loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cenzorul extern independent este persoana fizică sau juridică ce verifică şi supraveghează contabilitatea tuturor persoanelor juridice  supuse autorizării,  supravegherii sau  controlului C.N.V.M.(Comisia Naţională de Valori Mobiliare), asigură examinarea profesională sistematică a activităţi financiar-contabile şi exprimă o opinie responsabilă, acordând o certificare a exactităţii şi corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale ale societăţilor comerciale expertizate.

1. Dobândirea calităţii de cenzor extern independent

            Activitatea cenzorului extern independent se fundamentează pe principiile deontologiei profesionale, moralitate, independenţă şi obiectivitate, conştiinciozitate, răspundere, confidenţialitate, imparţialitate, comportare profesională demnă.

Cenzorul extern independent îşi exercită activitatea individual sau îşi poate desfăşura activitatea în societăţi comerciale, potrivit legii.

Pot dobândi calitatea de cenzor extern independent, persoanele care  îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile prevăzute de lege;
 • au competenţa profesională de a verifica şi a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a verifica şi a certifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, de a analiza prin procedee specifice contabilităţii, situaţia economică, financiară şi fiscală a societăţilor comerciale supuse autorizării, supravegherii şi a controlului C.N.V.M.;
 • au promovat testul vizând cunoaşterea legislaţiei privind valorile mobiliare şi bursele de valori, susţinut la C.N.V.M.;

Persoanele care solicită înregistrarea la C.N.V.M. în calitate de cenzori externi independenţi, trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor cerinţe:

 • să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
 • să posede studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finanţe cu diplomă recunoscută de Ministerul Cercetării şi Inovării şi o practică în specialitate de cel puţin cinci ani;
 • să nu fi fost condamnate penal sau sancţionate contravenţional, pentru fapte care îi fac incompatibili, potrivit legii, cu funcţii de gestionare sau administrare a societăţilor comerciale;
 • să aibă cunoştinţe profesionale necesare activităţii pe care urmează să o desfăşoare;
 • să fie membru titular al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Persoanele care au titlu de academician, profesor şi conferenţiar universitar doctor în economie, doctor docent în specialitatea finanţe-contabilitate, înscrise în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, pot solicita înregistrarea ca cenzor extern independent cu îndeplinirea numai a condiţiilor prevăzute de lege, referitoare la capacitatea de exerciţiu deplină şi să nu fi fost condamnate pentru fapte penale.

Cererea de înregistrare ca cenzor extern independent se formulează în scris şi va fi însoţită de documentele solicitate.

C.N.V.M. va decide cu privire la înregistrarea persoanei fizice în calitate de cenzor extern independent, în termen de 60 de zile de la data depunerii la C.N.V.M., a cererii însoţite de documentele necesare, după promovarea testului şi după achitarea, în contul C.N.V.M., a unei taxe de înregistrare.

Cenzorul extern independent nu poate verifica şi certifica situaţiile de închidere a exerciţiului financiar, dacă:

 • are cote de participare la societatea comercială ce trebuie expertizată;
 • este membru în Consiliul de Administraţie, comitetul de direcţie, cenzor sau salariat al societăţii comerciale care este supusă expertizării;
 • a participat şi a contribuit la lucrările contabile curente şi la elaborarea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar la societatea comercială expertizată, în afara lucrărilor de verificare şi de control efectuate.

Calitatea de cenzor extern independent încetează în următoarele situaţii:

 • pierderea capacităţii de exerciţiu;
 • executarea de sancţiuni penale în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive;
 • sancţionarea administrativă pentru fapte care îl fac incompatibil, potrivit legii, cu funcţii de gestionare sau de administrare a societăţilor comerciale;
 • pierderea calităţii de membru titular al Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România;
 • la cererea persoanei.

Persoana juridică română care solicită înregistrarea la C.N.V.M. pentru desfăşurarea activităţii de cenzor extern independent trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor cerinţe:

 • să aibă ca obiect de activitate, prestarea de servicii în domeniul financiar-contabil;
 • majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale;
 • Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;
 • să aibă, în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni, acţiuni sub formă nominativă şi să condiţioneze admiterea oricărui nou acţionar de aprobarea prealabilă a Consiliului de Administraţie, iar în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată să supună aprobării prealabile a deţinătorilor de părţi sociale admiterea unui nou asociat (în cazul transmiterii de părţi sociale) sau a unui asociat care nu exercită profesiunea de expert contabil (în caz de cedare de părţi sociale);
 • să fie membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România şi să fie înscrisă în Tabloul Corpului;
 • să fi achitat în contul C.N.V.M. taxa de înregistrare.

