loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Operaţiunile active constau în angajarea resurselor. Din punctul de vedere al băncilor comerciale acestea sunt operaţiunile aducătoare de profit. Din punctul de vedere al Trezoreriei Statului putem distinge între:

 • operaţiuni aducătoare de venituri necesare acoperirii cheltu­ielilor proprii ale trezoreriei;
 • operaţiuni de plasare a resurselor bugetare a căror fructificare va finanţa diferitele bugete.

Operaţiunile active ale Trezorieriei Statului sunt:

 1. Acordarea de împrumuturi

Dacă băncile comerciale acordă credite persoanelor fizice şi juridice, în cazul Trezoreriei Statului nu poate fi vorba de aşa ceva, operaţiunile de împrumut din disponibilităţile temporare ale contului curent fiind reglementate strict de dispoziţiile legale în vigoare.

Astfel, utilizarea disponibilităţilor din contul curent general al Trezoreriei Statului trebuie făcută cu prioritate către:

 • finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale bugetului de stat, nefinanţate prin împrumuturi de stat;
 • finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinaţie;
 • finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului trezoreriei statului din exerciţiul curent.

Zilnic, pe baza datelor operative raportate în sistem electronic de către trezoreriile judeţene şi în ultima zi a lunii, pe baza datelor definitive se determină deficitele curente şi din anii precedenţi ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, neacoperite prin împrumuturi (până la momentul respectiv). Aceste deficite sunt finanţate prin acordarea de împrumuturi cu dobândă din disponibilităţile temporare ale contului curent al Trezoreriei Statului.

Rata dobânzii aplicată la aceste împrumuturi se situează, în conformitate cu prevederile legale, la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului la disponibilităţile şi depozitele la termen constituite din sumele păstrate în Trezoreria Statului, determinată pe baza metodologiei aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor.

Dacă, după acoperirea utilizărilor de mai sus mai rămân disponibilităţi neangajate în contul curent al Trezoreriei Statului ele vor fi utilizate şi pentru:

- acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice, cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;

- acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar;

- acordarea altor împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului.

Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat se efectuează în situaţia în care pentru refinanţarea datoriei publice scadente nu s-au contractat împrumuturi de pe piaţa interbancară. Acest tip de împrumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, în baza unei note în care se precizează suma care urmează a fi utilizată din disponibilităţile existente în soldul contului curent general al Trezoreriei Statului şi termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordării. Termenul de rambursare se stabileşte în funcţie de valoarea totală a împrumuturilor existente în evidenţa operativă de la finele lunii precedente şi de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea împrumuturilor se poate efectua, la scadenţă sau înainte de scadenţă, din sumele încasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate.

Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea înainte de sca­denţă a titlurilor de stat se poate efectua atât prin procedură bilaterală, cât şi prin licitaţie.

Procedura bilaterală este utilizată în următoarele cazuri:

 • prin exercitarea de către deţinător a opţiunilor de vânzare înainte de scadenţă a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această clauză (opţiune put);
 • prin exercitarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a opţiunii de răscumpărare înainte de scadenţă a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această opţiune (opţiune call).

În restul cazurilor se foloseşte licitaţia care se desfăşoară prin inter­mediul Băncii Naţionale a României care este agentul autorizat al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Seriile de titluri de stat care sunt supuse acestei licitaţii sunt stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin ordin al ministrului şi nu pot avea mai mult de un an până la data scadenţei. Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadenţă sunt definite de următoarele elemente:

 • elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat;
 • numărul de titluri de stat care se răscumpără;
 • valoarea unitară nominală;
 • valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiei;
 • randamentul oferit de titlul de stat până la scadenţă.

Pentru bugetele locale, acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă se efectuează în baza unei solicitări scrise din partea consiliului judeţean sau local, după caz, în care se menţionează volumul împrumutului şi termenul de rambursare, care nu trebuie să depăşească finele anului curent, precum şi specificaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind finanţele publice locale, la care se anexează următoarele documente:

 • copia hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz, prin care se aprobă contractarea de împrumuturi din disponibilităţile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă;
 • bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre;
 • execuţia veniturilor şi cheltuielilor la data solicitării împrumutului, cu viza direcţiei trezorerie şi contabilitate publică judeţene;
 • estimarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul în curs, din care să rezulte golul temporar de casa, precum şi posibilitatea rambursării împrumutului respective.

Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor analizează şi verifică documentaţia primită, urmărind încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale a volumului maxim al împrumuturilor care se pot angaja de autoritatea administraţiei publice locale, încadrarea în veniturile estimate a se încasa în anul respectiv a cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor şi plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja contractate şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a împrumutului acordat din disponibilităţile trezo­reriei statului şi a celorlalte cheltuieli.

Rezultatele acestei analize se consemnează într-o notă, care urmează a fi supusă spre aprobare ministrului finanţelor publice. În baza notei de aprobare a împrumutului se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi autoritatea publică locală respectivă, în care se prevăd expres condiţiile de acordare şi restituire la scadenţă a împrumutului.

Pentru bugetele fondurilor speciale, acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă se efectuează pe baza solicitării fundamentate, întocmită de administratorul fondului special, în care se menţionează valoarea împrumutului şi termenul de rambursare, care nu trebuie să depăşească finele anului curent.

Oportunitatea acordării de împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se stabileşte prin nota aprobată de ministrul finanţelor.

În baza acestei note se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia publică beneficiară de împrumut, în care se prevăd condiţiile de acordare şi rambursare a împrumutului. Rambursarea împrumutului şi plata dobânzii se efectuează în contul curent general al Trezoreriei Statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

În cazul împrumuturilor pe bază de Hotărâre de Guvern este necesară precizarea volumului împrumutului, destinaţia acestuia, perioada de acordare, nivelul ratei dobânzii (care poate fi fixă sau variabilă în funcţie de perioada de contractare), termenele de plată a dobânzii şi termenul de rambursare a împrumutului. În baza acestei Hotărâri a Guvernului, după caz, se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia publică beneficiară a împrumutului.

Rambursarea împrumutului şi plata dobânzii se efectuează în contul curent general al Trezoreriei Statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

 1. Operaţiuni de plasament

1) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la bănci şi instituţii financiare autorizate pentru astfel de operaţiuni, garantate cu titluri de stat deţinute de acestea sau prin soldul creditor al depozitelor în valută liber convertibilă

Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua plasamente financiare la bănci, însă proporţia colaterizării trebuie să fie de cel puţin 120% faţă de volumul împrumutului şi dobânda aferentă.

Plasamentele financiare se pot efectua numai la băncile care înde­plinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operaţiuni pe piaţa monetară, stabilite prin regulamentul privind operaţiunile de piaţa monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta băncilor, emis de Banca Naţională a României. Lista acestor bănci este întocmită de către Banca Naţională a României şi este adusă la cunoştinţa Ministerului Economiei şi Finanţelor lunar şi ori de câte ori condiţiile de piaţă o impun. Condiţiile de acordare şi modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin contractul-cadru de plasament şi contractul de gaj încheiate cu fiecare participant eligibil.

Efectuarea de plasamente colateralizate se desfaşoară prin licitaţie organizată prin intermediul Băncii Naţionale a României în calitate de agent al statului sau pe baze bilaterale.

Dobânda aferentă perioadei pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv băncii prezentatoare. Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea acestora şi de plata dobânzilor aferente.

La scadenţă, după rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor aferente de către bancă, confirmate prin extras de cont, Banca Naţională a României va comunica băncii respective deblocarea titlurilor de stat constituite drept garanţie. În cazul în care la scadenţă banca nu rambursează plasamentul şi/sau nu plăteşte dobânzile aferente. Banca Naţională a României va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate.

2) efectuarea de cumpărări reversibile repo

Condiţiile în care Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat repo/reverse repo se vor stabili printr-un contract-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil.

Cumpărările reverse repo se desfăşoară prin licitaţie organizată prin intermediul Băncii Naţionale a României ca agent al statului. Tranzacţiile reversibile sunt definite de următoarele elemente:

 • elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat;
 • numărul de titluri de stat tranzactionate;
 • valoarea unitară nominală;
 • valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei;
 • rata operaţiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul iniţial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabileşte, după caz, fie prin mecanismul licitaţiei (licitaţie la rată variabilă), fie în funcţie de constrângerile concrete de cost (licitaţie la rată fixă şi proceduri bilaterale);
 • valoarea unitară de răscumpărare care se obţine prin însumarea valorii unitare de vânzare cu dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii titlurilor de stat vândute.

În cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operaţiunea de cumpărare reversibilă (banca nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în portofoliul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

3) efectuarea de plasamente în titluri de valoare cu risc zero, în condiţiile pieţei

Plasamentul în titluri financiare sa va putea realiza abia după ce Trezoreria Statului şi-a achitat toate obligaţiile de plată scadente, iar în soldul contului au rămas suficiente lichidităţi pentru a efectua astfel de plasamente.

Loading...