loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Elaborarea proiectului bugetului de stat reprezintă prima etapă a procesului bugetar la nivelul acestui buget, care constă în formularea propunerilor privind veniturile şi cheltuielile bugetare de către ordonatorii de credite bugetare, comunicarea acestora Ministerului Economiei şi Finanţelor la nivelul căruia are loc centralizarea într-un document numit proiect al legii bugetului de stat. Acesta este documentul elaborat de către Guvern prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui buget, precum şi a proiectelor bugetelor locale.

Elaborarea proiectului de buget se bazează pe:

 1. prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali din anul bugetar pentru care se întocmeşte bugetul şi ale celor pentru următorii trei ani;
 2. politicile fiscale şi bugetare;
 3. prevederile memorandumurilor de finanţare, de înţelegere sau ale altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare intemaţionale, semnate şi/sau ratificate;
 4. politicile şi strategiile sectoriale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;
 5. propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
 6. programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni de ansamblu, programe ce sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program;
 7. propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de transferuri consolidabile pentru autorităţile admi­nistraţiei publice locale;
 8. posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar.

Aceşti indicatori sunt elaboraţi de organele abilitate, până la data de 31 martie a anului curent, urmând a fi actualizaţi pe parcursul desfăşurării procesului bugetar.

Procesul elaborării proiectului de buget se desfăşoară pe baza unui calendar ce stabileşte termenele limită pentru fiecare subetapă a acestuia.

Astfel:

 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor înaintează Guvernului, până la data de 1 mai, obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii ani, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
 2. Guvernul aprobă obiectivele politicii fiscale şi bugetare, precum şi limitele de cheltuieli până la data de 15 mai, după care informează comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicii sale macroeconomice şi ale finanţelor publice;
 3. Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite ordonatorilor prin­cipali de credite, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia se întocmesc proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;
 4. Ministerul Economiei şi Finanţelor formulează propuneri pentru modificarea limitelor de cheltuieli datorită schimbării cadrului macro­economic, ce sunt adoptate de către Guvern şi apoi transmise ordonatorilor principali de credite, în vederea definitivării proiectelor de buget;
 5. Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 15 iulie a fiecărui an, să depună la Ministerul Economiei şi Finanţelor propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate;
 6. Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectului bugetul de stat;
 7. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite propunerile de transferuri consolidabile şi de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
 8. Ministerul Economiei şi Finanţelor examinează proiectele de buget şi poartă discuţii cu ordonatorii principali de credite, urmând ca proiectele de buget şi anexele la acestea, definitivate să fie depuse la Ministerul Economiei şi Finanţelor, până la data de 1 august a fiecărui an;
 9. Ministerul Economiei şi Finanţelor, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectelor bugetare, pe care le depune Guvernului, până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi proiecţia acestuia în următorii trei ani. Raportul şi proiectele legilor bugetare anuale exprimă politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum şi informaţii rele­vante în domeniu.
 10. După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Totodată, în bugetul de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. Alocarea de sume pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împru­muturi exteme, după caz.

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se poate majora în cursul anului bugetar cu creditele bugetare anulate (aferente sarcinilor care au fost desfiinţate sau amânate) ale ordonatorilor principali de credite bugetare, finanţaţi din bugetul de stat.

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. În cursul exerciţiului bugetar acest fond poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.

Întocmirea proiectului legii bugetului de stat constituie rezultatul primei etape a procesului bugetar, respectiv elaborarea bugetului de stat.

Loading...