Societatea comercială, înregistrată la C.N.V.M., exercită aceste activităţi prin cenzori externi independenţi angajaţi ai acestei societăţi, care vor fi înregistraţi la C.N.V.M., potrivit legii.

Cenzorul extern independent, angajat al societăţii comerciale înregistrate la C.N.V.M. îşi exercită activitatea în numele acestei societăţi şi acţionează în exclusivitate ca reprezentant al acesteia.

În vederea înregistrării la C.N.V.M., societatea comercială completează o cerere de înregistrare care va fi însoţită de documentele solicitate.

C.N.V.M.  decide cu privire la înregistrarea societăţii comerciale în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii.

Societatea comercială înregistrată la  C.N.V.M. răspunde solidar cu cenzorul extern independent, potrivit prevederilor Regulamentului C.N.V.M., dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să fie specializate în domeniul expertizei financiar-contabile şi să se conformeze condiţiilor stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state;
 • să fie  înscrise în   Corpul  Experţilor   Contabili   şi   Contabililor Autorizaţi din România:
 • să nu aibă cazier juridic;
 • să promoveze testul vizând cunoaşterea legislaţiei române din domeniul valorilor mobiliare şi al burselor de valori.

În vederea înregistrării la C.N.V.M., persoanele fizice străine completează o cerere  de  înregistrare,  care va  fi însoţită  de  documentele solicitate.

C.N.V.M. va decide cu privire la înregistrarea persoanelor fizice străine în calitate de cenzor extern independent în termen de 60 de zile de la data depunerii  la C.N.V.M. a cererii însoţite de documentele  necesare, după promovarea testului şi după achitarea, în contul C.N.V.M., a unei taxe de înregistrare.

Persoana juridică străină, care nu are sediul în România şi care solicită înregistrarea la C.N.V.M. în scopul desfăşurării activităţilor de cenzor extern independent, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să aibă ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul expertizării financiar-contabile;
 • să fie membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi să fie înscrisă în Tabloul Corpului;
 • să-şi exercite activitatea prin cenzori externi independenţi înregistraţi la C.N.V.M.

Cenzorul extern independent, angajat al persoanei juridice străine înregistrate la C.N.V.M., îşi exercită activitatea în numele şi ca reprezentant exclusiv al acesteia.

În vederea înregistrării la C.N.V.M., persoana juridică străină completează o cerere de înregistrare, care va fi însoţită de documentele stabilite.

C.N.V.M. decide cu privire la înregistrarea persoanei juridice străine în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii.

Persoana juridică străină înregistrată la C.N.V.M. răspunde solidar cu cenzorul extern independent, angajat al acesteia, pentru prejudiciile cauzate în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost desemnat.

 

2. Drepturile şi obligaţiile cenzorului extern independent

Cenzorul extern independent are următoarele drepturi:

 • să i se pună la dispoziţie documentele şi informaţiile necesare;
 • să i se asigure condiţiile necesare realizării lucrărilor şi prestaţiilor;
 • să examineze profesional, sistematic activităţile financiar-contabile ale societăţii comerciale expertizate;
 • să exprime o opinie responsabilă asupra realităţii şi corectitudinii imaginii date de conturile anuale ale societăţii comerciale;
 • să fie remunerat pentru munca depusă pe baza unei convenţii civile de
  prestări servicii.

