loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Trezoreria Statului este concepută să funcţioneze prin respectarea următoarelor reguli:

  1. Realitatea informaţiei. Până la organizarea Trezoreriei, informaţia cu privire la structura veniturilor publice era deformată din cauza greşelilor de înregistrare a încasărilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, ca urmare a controlului insuficient a documentului prin care se efectua vărsământul către buget. De asemenea, în cazul plăţilor de casă, neajunsul consta în aceea că, datorită inexistenţei controlului, se efectuau plăţi de casă ce nu concordau cu subdiviziunile clasificaţiei bugetare pentru care erau aprobate creditele bugetare; practic, se efectuau, în multe situaţii, deturnări importante de fonduri;
  2. Realizarea actului de control respectiv un control fiscal, din punct de vedere al încadrării corecte a veniturilor bugetare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi al altor criterii urmărite, şi un control preventiv asupra tuturor documentelor de plăţi, cu sau fără numerar, privind execuţia componentelor bugetului general consolidat;
  3. Universalitatea. Se referă la faptul că activitatea de trezorerie trebuie să se extindă la nivel naţional. În acelaşi sens în plan teritorial, acestă instituţie, prin organele sale opera­tive, înfăptuieşte execuţia bugetară atât la nivel judeţean, cât şi local;
  4. În sensul subiectului abordat obligă ca toate bugetele să se execute numai prin Trezorerie; instituţiile publice au obligaţia de a păstra disponibilităţile numai în conturi deschise aici, fiind exclusă posibi­litatea de a avea conturi şi la băncile comerciale. Excepţie fac numai disponibilităţile virate pentru procurarea valutei, păstrarea acesteia, inclusiv a încasărilor în această monedă provenite din activitatea proprie, donaţii sau sponsorizări. Unicitatea se referă la metodologia de lucru şi la mecanis­mele implementate, la documentele care circulă prin Trezorerie, la obiecti­vele de control, la tehnica de prelucrare a datelor şi de elaborare a situaţiilor de sinteză, ceea ce facilitează funcţionarea unitară a sistemului informaţional instituit;
  5. Operativitatea informaţiei. Asigurarea operativităţii informaţiilor cu privire la execuţia componentelor bugetului general consolidat, în plan judeţean, cât şi naţional, se realizează prin sistemul informaţional propriu;
  6. Corelaţia totală a veniturilor şi cheltuielilor cu bugetul din care acestea fac parte. Impune ca veniturile încasate să fie vărsate în întregime bugetului din care fac parte, iar cheltuielile, de asemenea, în totalitatea lor să fie suportate din bugetul unde au fost prevăzute, regula generală fiind aceea că o cheltuială nu poate fi finanţată decât dintr-un singur buget. De asemenea, ordonatorii de credite nu trebuie să efectueze plăţi direct din încasări, pentru a nu elimina posibilitatea controlului fiscal asupra colectării veniturilor şi celui preventiv asupra efectuării cheltuielilor, prin obligativitatea înregistrării în totalitate a încasărilor şi plăţilor. Acest principiu nu funcţioneză corespunzător şi în cazul bugetelor fondurilor speciale şi veniturile proprii ale instituţiilor publice, putându-se efectua cheltuieli numai după ce s-au constituit, în prealabil, fondurile necesare.
  7. Echilibrarea fluxurilor Trezoreriei. Obligativitatea Trezoreriei publice de a echilibra intrările de fluxuri financiare cu ieşirile reprezintă regula de fier care nu poate fi încălcată, întrucât această instituţie nu poate funcţiona cu cont descoperit.

Fluxurile financiare de intrări trebuie să acopere în întregime, în orice moment al exerciţiului financiar, plăţile. Dacă nu se colectează suficiente resurse proprii din impozite şi taxe pentru acoperirea plăţilor, se apelează la întregirea acestora prin împrumuturi.

Loading...