loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Dintre toate poliţele de asigurare de bunuri, poliţa de asigurare complexă a gospodăriilor persoanelor fizice reprezintă instrumentul cel mai flexibil şi cel mai util pentru asigurarea bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin indivizii şi familiile acestora, cât şi pentru asigurarea împotriva anumitor daune în care răspunderea lor civilă poate fi implicată.

            Poliţele de asigurare a gospodăriilor oferă o acoperire largă, uşor de modificat şi flexibilă, putând fi ajustată în scopul satisfacerii nevoilor specifice a deţinătorilor de poliţe.

            Această poliţă este o poliţă pachet pentru că include:

            - o asigurare de bunuri;

            - o asigurare de invaliditate permanentă şi de deces;

            - o asigurare de răspundere civilă.

  1. a) Asigurarea de bunuri

            Această asigurare se referă la următoarele categorii de bunuri aparţinând persoanelor fizice:

            - mobilier şi obiecte casnice;

            - produse agricole, viticole, pomicole, animaliere şi alimentare;

            - unelte agricole, viticole, pomicole, agricole şi pentru deservire zootehnică, stupi de albine, mijloace de transport cu tracţiune animală, motociclete şi biciclete, produsele din lemn;

            - furaje.

            Se cuprind în asigurare atât bunurile asiguratului cât şi cele aparţinând persoanelor ce locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta şi toate bunurile ce sunt depuse în locurile în care asiguratul este proprietar, la locul de muncă, în drum spre acesta sau în alte locuri.

            Nu se cuprind în asigurare următoarele categorii de bunuri:

            - maşinile, instalaţiile, uneltele, aparatele, instrumentele şi alte bunuri din ateliere, motoarele şi electromotoarele destinate producţiei;

            - produse agricole, viticole, pomicole şi animaliere obţinute de asigurat în gospodăria sa şi care urmează a fi valorificate;

            - banii, hârtii de valoare, acte, documente, bijuterii, pietre preţioase;

            - autovehicule şi ambarcaţiuni de orice fel;

            - bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit destinaţiei lor, din cauza degradării.

            Se acordă despăgubiri în caz de pagube produse de:

            - incendiu, trăsnet, explozie, inundaţie, grindină, furtună, cutremur, alunecare de teren, avalanşe de zăpadă, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă;

            - carbonizarea sau topirea bunurilor;

            - avarii accidentale produse la instalaţiile de gaz, apă, canal sau încălzire centrală;

            - dărâmare, demontare sau mutare a clădirilor sau construcţiilor în care se găseau bunurile asigurate, dacă aceasta se face cu scopul de a opri întinderea riscului;

            - distrugerea sau avarierea de către un risc asigurat a clădirilor sau a altor construcţii în care se aflau bunurile respective;

            - căderea unor corpuri pe clădirile sau alte construcţii în care se aflau bunurile asigurate ori prăbuşirea clădirilor sau construcţiilor respective, precum şi izbirea lor de către un vehicul;

            - pierderea sau dispariţia bunurilor asigurate;

            - furt prin efracţie;

            - spargerea bunurilor casabile din sticlă;

            - pagubele produse bunurilor asigurate de avarieri sau distrugeri prilejuite de măsurile de salvare luate în timpul producerii riscului asigurat;

            - cheltuielile făcute pentru limitarea pagubelor.

            Nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse de:

            - cauze necuprinse în asigurare;

            - explozii organizate în scop lucrativ;

            - inundaţii produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau al schimbării artificiale a cursurilor de apă;

            - comiterea furtului prin efracţie cu participarea unor persoane care locuiesc în acelaşi apartament cu asiguratul;

            - furtul prin efracţie al bunurilor asigurate în clădiri sau alte construcţii nelocuite sau părăsite.

            Nu se acordă despăgubiri nici pentru pagubele indirecte şi nici pentru cele produse de operaţiuni militare în timp de război, invazie, ocupaţie militară, rebeliune sau revoluţie.

            Suma asigurată se stabileşte global pentru toate bunurile, potrivit cererii asiguratului, fără să depăşească valoarea bunurilor respective, apreciată pe baza preţurilor cu amănuntul, mai puţin uzura.

            Răspunderea asigurătorului începe după cinci zile de la expirarea zilei în care s-au achitat primele de asigurare şi s-a întocmit contractul de asigurare şi încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.

  1. b) Asigurarea de invaliditate permanentă şi de deces

            În această asigurare sunt cuprinşi: asiguratul, soţul sau soţia acestuia, părinţii şi copiii acestuia, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul.

            Sumele asigurate se plătesc în cazul în care invaliditatea permanentă sau decesul s-a produs de evenimente subite, fără voinţa asiguratului, la locuinţa acestuia.

