loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Instituţiile publice au obligaţia să organizeze controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.

Organizarea controlului  financiar  preventiv propriu revine conducătorilor instituţiilor publice (ordonatori de credite principali, secundari sau terţiari) care au obligaţia să stabilească proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, documentele justificative şi circuitul acestora cu respectarea dispoziţiilor legale.

Controlul financiar preventiv propriu se exercită de către contabilul-şef viză de control financiar preventiv propriu.

În  funcţie  de volumul şi de  complexitatea  activităţii,  contabilul-şef poate împuternici, cu aprobarea ordonatorului de credite, şi o altă persoană din subordinea sa să exercite controlul financiar preventiv propriu, cu precizarea limitelor împuternicirii, persoane care, de regulă, nu participă la întocmirea şi contabilizarea documentelor controlate.

Persoana care exercită controlul financiar preventiv trebuie să nu fie implicată în efectuarea activităţilor supuse controlului.

Persoanele   împuternicite   să   exercite   controlul   financiar   preventiv propriu trebuie   să   aibă  pregătirea  economică   şi  experienţa  necesară, să îndeplinească condiţiile de cinste şi corectitudine. Legal nu pot fi împuternicite să exercite acest control persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, chiar dacă au fost graţiate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care s-au produs pagube unor persoane  fizice sau juridice, dacă în cursul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a săvârşit vreuna din infracţiunile menţionate, nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit să exercite acest control în cursul termenului de încercare de doi ani de la expirarea acestui termen.

Împuternicirea se face pe bază de ordin sau decizie a conducătorului instituţiei. Prin ordin sau decizie se stabilesc concret operaţiunile asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv, condiţiile  şi perioada în  care  se desfăşoară această activitate.

Se supun  aprobării  ordonatorului  de  credite, numai proiectele de operaţiuni care respectă întrutotul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor bugetare  aprobate,  care poartă viza  de  control financiar preventiv propriu.

Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens şi prin aplicarea de către acesta a sigiliului personal.

În  vederea  acordării vizei  de  control  financiar  preventiv  propriu, proiectele  de  operaţiuni  se  prezintă  însoţite  de  documentele  justificative corespunzătoare, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor   compartimentelor   de   specialitate   care   iniţiază   operaţiunea respectivă. Conducătorii acestor compartimente de specialitate răspund pentru realitate, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative  le-au certificat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte nu exonerează de răspundere pe şefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund în solidar cu ordonatorul de credite pentru legalitatea, pentru regularitatea şi pentru încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privinţa  operaţiunilor pentru  care au acordat viza  de  control  financiar preventiv propriu.

În cazurile în care dispoziţiile legale prevăd avizarea operaţiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operaţiune va fi prezentat   pentru control financiar preventiv propriu cu viza şefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori consideră că necesităţile o impun.

În cazul refuzului de viză, conducătorul instituţiei poate să continue operaţiunea pe proprie răspundere. În acest caz este sesizat  Ministerul Finanţelor Publice care are obligaţia de a efectua o inspecţie în scopul evaluării impactului acestei decizii. Evaluarea activităţii de control financiar preventiv propriu aparţine structurii de audit intern a instituţiei.

Documentele referitoare la operaţiile supuse controlului financiar preventiv propriu, care nu au fost vizate, nu se înregistrează în contabilitate. Pentru aceste documente se ţine o evidenţă separată.

Loading...