loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Contravenţia este fapta săvârşită cu vinovăţie, care prezintă un pericol social mai redus decât infracţiunea şi este prevăzută şi sancţionată ca atare, prin legi sau alte acte normative. Orga­nele de control pot constata fapte care constituie contravenţii la normele legale, în domeniul contabil, financiar, fiscal ş.a.

Prin avertisment se atrage atenţia contravenientului asupra pericolului faptei săvârşite şi i se recomandă ca pe viitor, să respecte dispoziţiile legale. Avertismentul se aplică în cazurile în care fapta este de mică importanţă şi se apreciază că acela care a săvârşit-o nu o va mai repeta, chiar fără aplicarea unei amenzi. Avertismentul se poate aplica chiar dacă actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune. Avertismentul se adresează oral, ori de câte ori contravenientul este prezent la constatarea contravenţiei, şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.

În celelalte cazuri, avertismentul se consideră executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei cu rezoluţia corespunzătoare, iar dacă sancţiunea a fost aplicată de organul care a soluţionat plângerea – prin comunicare scrisă.

Amenda are caracter administrativ şi devine venit la bugetul statului. Dacă aceeaşi persoa­nă a săvârşit mai multe contravenţii sancţionate cu amendă, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte. Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, amen­zile totalizate nu pot depăşi dublul maximului prevăzut prin actul normativ, pentru contravenţia cea mai gravă. În cazul în care, la săvârşirea unei contravenţii au luat parte mai multe persoa­ne, sancţiunea se aplică fiecărui participant separat.

Fapta prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie se sancţionează, chiar dacă este săvârşită fără intenţie. Nu constituie contravenţie, fapta săvârşită în stare de legi­timă apărare, din cauza unei întâmplări care nu putea fi prevăzută sau înlăturată, pre­cum şi aceea săvârşită din constrângere, eroare de fapt sau în stare de necesitate sau dacă fapta este săvârşită de o persoană care, din cauza stării mintale ori a unei infirmi­tăţi, nu poate răspunde de fapta imputată.

Aplicarea sancţiunii pentru contravenţii se prescrie în termen de trei luni de la data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor la normele privind impozitele, taxele, primele de asigurare prin efectul legii şi disciplina financiară, aplicarea sancţiunii se prescrie în termen de un an de la data săvârşirii faptei.

Executarea sancţiunii se prescrie, dacă procesul-verbal sau înştiinţarea de plată a amenzii nu au fost comunicate celui sancţionat, în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii. Exe­cutarea sancţiunii se prescrie, de asemenea, în termenul de un an de la data aplicării ei, chiar dacă contravenientul a exercitat calea de atac.

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contraven­ţiei, prin care se aplică amenda şi se stabileşte, în situaţia în care săvâr­şirea contravenţiei a pricinuit o pagubă şi există un tarif de evaluare a acesteia, despăgubirea pe bază de tarif. Dacă agentul constatator nu este în drept să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se trimite organului competent, care aplică sancţiunea prin rezoluţia pe procesul-verbal, stabilind şi despăgubirea.

În cazul în care, contravenientul achită pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârşită, iar prin contravenţie nu s-a cauzat o pagubă şi nu există lucruri supuse confiscării, procesul-verbal nu se mai încheie şi orice urmărire încetează. Plata amenzii se face contra chitanţă, în care se specifică contravenţia pentru care a fost încasată. De asemenea, urmărirea în ceea ce priveşte amenda încetează şi în situaţia în care contravenientul achită, în cel mult 48 ore de la momentul încheierii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârşită. În acest caz, plata amenzii se face în contul arătat în procesul-verbal, iar chitanţa se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă, organului din care face parte agentul constatator.

Împotriva procesului de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. Plângerea se depune la organul din care face parte organul constatator.

Dacă amenzile nu au fost achitate, se transmit pentru urmărire şi încasare la organele financiare din localităţile în raza cărora domiciliază sau îşi are sediul contravenientul.

Încasarea amenzilor se face prin:

  • plata a jumătate din minimul amenzii, dacă aceasta se face pe loc sau în termen de 48 de ore de la încheierea procesului-verbal de contravenţie;
  • plata integrală a amenzii aplicate, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a înştiinţării de plată;
  • executarea de către organul financiar al localităţii în care domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, dacă plata nu s-a făcut în condiţiile precedente.

O altă măsură de sancţionare prevăzută de lege, o reprezintă confiscarea bunurilor dobândite prin fapte supuse rigorii contravenţiilor. Astfel, sunt supuse confiscării, în cazul în care confiscarea este prevăzută expres în actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, următoarele:

  • bunurile produse prin contravenţie;
  • lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiei, dacă sunt ale contravenientului;
  • lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.
Loading...