loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi este ulterior şi priveşte respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea şi folosirea fondurilor publice (mijloace materiale şi băneşti).

Curtea de Conturi are ca principală atribuţie verificarea:

 • contului general anual de execuţie a bugetului de stat;
 • contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale;
 • conturile fondurilor de tezaur;
 • contul anual al datoriei publice a statului şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe primite de către alte persoane juridice.

În exercitarea atribuţiei prezentate mai sus, Curtea de Conturi, în baza programului propriu de control, verifică pe parcursul exerciţiului bugetar şi la finele acestuia:

 • conturile gestiunilor publice de bani, alte valori şi de bunuri materiale publice;
 • conturile execuţiei de casă a bugetelor publice;
 • conturile de execuţie ale subvenţiilor şi alocaţiilor bugetare pentru investiţii acordate altor beneficiari decât instituţiile publice;
 • bilanţurile şi conturile de execuţie ale ordonatorilor de credite bugetare şi ale administratorilor care gestionează fonduri ce se supun regimului bugetului public;
 • conturile operaţiunilor referitoare la datoria publică.

Este de competenţa Curţii de Conturi să stabilească limitele valorice minime de la care conturile menţionate mai sus sunt supuse controlului său în fiecare exerciţiu bugetar.

Prin verificarea conturilor, Curtea constată dacă:

 • conturile supuse controlului său sunt exacte şi conforme cu realitatea şi dacă inventarierea patrimoniului public a fost făcută la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
 • veniturile statului, unităţilor administrativ-teritoriale, asigurărilor sociale de stat şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din mijloacele extrabugetare au fost legal stabilite şi încasate la termenele prevăzute de lege;
 • cheltuielile au fost angajate, lichidate, ordonanţate, plătite şi înregistrate conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederilor legii bugetare;
 • subvenţiile şi alocaţiile pentru investiţii s-au alocat de la buget sau din fonduri speciale, în condiţiile legii, şi s-au utilizat conform destinaţiilor stabilite;
 • contractarea împrumuturilor de stat, rambursarea ratelor scadente ale acestora şi plata dobânzilor aferente s-au făcut condiţiile legii;
 • creanţele şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt îndreptăţite sau garantate, iar activele sunt protejate potrivit legii.

De asemenea, Curtea analizează:

 • legalitatea concesionării sau închirierii de bunuri publice;
 • calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicităţii,
  eficacităţii şi eficienţei.

            Prin controalele sale, Curtea de Conturi urmăreşte în principal:

 • exactitatea şi realitatea bilanţurilor contabile şi a conturilor de profit şi pierderi;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiare către buget sau către alte fonduri stabilite prin lege;
 • utilizarea fondurilor  alocate  de la  buget  sau  din  fonduri speciale, conform destinaţiei stabilite;
 • calitatea gestiunii economico-financiare, dacă prin aceasta se afectează drepturile statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau instituţiilor publice ori se creează obligaţii în sarcina acestora.

Curtea  de  Conturi verifică  şi  modul  de  formare,  administrative  şi întrebuinţare a resurselor financiare ale APAPS şi modul în care acesta îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de lege în raport cu societăţile comerciale.

Loading...