loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Anomalie: Informatie financiarã deformatã ca urmare a unor erori sau fraude.

 

Asertiune privind situatiile financiare: Ansamblul de criterii, explicite sau nu, retinute de cãtre conducerea entitãtii pentru elaborarea situatiilor financiare (conturilor anuale), care se pot clasa în:

 • existentã: un activ sau o datorie existã la un moment dat;

 

 • drepturi si obligatii: un activ sau o datorie se referã la întreprinderea în cauzã la un moment dat;

 

 • apartenentã: tranzactie sau eveniment care priveste întreprinderea în cauzã si care s-a produs în cursul perioadei;

 

 • exhaustivitate: toate activele, datoriile, tranzactiile sau evenimentele au fost înregistrate si toate faptele importante au fost corect prezentate;

 

 • evaluare: înregistrarea unui activ sau a unei datorii la valoarea sa de inventar;

 

 • mãsurare: o operatiune sau un eveniment este înregistrat la valoarea sa de tranzactionare si o încasare sau o cheltuialã se referã la perioada corespunzãtoare;

 

 • prezentare si informatii date: o informatie este prezentatã, clasatã si descrisã conform referintei contabile aplicabile.

 

Asigurare: satisfactie a profesionistului contabil cu referire la calitatea unei informatii produsã de o persoanã si destinatã sã fie utilizatã de o altã persoanã, calitate apreciatã în raport de criterii

 

Cabinet de audit: societate sau entitate care oferã servicii de audit cuprinzând, dupã caz, mai multi asociati, salariatã sau un auditor individual.

Calculul: verificarea exactitãtii aritmetice a documentelor justificative si contabile, sau efectuarea de calcule distincte.

Colaboratori: personal tehnic care participã la un audit sub supravegherea auditorului.

Compilare: în cursul unei misiuni de compilare, profesionistul utilizeazã competentele sale contabile si nu cele de auditor, în vederea strângerii, clasãrii si sintetizãrii informatiilor financiare.

Control de calitate: politici si proceduri adoptate de cãtre profesionistul contabil în scopul asigurãrii rezonabile cã toate misiunile efectuate sunt realizate conform principiilor fundamentale înscrise în norme.

Controlul substantiv: proceduri folosite de auditor (interventii proprii) pentru obtinerea de elemente probante. Este de douã feluri:

-control asupra operatiilor si solduri lor si control prin proceduri analitice.

Declaratii ale directiunii: declaratii fãcute de cãtre directiune profesionistului contabil în cursul unui audit, în mod spontan sau ca rãspuns la întrebãrile (chestionarele) puse de acesta.

Deficiente majore: insuficiente ale controlului intern care pot avea repercusiuni semnificative asupra situatiilor financiare.

Directiune: ansamblul cadrelor si altor persoane care-si asumã responsabilitãti importante în functionarea, controlul si supravegherea operatiunilor realizate de entitate.

Documentatie: ansamblu de documente (documente de lucru) pregãtite de profesionistul contabil sau pe care acesta le-a obtinut si pãstrat, necesare pentru realizarea misiunii sale.

Domenii si sisteme semnificative: pãrti ale situatiilor financiare si tipuri de operatiuni sau sisteme care trateazã date contabile ce pot avea o incidentã importantã asupra situatiilor financiare în ansamblul lor.

 

Dosare de lucru: Documente care strâng informatiile referitoare la realizarea auditului: natura, calendarul si întinderea procedurilor de audit efectuate cât si rezultatul acestor proceduri si concluziile la care ajunge auditorul pornind de la elementele probante culese. Aceste dosare de lucru pot fi pe hârtie, pe microfilm, pe suport informativ sau pe orice alt suport.

Elemente probante: informatii obtinute de cãtre profesionistul contabil pentru a trage concluzii pe baza cãrora sã-si fondeze opinia. Aceste informatii sunt constituite din documente justificative, care sustin situatiile financiare si care se coroboreazã cu informatiile din alte surse.

Eroare: inexactitate involuntarã, continutã în situatiile financiare.

 

Eroare tolerabilã: eroare maximalã într-o populatie selectionatã pe care auditorul poate sã o accepte trãgând concluzii cã rezultatele sondajului au atins obiectivul auditului.

 

Estimare contabilã: evaluarea aproximativã a sumei unui post în absenta unei metode de mãsurare precisã. Estimarea contabilã se bazeazã pe rationament fondat pe ultimele informatii (cunoscute sau previzionale) disponibile.

