară din accident, suma asigurată se stabileşte sub forma indemnizaţiei zilnice de spitalizare, pe care asigurătorul urmează să o suporte pentru zilele de spitalizare a asiguratului, precum şi pentru cele de convalescenţă, stabilite de medic.

            Primele de asigurare se stabilesc, de regulă, pe perioada de valabilitate a contractului, în raport cu sumele asigurate.

            Asigurarea de economie şi invaliditate permanentă din accidente se încheie cu persoane în vârstă de la 16 ani, pentru sume fixe pe durate de 5-10 ani. Tipul de asigurare la care ne referim constituie atât un instrument de economisire, cât şi unul de protecţie a asiguraţilor. Această dublă funcţie se realizează prin faptul că suma asigurată se plăteşte, la expirarea asigurării, asiguratului aflat în viaţă, precum şi în caz de invaliditate permanentă a asiguratului provocată de accidente.

            La expirarea contractului, suma asigurată de plată se majorează cu o anumită cotă procentuală de excedent; această sumă se achită de asigurător indiferent de plăţile făcute anterior pentru invalidităţi permanente.

            Primele de asigurare se plătesc anual sau în rate lunare, anticipat. Durata de plată a primelor este egală cu cea de valabilitate a asigurării.

            Asigurarea managerilor pentru riscurile de accidente se încheie cu persoanele desemnate în calitate de manageri ai unor societăţi comerciale, în vârstă cuprinsă între 24 şi 65 de ani, pe o durată de 4 sau 5 ani, dar nu mai mult decât până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Suma asigurată, stabilită de asigurat, nu poate fi mai mică decât cea stipulată de asigurător în Condiţiile speciale.

            Asigurarea de care ne ocupăm acoperă următoarele evenimente:

 1. a) accidentele produse în timpul obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, inclusiv în cadrul deplasărilor în interes de serviciu în ţară sau străinătate;
 2. b) decesul produs din alte cauze decât accidentele, dar în legătură cu activitatea profesională desfăşurată, inclusiv ca urmare a unui efort fizic sau intelectual excesiv;
 3. c) incapacitatea temporară de muncă, survenită în urma unui accident produs în legătură cu activitatea profesională;
 4. d) pierderile de venituri ale societăţii comerciale, ca urmare a erorilor involuntare de management.

            În baza contractului de asigurare, asigurătorul se obligă să plătească:

 1. a) în caz de invaliditate permanentă ca urmare a unui accident – suma asigurată, în total sau în parte, în funcţie de gradul de invaliditate;
 2. b) în caz de deces al asiguratului din accident – dublul sumei asigurate;
 3. c) în caz de deces al asiguratului din alte cauze – suma asigurată, iar după cel de-al doilea an de asigurare – suma asigurată majorată cu cote de excedent;
 4. d) în caz de incapacitate temporară de muncă a asiguratului, ca urmare a unui accident, o anumită indemnizaţie zilnică, în raport cu suma asigurată, pentru cel mult 180 de zile, fără a putea depăşi suma asigurată;
 5. e) în caz de pierderi de venituri ale societăţilor comerciale, produse ca urmare a erorilor involuntare de management, începând cu cel de-al doilea an de asigurare, până la 75% din suma asigurată;
 6. f) la expirarea asigurării, dacă asiguratul va fi în viaţă – suma asigurată majorată cu o anumită cotă de excedent.

            Prima de asigurare, stabilită de asigurător în raport cu suma asigurată, cu vârsta asiguratului la încheierea contractului şi cu durata acestuia, se achită anual, anticipat.

            Suma asigurată se plăteşte: asiguratului în caz de invaliditate permanentă sau temporară şi de supravieţuire a acestuia; beneficiarului asigurării în caz de deces al asiguratului, şi societăţii comerciale la care a fost angajat asiguratul ca manager, în caz de pierdere de venituri de către societatea comercială în cauză, produse ca urmare a erorilor de management, precum şi în caz de răscumpărare a asigurării.

            În afara asigurărilor individuale de persoane, de care ne-am ocupat până aici, societatea de asigurare încheie şi anumite asigurări colective (de grup) de persoane.

            Printre acestea se numără: a) asigurarea pentru cazurile de accidente ale angajaţilor, contractată de persoane juridice; b) asigurarea personalului navigant profesionist, a personalului nenavigant angajat şi a elevilor din aeronautica civilă, precum şi a sportivilor din cadrul aeronauticii sportive; c) asigurarea pentru cazurile de accidente a persoanelor transportate cu autovehiculele persoanelor juridice, fără plata transportului sau numai cu plata carburantului; d) asigurarea călătorilor pentru cazurile de accidente; e) asigurarea turiştilor pentru cazurile de accidente.

            Toate aceste asigurări au un caracter facultativ.

            Redăm, succint, principalele caracteristici ale acestor asigurări.

