loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Datorită nevoilor variate ale clienţilor, asigurările de viaţă se practică în prezent pe piaţa asigurărilor în forme din ce în ce mai diverse. Dintre sutele de tipuri de asigurări de viaţă existente cele mai reprezentative şi frecvente sunt următoarele:

 • asigurarea de viaţă pe termen limitat;
 • asigurarea de viaţă pe termen nelimitat;
 • asigurarea mixtă de viaţă;
 • asigurarea mixtă redusă;
 • asigurarea tip student;
 • asigurarea tip zestre;
 • asigurarea tip unit-linked;
 • asigurarea pentru ipotecă,
 • asigurarea de rentă;

Asigurarea de viaţă pe termen limitat este una dintre cele mai simple forme, ea încheindu-se pe o anumită perioadă de timp şi acoperind doar riscul de deces. Astfel, asiguratul va plăti periodic o sumă de bani, denumită primă de asigurare, în schimbul căreia o a treia persoană desemnată de asigurat, şi denumită beneficiar, va încasa suma asigurată la decesul asiguratului. De regulă beneficiarul este soţul supravieţuitor, copiii asiguratului, părinţii, sau uneori prietenii sau persoane care nu fac parte din familie. Cel care decide cine este beneficiarul care va încasa suma asigurată este asiguratul.

Caracteristic acestei poliţe este faptul că suma asigurată va fi plătită numai dacă decesul asiguratului se produce în perioada de valabilitate a contractului; dacă la expirarea poliţei asiguratul este în viaţă asigurătorul nu are nici un fel da răspundere privind plata sumei asigurate, nici asiguratul, nici beneficiarul nu vor primi vreo sumă de bani.

Deci, această asigurare oferă protecţie doar pentru riscul de deces şi nu presupune economisire sau capitalizare.

Asigurarea de viaţă pe termen nelimitat aceasta este asigurarea care acoperă riscul de deces, pe o perioadă mai lungă de timp a asiguratului, respectiv până la o anumită vârstă.

Aceasta presupune ca asiguratul să plătească primele de asigurare până la data pensionării, riscul de deces fiind acoperit pe toată perioada cuprinsă între momentul încheierii asigurării şi atingerea vârstei respective. Dacă asiguratul ajunge la această vârstă, el va primi suma asigurată actualizată.

Asigurarea mixtă de viaţă este o asigurare cu capitalizare, prin intermediul căreia este acoperit nu doar riscul de deces ci şi riscul de supravieţuire. Astfel asigurătorul va plăti asiguratului sau beneficiarului, în orice condiţii, suma asigurată; dacă asiguratul este în viaţă la expirarea poliţei, el va primi personal suma asigurată, iar dacă decedează în perioada de asigurare, suma asigurată va reveni beneficiarului.

Contractul se încheie pe un număr de ani, cu condiţia ca asiguratul să nu depăşească o anumită vârstă (de regulă 75 ani) la expirarea acestei perioade. Primele de asigurare se stabilesc în funcţie de suma asigurată, care în general poate fi nelimitată.

Aceasta reprezintă un produs complex, oferind o dublă protecţie, şi având avantajul că sumele de bani plătite de asigurat sub forma primelor de asigurare reprezintă o formă de economisire ce va fi valorificată la expirarea contractului. De asemenea, dacă contractantul acestei asigurări doreşte retragerea banilor, el renunţă la poliţă şi va primi de la societatea de asigurare o sumă denumită „valoare de răscumpărare", care creşte odată cu apropierea termenului de expirare a poliţei.

Asigurarea mixtă redusă Acest tip de poliţă oferă posibilitatea rambursării primelor aferente riscului de supravieţuire, rămânând la dispoziţia asigurătorului doar prima aferentă riscului de deces. Dacă la expirarea poliţei asiguratul este în viaţă el va primi suma asigurată, iar dacă decedează, asigurătorul va plăti suma primelor de asigurare înregistrate până la momentul decesului, la care se adaugă cota corespunzătoare participării la profit pentru partea din rezervele matematice investite de asigurător.

Asigurarea tip student are ca scop economisirea unor fonduri pentru perioada de studii a copiilor, chiar în condiţiile în care intervine decesul plătitorului. Astfel, asiguratul poate fi părintele sau tutorele copilului, iar beneficiarul este copilul ajuns la vârsta studiilor universitare. Primele de asigurare sunt plătite de asigurat până la începerea studiilor, urmând ca beneficiarul să primească rentele la vârsta specificată în contract (durata de plată a rentelor poate să fie de 4 sau 5 ani), sau suma integral la împlinirea vârstei specificate în contract (de regulă într-o proporţie mai mică, de 90-95%).

Asigurarea tip zestre este o asigurare tip dotă, prin care părinţii pot să ofere o sumă de bani drept zestre în momentul în care copilul se căsătoreşte. Este o poliţă prin care se oferă protecţie faţă de riscul de deces al persoanei asigurate (părinte sau tutore), iar beneficiarul

(copilul) va primi suma asigurată în momentul căsătoriei sau la împlinirea unei anumite vârste (20, 25, 28 ani, etc). este asemănătoare poliţei tip student, diferenţa fiind aceea că suma asigurată se plăteşte integral şi nu eşalonat. În cazul decesului contractantului, copilul va beneficia de sumă la termenul convenit, iar în cazul în care intervine decesul beneficiarului, poliţa devine ca şi în cazul poliţei tip student, o poliţă de asigurare mixtă.

