Întreprinderea funcţioneză ca un sistem complex de activităţi bine delimitate dar interdependente. Întreprinderea, ca sistem este compusă din următoarele subsisteme:

operaţional,

informaţional,

decizional,

relaţional

Subsistemul operaţional este format din factorii care contribuie nemijlocit la combinarea fluxurilor materiale şi tehnologice în vederea  obţinerii, atingerii obiectului de activitate al firmei. Acest subsistem condiţionează în mare măsură performanţele întreprinderii.

Subsistemul informaţional asigura circulaţia rapidă a informaţiilor interne şi a celor din exteriorul întreprinderii. El prelucrează şi sistematizează operativ toate aceste informaţii. Un rol deosebit revine tehnologiilor noi de calcul bazate pe calculatoare performante.

Subsistemul decizional – în orice întreprindere activitatea operaţională se bazează pe decizie. Complexitatea cadrului în care se desfăşoară activitatea întreprinderilor nu se mai poate face dupa intuiţie. Este necesară o decizie fundamentată ştiinţific, tehnico-economic. Sistemul informaţional şi şi calitatea factorilor de decizie, a factorilor de conducere au o mare influenţă asupra bunului mers al întreprinderilor. Procesul decizional este un proces de durată, în care “se culege şi se analizează o anumită cantitate de informaţii, se stabilesc contacte umane şise consultă mai multe persoane, ân vederea conturării situaţiei decizionale”.[1]

Subsistemul relaţional al întreprinderii – acest subsistem are la bază faptul că în orice întzreprinderee au loc relaţii între factorii de decizie, lucrătorii salariaţi, clienţii, furnizorii,colaboratorii externi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi ala autorităţilor locale precum şi ai concurenţei. Raporturile dintre aceşti factori sunt, în esenţă, raporturi sociale. Întreprinderea este integrată în în sistemul de valori al socităţii, ca atre se impune cunoscut şi respectat. El trebuie să se bazeze pe etica profesională şi responsabilitatea socială e intreprinderii şi cunoaşte o dezvoltare şi influenîă tot mai mare pentru bunul mers al întreprinderii.

Combinarea, întrepătrunderea subsistemelor determină tocmai complexitatea întreprinderii şi dă naştere la funcţii şi funcţiuni specifice în procesul funcţionării acestora.

 

[1]   Verbuncu, pag.206