loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Actele de control se vor depune şi înregistrarea la Curtea de Conturi/direcţia de control financiar ulterior teritorială.

În cazul formulării de obiecţiuni de către reprezentanţii persoanei juridice controlate, după semnarea şi înregistrarea actelor de control la Curtea/direcţia de control financiar ulterior teritorială, controlorii financiari vor întocmi o notă conţinând poziţia motivată legal.

Nota se întocmeşte în cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a obiecţiunilor la Curte şi se avizează de către directorul diviziei sectoriale/directorul adjunct al direcţiei de control financiar ulterior teritorială. Ea se înregistrează la structura de control sub acelaşi număr cu actul de control, pe care îl însoţeşte în procesul de valorificare.

 1. Valorificarea constatărilor înscrise în rapoartele de control (rapoartele de control intermediare valorificate în regim de urgenţă) încheiate de organele de control ale secţiei de control financiar ulterior şi direcţiilor de control financiar ulterior teritoriale

Directorul direcţiei de specialitate a diviziei sectoriale/directorul adjunct al direcţiei de control financiar ulterior teritorială, în termen de cinci zile lucrătoare din ziua următoare înregistrării la structura de control a notei întocmită în condiţiile punctului 61 din prezentele norme, procedează astfel:

 • analizează temeinica şi legalitatea propunerilor de valorificare a constatărilor, înscrise de controlorii financiari în raportul   de control;
 • consemnează în nota separată punctul de vedere cu privire la măsurile de valorificare propuse de controlorii financiari;
 • întocmeşte proiectul de încheiere;
 • întocmeşte proiectul de decizie pentru neregulile financiar-contabile ce impun aplicarea măsurilor prevăzute de art. 94 din lege;
 • transmite consilierului de conturi/directorului direcţiei de control financiar ulterior teritorială, raportul de control (inclusiv eventualele obiecţiuni şi nota cu poziţia motivată legal a controlorilor financiari la acestea), însoţit de proiectul de încheiere, după caz, proiectul de decizie şi nota cuprinzând aprecieri la calitatea actului de control.
 1. Valorificarea constatărilor înscrise în procesele-verbale de constatare, încheiate ca urmare a controalelor efectuate pe parcursul execuţiei bugetare la instituţiile publice şi la celelalte persoane juridice prevăzute la art. 18 şi 19 din Legea nr. 94/1992 republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 77/2002

După înregistrarea procesului-verbal de constatare la Curte/direcţia de control financiar ulterior teritorială, controlorii financiari vor întocmi o notă în care vor face propuneri de valorificare, ce vor constata, în funcţie de natura constatărilor în:

 • înaintarea procesului-verbal de constatare către procurorul general financiar/procurorul financiar de pe lângă camera de conturi, în baza prevederilor art.36 din lege, când au fost constatate prejudicii şi/sau abateri cu caracter financiar-contabil şi/sau fapte care potrivit legii penale constituie infracţiuni;
 • solicitarea preşedintelui Secţiei de control financiar ulterior/directorului direcţiei de control financiar ulterior teritorială, pentru emiterea deciziei potrivit art. 95 din lege.

Nota cu propuneri de valorificare va fi depusă şi înregistrată sub acelaşi număr cu cel al procesului-verbal de constatare şi după caz, notei la obiecţiuni formulate, la divizia sectorială/direcţia de control financiar ulterior teritorială în maxim cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a obiecţiunilor, fiind ataşată la procesul-verbal de constatare.

 1. Valorificarea constatărilor reprezentând nereguli financiar-contabile consemnate în rapoartele de control intermediare/procesele-verbale de constatare, ce impun aplicarea prevederilor art. 94 şi art. 95 din Legea nr. 94/1992 republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 77/2002.

Pentru neregulile financiar-contabile consemnate în raportul de control intermediar/procesul-verbal de constatare, ce impun aplicarea prevederilor art.94 şi 95 din Legea nr.94/1992 republicată, modificată şi completată prin Legea nr.77/2002 se va proceda astfel:

La nivelul Secţiei de control financiar ulterior, consilierul de conturi transmite după însuşire, proiectul de decizie preşedintelui Secţiei de control financiar ulterior.

Preşedintele Secţiei de control financiar ulterior, după însuşirea proiectului, emite decizia;

Decizia se transmite în prima zi lucrătoare de la emitere, cu confirmare de primire persoanei juridice controlate, diviziei care a efectuat controlul şi procurorului general financiar. O copie a adreselor prin care s-a comunicat persoanei juridice controlate şi procurorului general financiar decizia emisă, se transmite şi diviziei.

 1. Cazuri speciale

În cazul ordonatorilor principali de credite, controlul se va efectua după finalizarea controalelor la ordonatorii secundari şi terţiari ai acestora.

Directorii direcţiilor de control financiar ulterior teritoriale vor transmite diviziilor sectoriale ce coordonează activitatea de control la ordonatorii de credite, sinteze pe domeniul controlat, astfel încât în raportul de control întocmit urmare controlul efectuat la ordonatorul principal de credite, într-un capitol distinct, să fie consemnate principalele constatări întâlnite la ordonatorii secundari şi terţiari ai acestuia.

Modelul de sinteză va fi stabilit de fiecare divizie sectorială, în funcţie de specificul domeniului controlat.

Loading...