loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare şi prezentare a informaţiei privind activitatea întreprinderii şi rezultatele sale financiare.

Obiectivele contabilităţii sunt:

1) să furnizeze informaţii necesare elaborării planurilor şi programelor de activitate economică;

2) să asigure urmărirea şi controlul valoric al activităţilor desfăşurate, prin înregistrarea cronologică  şi sistematică a operaţiilor economice şi financiare, prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului, informaţii necesare atât pentru nevoile proprii ale întreprinderii, cât şi în relaţiile cu acţionarii şi asociaţii, clienţii, furnizorii, băncile, cu organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;

3) să asigure controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţelor şi mişcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depozitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află, etc.;

4) să furnizeze informaţiile necesare întocmirii rapoartelor financiare care reflectă imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute, astfel încât aceste informaţii să poată fi utilizate de toţi utilizatorii la luarea deciziilor economice.

Pentru realizarea obiectivelor sale, contabilitatea îndeplineşte următoarele funcţii:

  • Funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor constă în consemnarea, potrivit unor principii şi reguli proprii, a proceselor şi fenomenelor economice ce apar în cadrul întreprinderilor şi se pot exprima valoric.
  • Funcţia de informare a contabilităţii rezidă în furnizarea informaţiilor privind structura şi dinamica patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute în scopul fundamentării deciziilor. Contabilitatea are o funcţie de informare internă (pentru conducerea unităţii) şi o funcţie de informare externă (a terţilor). Perfecţionarea acestei funcţii este condiţionată de folosirea pe scară largă a mijloacelor de culegere şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii unor informaţii operative, rapide şi de calitate la toate nivelurile organizatorice.
  • Funcţia de control este legată de funcţia de informare. Ea constă în verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare şi utilizare a valorilor materiale şi băneşti, de gospodărire a resurselor, controlul respectării disciplinei financiare etc.
  • Funcţia juridică. Datele din contabilitate şi documentele primare servesc ca mijloc de probă în justiţie, pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice, pentru stabilirea răspunderii patrimoniale pentru pagubele produse. Ele ajută la soluţionarea unor litigii.
  • Funcţia previzională. Informaţiile furnizare de contabilitate sunt utilizate la stabilirea tendinţelor viitoare ale fenomenelor şi proceselor economice.

Principalul motiv pentru studierea contabilităţii constă în obţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru a participa la luarea unor decizii economice importante. Informaţiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional atât în interiorul, cât şi în exteriorul întreprinderii. Contabilitatea şi informaţiile contabile au o utilizare foarte largă. Utilizatorii informaţiilor contabile pot fi clasificaţi în general, în trei grupuri: (1) cei ce gestionează o întreprindere (utilizatori interni); (2) cei din afara întreprinderii, care au un interes financiar direct în aceasta şi (3) organizaţii şi instituţii ce au un interes financiar indirect în întreprindere.

  În corespundere cu cerinţele utilizatorilor de informaţii contabilitatea se divizează în contabilitate financiară şi de gestiune (managerială).

Contabilitatea financiară cuprinde în câmpul său de acţiune cunoaşterea şi prezentarea patrimoniului şi a rezultatelor obţinute, ca urmare a utilizării elementelor acestuia. Astfel, contabilitatea financiară are ca obiect de activitate evaluarea elementelor patrimoniale ale întreprinderii, înregistrarea tuturor operaţiilor de modificare (majorare sau diminuare) a elementelor patrimoniale, stabilirea rezultatelor finale sub formă de profit sau pierdere, desfăşurarea lucrărilor prealabile întocmirii rapoartelor financiare, efectuarea inventarierii, întocmirea balanţelor de verificare, etc., întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare prevăzute de legislaţie, şi anume: bilanţul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor băneşti şi raportul privind fluxul capitalului propriu.

Contabilitate de gestiune sau managerială înregistrează informaţiile necesare aprecierii mersului activităţii interne, controlului riguros şi sistematic asupra modului de utilizare a factorilor de producţie în cadrul activităţii interne. De regulă ea se ocupă cu calcularea costurilor de producţie pe produse, servicii, lucrări sau activităţi, determinarea anumitor rezultate analitice la nivelul subdiviziunilor de producţie pe tipuri de produse,  furnizarea informaţiilor pentru stabilirea bugetelor, furnizarea informaţiilor pentru determinarea performanţelor (rentabilitate, productivitate etc.) diferitor subdiviziuni de producţie (sectoare, secţii, ateliere), efectuarea controlului de gestiune şi luarea deciziilor gestionare.

Spre deosebire de contabilitatea financiară care se organizează pe baza actelor normative şi legislative în vigoare, contabilitatea de gestiune funcţionează pe baza unor reguli stabilite de întreprindere, conform propriilor nevoi.

Faptul separării contabilităţii în financiară şi de gestiune nu denotă că la întreprindere există două contabilităţi şi diverse registre de evidenţă. La întreprindere funcţionează un singur sistem contabil, însă el este construit în aşa fel, încât prin regruparea datelor iniţiale tuturor utilizatorilor să le fie pusă la dispoziţie acea informaţie, care îi va ajuta să ia decizii corecte.

Contabilitatea de gestiune şi cea financiară sunt legate reciproc ca părţi componente a unui sistem unic de evidenţă. Aceste feluri de contabilităţi au funcţii şi reguli diferite, ceea ce se vede din tabelul 1.

Tabelul 1

Criteriile de comparare a contabilităţii financiare şi de gestiune

Criteriul de comparare

Contabilitatea financiară

Contabilitatea de gestiune

Utilizatorii de informaţii

Utilizatorii externi şi cei interni

Numai utilizatorii interni

Obligativitatea organizării contabilităţii

Organizarea contabilităţii este obligatorie pentru toate tipurile de întreprinderi, indiferent de forma organizatorico-juridică, fiind impusă de legislaţie

Se organizează contabilitatea de gestiune reieşind din necesităţile  întreprinderii

Obiectivul contabilităţii

Prezentarea informaţiilor contabile utilizatorilor externi şi interni prin prisma rapoartelor financiare

Furnizarea  informaţiilor managementului întreprinderii  în scopul luării deciziilor bine fundamentate privind planificarea, bugetarea şi dirijarea activităţii

Gradul  de reglementare

Respectarea obligatorie a prevederilor tuturor actelor legislative şi normative ce reglementează modul de ţinere a contabilităţii

Nu este reglementată

Sistemele  de organizare a contabilităţii

Sistem de contabilitate în partidă dublă

Poate fi folosit orice sistem potrivit de contabilitate

Unităţile de măsură folosite

Unitatea valorică

Orice unitate de măsură potrivită: valorică, naturală, de muncă

Exactitatea informaţiilor

Informaţii corecte, exacte, fiabile, obiective

 Multe date aproximative

Frecvenţa întocmirii rapoartelor financiare şi de gestiune

Trimestrial şi anual

Neregulat, la solicitare

Obiectul  de studiu al analizei şi contabilităţii

Patrimoniul întreprinderii în ansamblu

Activitatea subdiviziunilor, secţiilor, unor produse

Publicitatea informaţiilor

Informaţii publice

Informaţii confidenţiale

 

Loading...