loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
 1. În cazul verificării conturilor anuale de execuţie în vederea acordării descărcării de gestiune.
 2. Potrivit prevederilor Legii nr. 94/1992 republicată, modificată şi completată de Legea nr. 77/2002 persoanele juridice, care întocmesc conturi anuale de execuţie bugetară, le vor prezenta organelor de control ale Curţii de Conturi, pentru verificare.
 3. Consilierii de conturi care conduc diviziile sectoriale, directorii direcţiilor de control financiar din judeţe şi din Municipiul Bucureşti, precum şi directorii direcţiilor de control financiar ulterior din cadrul camerelor de conturi din judeţe şi Municipiul Bucureşti, în baza Programului anual de control financiar, desemnează controlori financiari pentru verificarea fiecărui cont de execuţie ce intră în competenţa lor, în funcţie de volumul şi importanţa operaţiunilor ce le conţin aceste conturi. Repartizarea conturilor pentru verificare se face astfel încât să se respecte termenul de 6 luni pentru elaborarea Raportului public anual, prevăzut de articolul 89 din Legea nr. 94/1992 republicată, modificată şi completată de Legea nr.77/2002.
 4. Conturile anuale de execuţie, ce urmează a fi prezentate pentru verificare Curţii de Conturi trebuie să respecte structura prevăzute de Legea finanţelor publice/legea finanţelor sau alte reglementări legale în vigoare.
 5. Nerespectarea de către ordonatori de credite a obligaţiei de a prezenta Curţii de Conturi în termenele stabilite, conturile ce urmează a fi verificate, constituie abatere şi se sancţionează cu amendă civilă, egală cu salariul pe 1-3 luni al persoanei din vina căreia s-a produs întârzierea, potrivit art. 127, lit.(a) din Legea nr.94/1992 republicată. Abaterea se constată de către controlul financiar şi se consemnează într-un proces verbal de constatare, care se înaintează Colegiului jurisdicţional, potrivit art. 40 din Legea nr. 94/1992 republicată, pentru stabilirea amenzii.
 6. În cazul în care conturile prezentate nu întrunesc condiţiile care să se facă posibilă verificarea lor controlorii le restituie titularilor acestora potrivit prevederilor art. 30 (3) din Legea 94/1992 republicată, informând conducerea secţiei de control competente sau după caz, a structurii de control financiar teritoriale, fixând termen pentru completarea sau refacerea lor. Dacă titularii conturilor nu se conformează acestei măsuri, completarea sau refacerea conturilor se face pe cheltuiala acestora, de către un expert contabil numit de Curtea de Conturi.

Numirea experţilor contabil se face Preşedintele Curţii de Conturi.

Completarea sau refacerea conturilor de către experţi se face pe baza unei tematici de obiective propuse de controlorul financiar, tematică în care se stabileşte şi termenul de prezentare a contului de execuţie complet sau refăcut.

Onorariul pentru expert şi termenul de plată al acestuia se stabileşte de către organul care 1-a numit, potrivit art. 30, alin.3 din Legea nr. 94/1992 republicată şi se achită de titularul contului, până la termenul fixat.

 1. Potrivit art. 30 (1) din Legea nr. 94/1992 republicată, controlul
  conturilor se poate exercita de controlorii financiari, la sediul Curţii sau la sediul
  persoanei juridice controlate.

Verificarea conturilor la sediul Curţii se aprobă de preşedintele secţiei de control competente la solicitarea consilierului de conturi, directorul direcţiei de control financiar teritoriale sau a şefului compartimentului de control financiar, după caz, la propunerea motivată a controlorului desemnat să verifice contul respectiv.

 1. Pentru cuprinderea în control a principalelor aspecte specifice unor sectoare de activitate, diviziile sectoriale vor elabora tematici de control cu adaptarea şi detalierea obiectivelor respective la specificul domeniului de activitate al ordonatorului principal de credite supus verificării.

Tematicile de control vor fi actualizate periodic în funcţie de noile reglementări şi probleme apărute.

Aprobarea tematicilor de control specifice pe domenii/ordonatori de credite, este de competenţa preşedintelui secţiei de control şi a vicepreşedintelui coordonator, la propunerea consilierului de conturi care coordonează divizia sectorială.

In legătură cu modul de formare a resurselor financiare ale bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele organismelor autonome şi bugetelor locale, la elaborarea tematicilor se va avea în vedere că acest control se realizează în principal prin verificarea modului în care organele fiscale din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi cele din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin, potrivit legii, în legătură cu evaluarea, constatarea şi urmărirea încasărilor veniturilor.

Cu aprobarea Plenului Curţii de Conturi, controlul poate fi extins în limita competenţelor legale, şi la plătitorii de impozite şi taxe care au înregistrat datorii mari faţă de bugetele publice.

 1. În cazul controalelor efectuate pe parcursul execuţiei bugetare la instituţiile publice, cât şi al controalelor efectuate la celelalte persoane juridice prevăzute de art. 18 şi 19 din lege.
  1. Organizarea controalelor se face în baza Programului anual de
   control financiar aprobat de Plenul Curţii de Conturi, a eşalonării din
   programele trimestriale şi a tematicilor elaborate de diviziile de specialitate.
  2. Prin tematicile de control se stabileşte şi durata maximă a controlului,
   în funcţie de obiectivele acţiunii şi complexitatea acestora, precum şi modul de
   valorificare a constatărilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 94/1992
   republicată şi a prezentelor Norme.

Tematicile se elaborează după o temeinică documentare asupra domeniului sau fenomenului ce urmează a fi supus controlului, în funcţie de care vor fi stabilite şi obiectivele acestuia, şi se aprobă de preşedintele secţiei de control competente.

Definitivarea tematicii, obiectivelor şi declanşarea controlului la unele acţiuni noi, ori de complexitate ridicată, se vor face după experimentarea acţiuni pe un eşantion redus de unităţi şi în funcţie de constatări se va proceda la extinderea controlului la un număr mai mare de persoane juridice reprezentative pentru domeniul controlat.

Loading...