 

Expert: persoanã sau cabinet care posedã competentele, cunostintele si o experientã într-un domeniu, altul decât contabilitatea si auditul.

 

Expert contabil: profesionist contabil abilitat sã exercite profesia contabilã în conditiile fixate prin normele internationale si prin O.G. nr. 65/1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995 cu modificarile si completãrile ulterioare; aceste norme definesc expertul contabil ca fiind profesionistul abilitat sã revizuiascã si sã aprecieze contabilitatea entitãti lor de care nu este legat printr-un contract de prestari servicii.

 

Fraudã: act voluntar comis de una sau mai multe persoane care fac parte din conducere, salariati sau terti, care duce la situatii financiare eronate.

Informatii financiare previzionale: informatii financiare bazate pe ipoteza cã anumite evenimente se vor produce si cã întreprinderea va executa anumite actiuni în viitor. Ele pot sã ia forma de previziuni, de proiectii sau de o combinatie a celor douã.

Inspectie: operatiune constând în a examina registre contabile, documente sau active fizice.

Ipoteza de continuitate a exploatãrii: ipotezã potrivit cãreia întreprinderea va continua activitãtile sale într-un viitor previzibil si ea nu are nici intentia nici nevoia de a depune bilantul sau de a proceda la o reducere semnificativã a activitãtii sale. În consecintã activele sunt evaluate pe baza continuãrii exploatãrii si nu pe baza valorii nete realizabile sau lichidati ve.

Imposibilitatea exprimãrii unei opinii: constatare a auditorului constând în faptul cã o limitare a întinderii lucrãrilor este atât de importantã sau priveste un numãr important de probleme încât el nu a ajuns sã obtinã suficiente elemente probante pentru a putea exprima o opinie asupra situatiilor financiare.

Întinderea lucrãrilor de audit: diligente apreciate ca necesare, în circumstante precise, pentru atingerea obiectivului auditului.

Limitarea întinderii lucrãrilor de audit: limitarea câmpului de investigatii ale auditorului, uneori impusã de întreprindere, alteori dictatã de circumstante (de exemplu, când calendarul misiunii nu permite auditorului sã controleze inventarul fizic al stocurilor) sau atunci când documentele contabile sunt incomplete sau când auditorul nu este în mãsurã sã punã în lucru procedurile apreciate ca necesare.

 

Misiune de audit specialã: misiune de audit distinctã asupra unor informatii financiare privind:

 

 • situatii financiare stabilite conform unui referential contabil diferit de Standardele Internationale de Raportare Financiarã sau Normele contabile nationale;

 

 • conturi sau elemente de conturi specifice sau rubrici dintr-o situatie financiarã;

 

 • respectarea clauzelor contractuale;

 

 • situatii financiare condensate.

 

Nonconformitate: omisiuni sau acte comise de întreprindere, în mod deliberat sau nu, care sunt contrare legilor si reglementãrilor în vigoare.

Norme nationale de audit: ansamblul de norme de audit stabilite de cãtre un organism profesional competent la nivel national, care au un caracter obligatoriu si care se aplicã în realizarea unei misiuni de audit sau de servicii conexe.

Operatiuni între pãrti legate: transfer de drepturi sau obligatii între pãrti legate, indiferent dacã aceste transferuri fac sau nu obiectul unor transferuri financiare.

Paragraf de observatii: observatiile au scopul de a atrage atentia cititorului asupra unui element care are un impact semnificativ asupra situatiilor financiare si care face obiectul unei note explicative mai detaliatã, anexatã. Adãugarea acestui paragraf nu are nici o incidentã asupra opiniei auditorului. Paragraful de observatii poate sã se refere la chestiuni care nu privesc în mod direct situatiile financiare.

Pãrti legate: pãrtile sunt considerate ca legate dacã una din de are posibilitatea sã exercite un control sau o influentã notabilã asupra celorlalte cu ocazia luãrii unor decizii financiare sau operalionale.

 

Planificare: elaborarea unei strategii generale si prezentarea detaliatã a naturii, calendarului si întinderii lucrãrilor de audit.

Practici nationale de audit: ansamblul de reguli de audit care nu au valoarea de norme definite de un organism competent la nivel national si care sunt în mod obisnuit aplicate de auditor într-o misiune de audit sau misiuni conexe.

Previziuni: informatii financiare previzionale elaborate pe bazã de ipoteze referitoare la evenimente viitoare pe care conteazã întreprinderea.

