loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Curtea de Conturi este singura competentă, ca în urma verificării conturilor, să hotărască asupra descărcării de gestiune.

Descărcarea de gestiune reprezintă o atestare de legalitate asupra formării, administrării, şi întrebuinţării resurselor financiare ale statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi asupra gestionării patrimoniului acestora, care se acordă ordonatorilor de credite exclusiv de Curtea de Conturi, pentru exerciţii bugetare încheiate, în condiţiile în care, în urma verificării bilanţurilor şi a conturilor de execuţie bugetare, nu se constată fapte cauzatoare de prejudicii sau abaterii cu caracter financiar-contabil, ori se confirmă că cele constatate anterior au fost soluţionate.

Pornind de la competenţele de ansamblu ale Curţii de Conturi, Camerele de Conturi judeţene le revin următoarele atribuţii specifice:

 • organizează examinarea rapoartelor şi desemnează completele în acest scop pentru conturile de execuţie ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice subordonate acestora;
 • emite decizii pentru luarea măsurilor prevăzute de art. 94 din Legea nr. 94/1992 republicată;
 • trimite procurorului financiar, în termenul prevăzut de lege, procesul verbal de control în urma verificărilor efectuate pe parcursul exerciţiului bugetar;
 • înaintează autorităţilor publice deliberate ale unităţilor administrativ teritoriale rapoarte privind verificarea contului de execuţie a bugetelor acestora după însuşirea lor de către Secţia de control ulterior,
 • organizează urmărirea situaţiei şi evoluţiei datoriei publice locale pe unităţile teritoriale din cadrul judeţului;
 • prezintă anual Secţiei de Control Financiar Ulterior raportul privind constatările controalelor efectuate asupra conturilor de execuţie a bugetului local a celorlalte instituţii publice de subordine locală precum şi asupra bilanţurilor contabile inclusiv cele ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital majoritar ale consiliilor locale.

Direcţiei de Control Financiar Ulterior din teritoriu îi revine următoarele atribuţii specifice:

 • elaborează şi înaintează Secţiei de Control Financiar Ulterior propuneri de acţiuni şi obiective în vederea includerii în programul de control al Curţii de Conturi;
 • solicită motivat conducerii Secţiei de Control Financiar Ulterior,
  prin consilierul de Conturi coordonator al acţiunii, decalarea termenelor stabilite în programele de control pentru anumite acţiuni, în vederea realizării integrale şi de calitate a controlului;
 • organizează şi urmăreşte realizarea acţiunilor şi a obiectivelor din programul de control aprobat precum şi celelalte sarcini primite din partea Secţiei de Control Financiar Ulterior;
 • desemnează controlorii financiari pentru efectuarea acţiunilor prevăzute în programul de control;
 • asigură instruirea în baza tematicilor a controlorilor financiari ce participă la acţiunea de control;
 • asigură îndrumarea controlorilor financiari pe parcursul desfăşurării acţiunilor de control;
 • înaintează Secţiei  de   Control  Financiar  Ulterior  Rapoartele   de control însoţite de proiectele de închirieri cuprinzând propuneri de valorificare;
 • transmit procesul verbal de constatare inclusiv nota cu propunerile de valorificare, întocmită de controlorii financiari, consilierul de conturi coordonator;
 • prin adresa de însoţire directorul îşi prezintă punctul de vedere propriu asupra propunerilor de valorificare făcute de controlorii financiari şi asupra constatărilor pentru care sunt obiecţiuni;
 • propune preşedintelui Secţiei de Control Financiar Ulterior redeschiderea procedurilor de examinarea unor conturi potrivit art. 35 din Legea nr. 94/1992 republicată, modificată şi completată de legea 77/2002;
 • raportează trimestrial modul de realizare a programului de control;
 • prezintă propuneri privind încadrarea, evaluarea, promovarea, stimularea sau sancţionarea personalului din cadrul structurilor pe care le conduc;
 • pregăteşte şi realizează programul de perfecţionare a pregătirii profesionale;
 • urmăresc aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii şi iau măsuri în consecinţă conform prevederii Legii nr. 94/1992 republicată, modificată şi completată de Legea nr. 77/2002.

            Verificarea conturilor poate fi făcută la sediul său sau la faţa locului.

            Controlorii financiari desemnaţi să verifice conturile întocmesc rapoarte în care prezintă constatările şi concluziile lor şi formulează propuneri cu privire la măsurile ce urmează a fi luate în legătură cu situaţia conturilor.

            În cazurile în care conturile prezentate nu întrunesc condiţiile care să facă posibilă verificarea lor, controlorii le restituie titularilor acestora, fixând termen pentru completarea sau refacerea lor. Dacă titularii conturilor nu se conformează acestei măsuri, completarea sau refacerea conturilor se face, pe cheltuiala acestora, de către un expert contabil numit de Curtea de Conturi.

            Rapoartele asupra conturilor sunt examinate de un complet special desemnat.

            Asupra rapoartelor, completul, pronunţă încheieri prin care dispune fie descărcarea de gestiune, fie sesizarea Colegiului jurisdicţional al Curţii sau, după caz, a Colegiului jurisdicţional al Camerei de Conturi, pentru stabilirea răspunderii juridice potrivit legii, fie restituirea raportului pentru completare sau refacere.

            Dacă în urma examinării raportului, a actelor şi documentelor pe care se sprijină acesta, se constată săvârşirea unor fapte care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni, completul dispune sesizarea organelor de urmărire penală competente, suspendând examinarea cazului.

În cursul examinării raportului, completul poate cere lămuriri titularilor de conturi sau altor persoane care sunt în măsură să facă aceasta.

Dacă există pericolul înstrăinărilor bunurilor ce aparţin persoanei răspunzătoare, completul poate solicita colegiului jurisdicţional ce urmează a fi investit cu judecarea cazului, încuviinţarea pentru luarea măsurilor asigurătorii, în limita valorii prejudiciului constatat.

La şedinţele de complet la care sunt examinate rapoartele asupra conturilor, poate participa şi procurorul financiar. Subliniem că descărcarea de gestiune nu constituie temei pentru exonerarea de răspundere juridică.

În situaţia în care, în urma efectuării pe parcursul exerciţiului bugetului, organele de control ale Curţii constată fapte prin care au fost cauzate prejudicii sau abateri cu caracter financiar încheie proces-verbal de constatare care se trimite, în termen de 5 zile, procurorului financiar de către consilierii de conturi sau de şefii direcţiilor de control financiar ale camerelor de conturi judeţene, însoţite de propunerile lor. În toate cazurile procurorul financiar se pronunţă în termen de 10 zile de la primire, asupra procesului verbal de constatare, întocmind actul desesizare a colegiului de jurisdicţie competent, actul desesizare a organelor de urmărire penală ori actul de clasare.

Loading...