            În caz de invaliditate permanentă, suma asigurată este de 100% din suma asigurată iniţial a tuturor bunurilor, iar în caz de deces de 50% din aceeaşi sumă. Suma astfel calculată nu poate depăşi un anumit plafon stabilit de asigurător.

            Suma se plăteşte în întregime în caz de invaliditate permanentă totală, iar dacă aceasta este parţială, se plăteşte doar o parte din suma asigurată, corespunzătoare gradului de invaliditate permanentă, majorată cu 25%.

            Suma de asigurare plătită de acest tip de poliţă se plăteşte independent de alte sume de care beneficiază asiguratul respectiv pentru cazurile de accidente, drepturi de pensie şi alte drepturi din sistemul asigurărilor sociale.

  1. c) Asigurarea de răspundere civilă

            La acest tip de asigurare se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul şi membrii familiei acestuia trebuie să le plătească cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată pentru prejudiciile de care răspund în baza legii:

            - proprietarului imobilului în care se aflau bunurile asigurate, pentru pagubele datorate în calitate de locatar, produse de incendiu sau explozie;

            - terţilor, pentru accidentarea persoanelor şi avarierea bunurilor, la domiciliul asiguratului;

            - locatarului imobilului învecinat, situat la acelaşi nivel sau la un nivel inferior, pentru pagubele la bunurile asigurabile sau la pereţi, uşi, pardoseală, ferestre, instalaţii electrice, cauzate de o inundaţie produsă în apartamentul în care se aflau bunurile asigurate, inclusiv ca urmare a infiltrării apei provenite din inundaţia respectivă.

            Se acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile făcute în procesul civil de asigurat şi membrii familiei acestuia dacă au fost obligaţi la dezdăunări.

            Nu se acordă despăgubiri pentru cazurile în care paguba s-a produs cu intenţie de asigurat sau de familia acestuia.

            Suma asigurată la asigurarea de răspundere civilă este egală cu suma asigurată pentru bunurile din gospodărie, înscrisă în contractul de asigurare, fără a putea depăşi un anumit plafon stabilit de asigurător.

            8.7. Asigurarea animalelor

            Obiectul asigurării îl constituie:

            - bovinele şi porcinele de peste şase luni;

            - porcinele din îngrăşătorii aparţinând persoanelor juridice, de peste 40 kg şi indiferent de vârstă;

            - ovinele şi caprinele de peste un an;

            - cabalinele în vârstă de 1-15 ani.

            Nu pot fi asigurate:

            - animalele bolnave sau aflate în localităţi unde s-a instituit carantina;

            - animalele din gospodării ce nu respectă regulile sanitar-veterinare de îngrijire, hrănire, întreţinere şi folosire a animalelor;

            - animalele aparţinând persoanelor fizice ce locuiesc în Delta Dunării.

            Sumele asigurate se stabilesc pe baza propunerii asiguratului şi ţinând seama de următoarele criterii:

            - în cazul persoanelor fizice, suma asigurată nu poate depăşi valoarea de pe piaţa locală a animalelor respective;

            - la porcinele din îngrăşătorii suma asigurată se stabileşte pe baza greutăţii medii şi a preţului de achiziţie a cărnii în viu practicat de întreprinderile de industrializare a cărnii;

            - la animalele de reproducţie procurate din import, suma asigurată corespunde valorii de procurare sau a celei de inventar.

            Riscurile asigurate sunt pieirea sau sacrificarea fortuită a animalelor ca urmare a următoarelor evenimente:

            - accidente precum incendiul, explozia, trăsnetul, cutremurul, prăbuşirea, inundaţia, furtuna, grindina, avalanşele de zăpadă, alunecările de teren, îngheţul, atacul animalelor sălbatice, intoxicaţia, leziunile interne, insolaţia, asfixierea, înecul, căderile;

            - îmbolnăviri, inclusiv    şi anemia infecţioasă.

            Răspunderea asigurătorului începe:

            - în caz de accident, la pierirea animalului, după 5 zile de la data plăţii primelor de asigurare;

            - în caz de boală, dacă pierirea animalelor s-a produs după 60 zile de la data plăţii primelor de asigurare.

            Mărimea despăgubirii este dată de diferenţa dintre valoarea animalului şi valoarea recuperărilor (carne, piele, lână etc.).

            Valoarea animalului este stabilită pe baza:

            - valorii, la data producerii riscului asigurat, pe piaţa locală, a unui animal sănătos din aceeaşi specie, rasă, sex, vârstă, stare de întreţinere şi productivitate;

            - valorii funcţie de greutatea în viu şi preţurilor de contractare practicate la momentul respectiv;

            - nu se iau în considerare cheltuielile făcute de asigurat pentru prevenirea sau micşorarea pagubei (medicamente, consultaţii medicale, taxe de sacrificare).