            Asigurarea pentru cazurile de accidente ale angajaţilor (membrilor), contractată de persoane juridice, se încheie la cererea şi în contul persoanelor juridice cu sediul în România, ca şi la cererea şi în contul firmelor străine, pentru accidente ale angajaţilor (membrilor) lor.

            Sunt primiţi în asigurare, după caz, toţi angajaţii de o anumită profesie (ocupaţie) sau numai unii dintre aceştia, independent de vârsta acestora. Sumele asigurate se stabilesc de către persoanele juridice care încheie asigurarea (denumite contractante), de comun acord cu asigurătorul.

            Potrivit contractului, asigurătorul se obligă să plătească întreaga sumă asigurată în caz de deces şi de invaliditate permanentă totală, ca urmare a unui accident produs în timpul valabilităţii contractului de asigurare, dacă decesul sau invaliditatea s-a ivit în decurs de un an de la data accidentului.

            Dacă invaliditatea permanentă este parţială, asigurătorul plăteşte, în limita sumei asigurate pentru invaliditate permanentă totală, o parte din această sumă, corespunzătoare gradului de invaliditate permanentă stabilit, majorată cu 25%.

            În acest context, noţiunea de accidente cuprinde o gamă largă de evenimente întâmplate în timpul funcţionării sau folosirii maşinilor, aparatelor, mecanismelor, armelor sau a oricăror instrumente ori scule, precum şi explozia, arsura, degenerarea, îngheţul, înecul, acţiunea curentului electric, trăsnetul, insolaţia, lovirea, inclusiv înţeparea, tăierea şi altele asemenea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, alunecarea, prăbuşirea de teren, căderea oricărui obiect sau a asiguratului, asfixierea şi intoxicarea din cauze subite. Aici mai sunt cuprinse evenimente întâmplate ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport sau din cauza accidentelor suferite de acestea.

            Contractul de asigurare poate fi încheiat şi cu limitarea răspunderii asigurătorului la accidente suferite de asiguraţi, numai ca urmare a executării de către aceştia a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv în deplasările în interes de serviciu.

            Asigurarea se poate încheia în două moduri, şi anume:

 1. a) cu indicarea numelui şi a profesiei angajaţilor asiguraţi, sau
 2. b) cu indicarea numărului total al angajaţilor asiguraţi, pe profesii (ocupaţii). În prima ipoteză, suma asigurată poate fi aceeaşi pentru toţi asiguraţii sau se stabilesc sume asigurate pentru fiecare asigurat în parte. În cea de-a doua ipoteză, sumele asigurate vor fi aceleaşi pentru toţi asiguraţii care exercită aceeaşi profesie; persoana juridică contractantă are obligaţia să asigure pe toţi angajaţii având aceeaşi ocupaţie.

            Asigurarea personalului navigant, este rezervată anumitor categorii de personal din aeronautica civilă şi din cea sportivă. Este vorba de: a) personalul navigant profesionist din aeronautica civilă; b) personalul navigant angajat la unităţile aeronautice civile şi sportive, care execută zboruri în interes de serviciu; c) sportivii care se formează sau se antrenează în cadrul unităţilor de aeronautică sportivă; d) persoanele care desfăşoară activitate de lansări cu paraşuta din turnuri în cadrul unităţilor de aeronautică sportivă.

            Sumele asigurate se stabilesc de către unităţile aeronautice civile sau sportive, de comun acord cu asigurătorul, şi se plătesc în caz de deces sau de invaliditate permanentă, ca urmare a unui accident întâmplat în legătură cu zborul (cu lansarea cu paraşuta din turnuri).

            Asigurarea de accidente a persoanelor transportate cu autovehiculele persoanelor juridice, în baza obligaţiilor contractuale de muncă sau la şi de la locul de muncă ori în alte interese ale persoanelor juridice respective.

            Sunt cuprinse în asigurare numai persoanele care au calitatea de angajaţi ai persoanelor juridice contractante şi care sunt transportate cu autovehicule proprii. Asigurarea este valabilă numai dacă transporturile se efectuează pe drumuri publice, comunale, forestiere, de acces şi interioare pe care sunt admise autovehiculele, cu respectarea itinerariilor stabilite în foile de parcurs. Asigurarea se face pentru aceeaşi sumă pentru fiecare persoană.

            La contractarea asigurării persoana juridică în cauză are posibilitatea să opteze pentru una din următoarele forme de plată a primelor: a) pe bază de tabele (liste nominale) ale angajaţilor transportaţi, întocmite înainte de efectuarea transporturilor, şi care se anexează la foaia de parcurs şi b) în funcţie de capacitatea (numărul de locuri) autovehiculelor şi de numărul de transporturi. În primul caz, prima se calculează de fiecare persoană şi transport efectuat, iar cel de-al doilea – de fiecare loc şi transport.