Proiectii: informatii financiare prospective bazate pe:

 

 • ipoteze privind evenimente viitoare si actiuni ale conducerii care se pot produce sau nu, de exemplu, demararea unei noi activitãti sau schimbarea radicalã a activitãtilor prezente ale întreprinderii;

 

 • combinarea estimãrilor celor mai plauzibile si a ipotezelor.

 

Proceduri convenite: misiune în care un auditor pune în lucru proceduri de audit stabilite de comun acord cu întreprinderea si tertii interesati. Destinatarii raportului trag ei însãsi concluziile din lucrãrile auditorului; acest raport este adresat exclusiv pãrtilor care au convenit procedurile de pus în lucru cãci alte pãrti, care nu cunosc motivele pentru care s-au convenit procedurile, riscã sã interpreteze eronat rezultatele.

Referential contabil (referintã contabilã): ansamblul de criterii utilizate pentru pregãtirea situatiilor financiare care se aplicã la toate elementele importante si care se sprijinã pe date si/sau piese justificative.

Risc de audit: riscul ca auditorul sã exprime o opinie incorectã prin faptul cã erori semnificative existã în situatiile financiare. El se divide în trei:

-riscul inerent;

- riscul legat de control ;

- riscul de nedetectare.

 

Riscul inerent: posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzactii sã comporte erori semnificative - izolate sau cumulate cu erori în alte solduri sau categorii de tranzactii - datorate insuficientei controlului intern.

Riscul legat de control: riscul ca o eroare semnificativã într-un sold sau într-o categorie de tranzactii - izolatã sau cumulatã cu erori în alte solduri sau categorii de tranzactii - sã nu fie prevenitã sau detectatã sau corectatã la timp prin sistemul contabil si de control intern, existente.

Riscul de nedetectare: riscul ca controalele substantive puse în lucru de cãtre auditori sã nu reuseascã sã detecteze o eroare într-un sold sau într-o categorie de tranzactii care - izolatã sau cumulatã cu erori din alte solduri sau categorii de tranzactii - ar fi semnificativã.

Scrisoare de misiune: scrisoare confirmând acceptarea de cãtre auditor a unei misiuni de audit, care descrie obiectivul si întinderea auditului cât si responsabilitãtile fatã de client si forma raportului.

Servicii conexe: cuprind examenele pe bazã de proceduri convenite si misiuni de compilare.

Semnificativ: termen utilizat pentru a exprima importanta unei date contabile cuprinsã în situatiile financiare.

Sondaje în audit: aplicarea procedurilor de audit numai la o parte din elementele unui sold de cont sau dintr-o categorie de tranzactii, permitându-i astfel auditorului sã obtinã si sã evalueze elemente selectionate în vederea tragerii unei concluzii asupra întregii populatii. Populatia reprezintã ansamblul de date din care auditorul selectioneazã un esantion pentru a ajunge la o concluzie.

Sistem contabil: ansamblul de proceduri si documente ale unei entitãti care permit tratarea operatiunilor (tranzactiilor) în scopul înregistrãrii lor în conturi. Acest sistem permite identificarea,semnarea, analizarea, calculul, clasarea, înregistrarea si recapitularea tranzactiilor si a altor evenimente.

Sistem de control intern: ansamblul de politici si proceduri puse în aplicare de cãtre directiunea unei entitãti în vederea asigurãrii, în mãsura posibilului, a unei gestionãri riguroase si eficiente a activitãtilor acestei întreprinderi. Acest procedeu implicã respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea si detectarea fraudelor si erorilor, exactitatea si exhaustivitatea înregistrãrilor contabile si stabilirea la timp a informatiilor financiare.

Situatii financiare (conturi anuale ): bilant, contul de rezultate (contul de profit si pierdere), tabloul de finantare (care se poate prezenta sub diferite forme, de exemplu, o situatie a miscãrilor de trezorerie sau un tablou de resurse si utilizãri), note anexe si alte situatii si documente explicative care fac parte integrantã din situatiile financiare, în functie de referentialul contabil dat.

Situatiile financiare rezumate (condensate); o întreprindere poate elabora situatii care rezumã situatiile sale financiare în scopul informãrii unor grupuri de utilizatori interesati numai de principalele trãsãturi (caracteristici) ale situatiilor financiare ale acelei întreprinderi.

Teste de procedurã: teste care permit obtinerea de elemente probante privind eficacitatea:

 • conceperii sistemelor contabile si de control intern, adicã dacã acestea au fost corect concepute pentru a putea preveni, detecta si corija erorile semnificative;

 

 • functionãrii controalelor interne în tot timpul exercitiului.

 

Loading...