În executarea activităţii lor, cenzorii externi independenţi înregistraţi la C.N.V.M. sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de deontologie profesională:

 • să se   conformeze   în   permanenţă   regulamentelor   adoptate de C.N.V.M.;
 • să declare situaţia de incompatibilitate cu activitatea de cenzor extern independent;
 • să întocmească, să folosească şi să păstreze actele şi documentele de lucru cu grijă şi în conformitate cu un grafic corespunzător al termenelor;
 • să răspundă singur şi personal pentru acţiunile sale, să decidă după considerente proprii, să-şi formuleze singur judecăţile şi hotărârile, fără să aibă posibilitatea transferului responsabilităţilor asupra altora;
 • să păstreze şi să protejeze informaţiile confidenţiale şi privilegiate, împrejurările şi realităţile care i-au devenit cunoscute sau care i s-au încredinţat în timpul exercitării activităţii, neavând voie să fie destăinuite sau să le folosească în interesul său;
 • să consemneze, cu ocazia acţiunii de verificare şi apreciere, toate faptele şi datele relevante pentru interpretare şi concluzionare, să-şi formuleze convingerile numai plecând de la aceste realităţi şi să se comporte imparţial;
 • să se comporte astfel încât să justifice încrederea opiniei publice şi să respecte obligaţia de fidelitate faţă de persoana expertizată, atât în timpul exercitării activităţii profesionale, cât şi în afara acesteia;
 • să nu folosească, în activitatea de expertizare persoane neînregistrate la C.N.V.M.;
 • să nu elibereze părţii beneficiare sau terţilor, copii de pe raportul de expertiză contabilă, înaintea supunerii lui spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor ale societăţii comerciale beneficiare;
 • să nu efectueze lucrări pentru societăţi comerciale la care sunt salariaţi şi nici pentru persoanele fizice sau juridice cu care acestea se află în raporturi contractuale sau în concurenţă.

Încălcarea cu vinovăţie de către cenzorul extern independent a obligaţiilor   care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. atrage răspunderea juridică a acestuia şi se sancţionează cu:

 • avertisment scris;
 • suspendarea pe o perioadă de la trei luni la un an a exercitării drepturilor conferite de calitatea de cenzor extern independent;
 • radierea înregistrării la C.N.V.M.

Constatarea faptelor prin care s-au încălcat prevederile prezentului regulament, se face de către agenţii împuterniciţi în acest scop de către C.N.V.M.

 

3. Exercitarea activităţii de cenzor extern independent

Prestarea de servicii specifice ce către cenzorul extern independent, se efectuează pe baza unui contract de expertizare financiar-contabilă, de verificare şi certificare a bilanţurilor contabile, încheiat între societatea comercială sau cenzorul extern independent, după caz, înregistrat la C.N.V.M. - ca prestator şi persoana fizică sau juridică solicitantă - ca beneficiar. Copia de pe acest contract va fi prezentată la C.N.V.M. după cel mult 10 zile de la data întocmirii lui.

            Intenţia de reziliere a contractului de expertizare financiar-contabilă, de verificare a bilanţurilor contabile trebuie modificată printr-o cerere la C.N.V.M. cu 30 de zile înainte de data propusă pentru reziliere, împreună cu dovada de înştiinţare a persoanei beneficiare, cu expunerea motivelor pentru care doreşte rezilierea contractului. Contractul de expertizare financiar-contabilă, verificare înaintea termenului de depunere a bilanţurilor contabile la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat  judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

În cazul solicitării de radiere a înregistrării, persoana fizică sau juridică înregistrată, va depune la C.N.V.M. o cerere în care va expune motivele pentru care solicită radierea înregistrării, care va răspunde notificării de reziliere a contractului sau solicitării de radiere a înregistrării în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii.

Certificările cenzorilor externi independenţi pot fi prezentate rapoarte intermediare, trimestriale, Consiliului de Administraţie sau comitetului de direcţie  al societăţii comerciale expertizate şi C.N.V.M., după  caz, la solicitarea acestora.

Certificarea conturilor anuale ale societăţilor comerciale expertizate va fi prezentată în Raportul de expertizare financiar-contabilă, de verificare şi certificare a bilanţurilor contabile care, împreună cu anexele acestuia, vor fi depuse la C.N.V.M., cu minimum cinci zile înaintea termenului de depunere a bilanţului contabil la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Refuzul de certificare a conturilor trebuie să fie notificat în prealabil conducerii societăţii comerciale şi C.N.V.M. cu specificarea atât a motivelor, cât şi a mărimii influenţelor asupra conturilor.

Menţinerea refuzului de certificare a conturilor trebuie să fie însoţită de explicaţiile sau observaţiile primite de la persoana expertizată.

Loading...