loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Personalul companiilor sau instituţiilor publice are obligaţia de a se achita întocmai şi la timp de îndatoririle care-i revin, îndatoriri ce decurg din fişa postului, din contractele de muncă, regulamente de organizare şi funcţionare etc. În acelaşi timp, organele de conducere au obli­gaţia de a stabili măsuri privind[1]:

 • desfăşurarea normală a activităţii;
 • creşterea eficienţei;
 • protecţia patrimoniului;
 • asigurarea plăţii salariilor;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 • prevenirea producerii pierderilor de producţie şi a perturbării activităţii;
 • prevenirea abaterilor de la ordinea şi disciplina muncii, a neglijenţei şi risipei.

Răspunderea disciplinară intervine în situaţia în care[2] persoana încadrată în muncă îşi încalcă cu vinovăţie, obligaţiile proprii ori normele de comportare, comiţând ceea ce numim abateri disciplinare.

Abaterile disciplinare se sancţionează, după caz, cu:

 • mustrare;
 • avertisment;
 • diminuarea temporară a salariului de încadrare;
 • reducerea indemnizaţiei de conducere;
 • retrogradarea în funcţie;
 • desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

În legătură cu sancţiunea disciplinară, este de remarcat faptul că[3]:

 • se aplică după o cercetare prealabilă a faptei ce constituie abatere, ascultarea persoanei în cauză şi verificarea susţinerilor acesteia;
 • se stabileşte de Consiliul de Administraţie;
 • se comunică în scris persoanei vinovate;
 • nu se poate aplica mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii abaterii;
 • împotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face în scris contestaţie.

 

[1] I. Pereş, D. Popovici, „Control financiar şi expertiză contabilă”,  Editura Mirton, Timişoara, 1996, pp. 181-182.

[2] M. Boulescu, M. Ghiţă, op. cit., p. 81.

[3] I. Pereş, D. Popovici, op. cit.

Loading...