loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Orice operaţie economică produce o dublă modificare în bilanţ, deci în contabilitate aceasta se va concretiza printr-o dublă înregistrare în conturi, concomitent şi cu aceeaşi sumă. Înregistrarea concomitentă şi cu aceiaşi sumă a unei operaţii economice sau financiare în două conturi, în debitul unui cont şi creditul altui cont poartă denumirea de dubla înregistrare.

Dubla înregistrare este determinată, în primul rând, de dubla reprezentare, prin faptul că în timpul mişcării şi transformării lor, elementele patrimoniului întreprinderii nu încetează de a fi privite sub dublu aspect: al utilităţii şi destinaţiei economice şi al modului de dobândire, aspecte care se reflectă concomitent ca un raport de echivalenţă între doi termeni, unul care evidenţiază bunurile economice, iar cel de-al doilea care evidenţiază sursele de finanţare. Raportul de echivalenţă este reprezentat în sensul măririi concomitente a bunurilor şi surselor, cât şi în cel al micşorării lor.

În al doilea rând, dubla înregistrare este determinată de faptul că mişcarea şi transformarea bunurilor economice, în fazele circuitului economic generează operaţii de ieşire dintr-o fază şi de intrare în alta, de transformare dintr-o formă în alta, dintr-o stare în alta, de trecere dintr-un loc de gestiune în altul. Astfel, activele curente, sub formă de materii prime şi materiale se transformă în active curente sub forma de semifabricate şi produse finite, care la rândul lor îşi schimbă forma în active curente băneşti, care din nou se transformă în active curente materiale. În acest circuit, în care contabilul înregistrează trecerea aceloraşi valori dintr-o stare sau formă în alta, înregistrarea valorii respective se face de două ori, deci, apare dubla înregistrare a operaţiilor respective.

Dubla înregistrare dă posibilitatea de a reflecta în dinamică, pe baza unui sistem coerent, cele două aspecte ale dublei reprezentări, de asemenea, dă posibilitatea efectuării unui control permanent asupra exactităţii înregistrărilor efectuate.

Ca rezultat al aplicării dublei înregistrări, între conturile contabile se stabileşte o legătură reciprocă. Legătura stabilită între cele două conturi în care se înregistrează o operaţie economico-financiară poartă denumirea de corespondenţa conturilor, iar conturile între care intervine această legătură se numesc conturi corespondente. Modalitatea de prezentare grafică a fiecărei operaţii economice în conturile corespondente, pe baza dublei înregistrări sub formă de egalitate valorică se numeşte formulă contabilă.

Formula contabilă este compusă din următoarele părţi componente: denumirea contului corespondent debitor; denumirea contului corespondent creditor şi suma care face obiectul înregistrării.

În formula contabilă, contul care se debitează se înscrie în partea de sus sau în stânga, iar contul care creditează se aşează în partea de jos sau în dreapta.

De exemplu: S-au procurat mijloace fixe cu plata ulterioară. Se va întocmi formula contabilă:

              D 123 “Mijloace fixe”                                 2 000 lei;

              C 539 “Alte datorii pe termen scurt”           2 000 lei.

sau

             D 123 “Mijloace fixe”,   C 539 “Alte datorii pe termen scurt”    2 000 lei.

Formulele contabile sunt de mai multe feluri, fapt pentru care se impune clasificarea acestora după mai multe criterii, astfel:

  1. În funcţie de numărul de conturi corespondente din care este formată formula contabilă:
  2. Formula contabilă simplă este aceea în care corespondenţa se stabileşte între două conturi: unul se debitează şi altul se creditează simultan şi cu aceiaşi sumă. De exemplu: de la contul de decontare s-a transferat furnizorilor în achitarea datoriei:

D 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”; 

C 242 “Cont de decontare”.

  1. Formula contabilă compusă este formula în care corespondenţa se stabileşte între un singur cont debitor şi mai multe conturi creditoare concomitent şi cu aceiaşi sumă sau invers, între un singur cont creditor şi mai multe conturi debitoare, de asemenea concomitent şi cu aceiaşi sumă. De exemplu: s-au primit  de la furnizori materiale în valoare de 5000 lei şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată în valoare de 500 lei:

D 211 ”Materiale” – 5000 lei;

D 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” – 500 lei;

C 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 5500 lei.

  1. În funcţie de scopul pentru care se întocmesc:
  2. Formula contabilă curentă se consideră acea formulă prin intermediul căreia se înregistrează în contabilitate operaţiunile economico-financiare care au loc în mod obişnuit, curent. Caracteristica acestora constă în faptul că înscrierea sumelor se face în negru, sumele respective se adună între ele, atât în debitul cât şi creditul contului.
  3. Formula contabilă de stornare, reprezintă o modalitate specifică contabilităţii de corectare a unor erori, săvârşite anterior cu ocazia înregistrării în conturi a sumelor din operaţiile economice şi financiare care au avut loc în activitatea întreprinderilor. Eroarea poate fi, fie în înregistrarea unei sume eronate, fie în înregistrarea unei sume în alte conturi decât cele corespunzătoare conţinutului operaţiei. Formulele contabile de stornare pot fi de două tipuri:
  • Formule contabile de stornare în negru constau în anularea înregistrării efectuate anterior greşit, prin inversarea conturilor corespondente din formula contabilă respectivă şi apoi întocmirea şi înregistrarea formulei contabile corecte;
  • Formule contabile de stornare în roşu constau în anularea unei formule contabile efectuate anterior greşit prin întocmirea şi înregistrarea unei noi formule contabile similară cu cea eronată, însă cu sumele înscrise în roşu (sau în negru, dar încadrată în chenar), înscrierea unei sume în roşu are semnificaţia în contabilitate a unor valori cu semnul "-", având ca efect anularea sumei înscrisă anterior în mod eronat.

Înregistrarea operaţiilor economico-financiare se face pe baza documentelor justificative, în ordinea în care acestea au avut loc, şi aceasta poartă denumirea de înregistrare cronologică. Se realizează cu ajutorul jurnalului de înregistrare a operaţiilor economice.

Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice

Nr. crt.

Conţinutul operaţiilor economice

Formula contabilă

Explicaţie

Debit

Credit

Suma

1.

Din casă se achită salariul personalului întreprinderii

531

241

   
           
Loading...