            Nu se acordă despăgubiri la pierirea sau sacrificarea animalelor din fapte culpabile precum:

            - furajarea sau adăpostirea necorespunzătoare;

            - maltratarea sau uciderea intenţionată;

            - neprezentarea la vaccinări şi tratament;

            - neanunţarea organelor veterinare, în timp util, în cazuri de boală sau accident.

            Primele de asigurare se stabilesc pe specii, rase şi grupe de vârstă de animale.

            Pentru efectivele mari de animale se practică o asigurare globală care se încheie fără termen şi include toate animalele din aceeaşi specie care au împlinit vârsta de cuprindere în asigurare. Volumul primelor de asigurare se regularizează trimestrial funcţie de variaţia efectivelor de animale.

            8.8. Asigurarea culturilor agricole

            Asigurarea culturilor agricole se practică de către persoane fizice, asociaţii agricole şi societăţi comerciale agricole şi are ca obiect culturile agricole sau rodul viilor, pomilor şi al hameiului.

            Riscurile acoperite sunt în general următoarele: grindina, îngheţul târziu de primăvară, îngheţul timpuriu de toamnă, ploile torenţiale, alunecările de teren, incendiul provocat de descărcări electrice, furtuna şi uraganul.

            Sunt excluse riscuri precum: seceta, dăunătorii agricoli, asfixierea, bruma, crusta de gheaţă.

            Asigurarea acoperă pierderile cantitative la recoltă, cu excepţia culturilor de tutun la care se asigură şi pierderile calitative provocate de grindină.

            Dacă la producerea riscului asigurat se constată că suma asigurată a fost stabilită la o valoare mai mare decât cea reală, asigurătorul va despăgubi paguba reală, iar dacă suma asigurată a fost subdimensionată, asigurătorul are obligaţia să acopere paguba numai în limita sumei asigurate.

            Prima de asigurare se stabileşte pe grupe tarifare şi pe categorii de judeţe, funcţie de specificul culturii, sensibilitatea ei la factorii de risc din teritoriu şi statistica daunelor din zona respectivă.

            Durata asigurării poate fi anuală sau multianuală. În cazul asigurărilor multianuale se practică un sistem de prime bazat pe principiul Bonus-Malus. Dacă o cultură rămâne doi ani consecutivi fără daune şi despăgubiri atunci în anul următor prima de asigurare se reduce cu 10% faţă de anul anterior. Dacă într-un an se despăgubeşte un anumit prejudiciu prima pentru anul următor se majorează cu 10%.

            Despăgubirea se stabileşte funcţie de starea culturilor la momentul producerii riscului asigurat dar fără a depăşi valoarea producţiei probabile, cuantumul pagubei sau suma asigurată.

            Cuantumul pagubei rezultă din înmulţirea producţiei probabile cu gradul de distrugere a riscului produs.

            Producţia probabilă se stabileşte înmulţind producţia medie la hectar din ultimii trei ani cu recolte normale, cu suma maximă ce se poate asigura pe unitatea de măsură specifică.

            Gradul de distrugere se stabileşte prin raportarea numărului de plante distruse la numărul total de plante de pe un număr de parcele de referinţă.

            Răspunderea asigurătorului începe la date diferite funcţie de tipul riscului asigurat astfel:

            - pentru culturile agricole însămânţate: din momentul însămânţării pentru riscurile de ploaie torenţială sau alunecări de teren, sau din momentul răsădirii pentru riscurile de îngheţ, grindină, uragan, incendiu;

            - pentru culturile agricole răsădite: din momentul răsădirii pentru toate riscurile cuprinse în asigurare;

            - pentru rodul viilor, pomilor şi hameiului: din momentul înfloririi sau contra unei prime suplimentare, şi pe perioada dintre apariţia inflorescenţei şi înflorire.

            Răspunderea asigurătorului încetează din momentul recoltării sau culesului. Asiguraţii sunt obligaţi să respecte toate regulile agrotehnice şi să ia măsurile specifice de prevenire a distrugerilor sau vătămărilor, iar în cazul producerii riscurilor asigurate să înştiinţeze în scris asigurătorul în termen de cel mult cinci zile.

            Prin legea 381/2002 privind acordarea de despăgubiri în caz de calamităţi naturale în agricultură, statul constituie prin bugetul de stat sume destinate nu numai despăgubirilor excepţionale, dar şi pentru stimularea asigurărilor propriu-zise prin subvenţionarea primelor de asigurare plătite de asiguraţi.

Loading...