            Asigurarea călătorilor pentru cazurile de accidente se încheie cu persoane juridice, autorizate să efectueze transport de călători. Prin această asigurare facultativă sunt protejaţi călătorii (inclusiv copiii care călătoresc gratuit conform tarifelor de călătorie) pe timpul transportului organizat de societatea de transport, cu mijloace de transport la care sunt admişi călătorii care circulă pe drumuri publice, pe căi ferate sau pe apă, precum şi în transporturile aeriene publice, utilitare sau de serviciu, pentru:

 1. a) cazurile de accidente corporale;
 2. b) cheltuielile medicale necesare tratării invalidităţii permanente, precum şi pentru pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor înregistrate şi a bunurilor aflate asupra călătorilor.

            Asigurarea poate fi încheiată şi numai pentru cazurile de accidente corporale.

            Călătorii sunt asiguraţi pentru cazurile de deces şi de invaliditate permanentă, totală sau parţială, ca urmare a unui accident produs în timpul călătoriei şi în legătură cu aceasta, dacă decesul sau invaliditatea s-a produs în decurs de un an de la data accidentului.

            În această asigurare nu este cuprins personalul mijlocului de transport când călătoreşte în această calitate; nu sunt cuprinse nici anumite bunuri, cum ar fi: banii, hârtiile de valoare, documentele, registrele, titlurile, actele, manuscrisele, obiectele de valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, pietrele preţioase, obiectele de platină, de aur sau de argint, mărcile poştale şi altele asemenea.

            Răspunderea asigurătorului începe din momentul eliberării legitimaţiei de călătorie sau a documentelor care dă dreptul la călătorie, iar pentru bagajele sau bunurile călătorilor – din momentul încărcării acestora în mijlocul de transport şi încetează din momentul descărcării bunurilor din mijlocul de transport.

            Sumele asigurate pe fiecare călător şi la fiecare călătorie în parte se stabilesc astfel:

 1. a) pentru deces sau invaliditate permanentă, totală sau parţială, ca urmare a accidentelor, la nivelul propus de societatea de transport şi agreat de asigurător;
 2. b) pentru cheltuielile medicale necesare tratării invalidităţii permanente, în limitele unui anumit procent din suma asigurată;
 3. c) pentru pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor înregistrate, precum şi a bunurilor aflate asupra călătorilor, în limitele unui anumit procent din suma asigurată (mai mic decât în cazul precedent).

            Primele de asigurare se includ în preţul călătoriei, adăugând la costul legitimaţiei de călătorie sau al transportului o cotă procentuală din acest cost.

            Asigurarea turiştilor pentru cazurile de accidente se încheie cu persoane juridice, autorizate să organizeze acţiuni turistice, interne şi externe pentru turişti, cetăţeni români sau străini.

            Asigurarea are caracter facultativ şi protejează turiştii care participă la programe turistice interne şi externe pentru:

 1. a) deces sau invaliditate permanentă din accident;
 2. b) cheltuieli medicale (medicamente şi spitalizare) impuse de tratarea invalidităţii, survenite ca urmare a unui accident;
 3. c) avariere, distrugere sau pierdere a bagajelor, ca urmare a unui accident;
 4. d) cheltuieli legate de transportul corpului neînsufleţit al asiguratului decedat de la locul unde a survenit decesul şi până la locul de înhumare;
 5. e) sume pe care turistul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare pentru prejudicii de care răspunde şi care au fost produse din fapta sa culpabilă, ca urmare a avariei ori a distrugerii unor bunuri.

            Asigurarea se poate încheia fie într-o formă limitată la riscul de deces sau invaliditate permanentă din accident, fie într-o formă mai largă care, pe lângă aceste două riscuri, mai cuprinde, la cerere, oricare dintre riscurile enumerate mai sus.

            Turiştii sunt asiguraţi pentru cazurile de deces şi de invaliditate permanentă totală sau parţială, ca urmare a unui accident produs în perioada participării la programul turistic, dacă decesul sau invaliditatea s-a ivit în decurs de un an de la data accidentului. Bagajele sunt asigurate pentru pagubele suferite în urma avarierii, distrugerii sau pierderii acestora, ca urmare a accidentelor de circulaţie pe timpul transportului, a incendiului ori a calamităţilor naturale întâmplate în timpul sejurului.

            Sumele asigurate pe fiecare turist şi de fiecare program turistic se stabilesc de către societatea de turism contractantă, în sume absolute pentru riscurile de deces şi de invaliditate permanentă, şi în procente din suma asigurată pentru invaliditate permanentă, în limitele fixate de asigurător.

            Primele de asigurare se includ în preţul programului turistic, adăugând la costul acestuia cote procentuale din acest cost, calculate în mod diferenţiat pentru programele turistice interne sau externe.

Loading...