Asigurarea tip unit-linked este o asigurare pe bază de investiţii, care pe lângă protecţie oferă şi posibilitate investirii. Astfel, prima plătită de asigurat este investită în fonduri de investiţii puse la dispoziţie de asigurător din care asiguratul primeşte o cotă parte (un anumit număr de „unit"-uri). Participarea la aceste fonduri de investiţii este condiţionată de cumpărarea unei asigurări de viaţă.

Produsul unit linked a apărut ca urmare a dorinţei de investiţie a clienţilor, alături de nevoia de protecţie. Acesta are în structura sa componenta de protecţie şi componenta investiţională.

Componenta de protecţie este reprezentată de o asigurare de viaţă pe termen nelimitat, pentru care plata primelor se face eşalonat până la împlinirea vârstei de pensionare. Pe perioada protecţiei, suma asigurată este garantată de asigurător. În caz de deces a asiguratului pe durata contractului, beneficiarul va încasa maximul dintre valoarea sumei asigurate corespunzătoare asigurării de viaţă şi valoarea contului său la momentul respectiv. Contul contractantului reprezintă echivalentul valoric al unit-urilor deţinute în fondurile financiare ale asigurătorului.

Componenta investiţională constă în cumpărarea de unităţi de cont (unit-uri) în fondurile financiare special constituite. Aceste fonduri reprezintă un portofoliu de tipuri de active financiare diverse, administrate de asigurător exclusiv în scopul asigurării. Contractantul asigurării va avea acces la aceste fonduri doar prin intermediul asigurărilor unit linked, iar prima de asigurare plătită va destinată în întregime achiziţionării de unit-uri în fondurile financiare.

Unit-ul asigură dreptul clientului de participare la performanţa fondurilor financiare.

Asigurarea pentru ipotecă În cazul cumpărării unei locuinţe sau a unui teren este necesară încheierea unei asigurări de viaţă prin care creditorul se asigură că, în caz de deces al debitorului, va încasa sumele restante neplătite. În funcţie de modul de rambursare a creditului există mai multe forme de ipotecă:

- ipoteca liniară, prin care debitorul şi creditorul stabilesc rambursarea creditului într-un anumit număr de ani, pe baza achitării anuale a unei sume fixe. Debitul global care constă în rata la care se adaugă dobânda la suma împrumutată scade anual, deoarece pentru rata deja plătită nu se mai plăteşte dobândă. În acest caz se încheie o asigurare de deces care garantează achitarea restului sumei în cazul în care debitorul decedează înainte de rambursarea integrală a creditului.

 • ipoteca pe bază de anuitate se caracterizează prin plata dobânzii şi a ratei printr-o sumă anuală fixă, denumită anuitate. Spre deosebire de ipoteca liniară, suma plătită periodic nu se micşorează. Pentru acoperirea riscului de deces, şi în acest caz se încheie o asigurare de capital în descreştere periodică pentru caz de deces, în cadrul căreia capitalul asigurat cunoaşte o evoluţie paralele cu cea a debitului. În caz de deces, datoria este acoperită prin plata sumei asigurate de către asigurător. Astfel, în fiecare an se plăteşte o sumă fixă, constituită din dobândă şi rată, în primii ani cuantumul dobânzii fiind mai mare.
 • ipoteca pe bază de asigurare mixtă se practică în două tipuri de contracte: contractul de credit şi contractul de deces.
 • ipoteca în combinaţie cu o asigurare de viaţă care presupune plata în fiecare an a primei de asigurare pentru asigurarea mixtă şi a dobânzii la creditul angajat. Această asigurare oferă protecţia pentru riscul de deces, iar suma împrumutată rămâne pe toată perioada derulării contractului de credit la valoarea maximă şi este rambursată integral, dintr-o dată, prin indemnizaţia plătită în baza poliţei de asigurare.

Asigurarea de rentă prin care, asigurătorul plăteşte o indemnizaţie periodică. În funcţie de perioada de plată a acesteia, se disting:

 • renta cu rată fixă, caz în care indemnizaţia de asigurare se plăteşte indiferent dacă asiguratul mai trăieşte sau nu. Când începe plata acestei rate fixe dacă asiguratul mai trăieşte, ea se plăteşte un anumit număr de ani, iar dacă acesta nu mai este în viaţă, atunci se plăteşte suma asigurată beneficiarului.
 • renta viageră, caz în care, pentru primirea indemnizaţiei de rentă viageră, asiguratul trebuie să fie în viaţă. Asigurarea este deci încheiată pe „viaţa" asiguratului. O astfel de asigurare poate fi încheiată şi în favoarea mai multor persoane, astfel, la moartea unuia dintre asiguraţi, renta viageră se transferă asupra vieţii celuilalt.

La fiecare dintre produsele de asigurări de viaţă, societăţile de asigurări oferă şi posibilitatea unor avantaje şi protecţii suplimentare prin plata unor prime adiţionale foarte mici. Clauzele adiţionale se adaugă contractului de bază, şi au ca scop oferirea unor avantaje în plus asiguraţilor contra unor sume foarte mici (cele mai frecvente sunt: clauza de scutire de plată a primelor, clauza de creştere garantată a sumei asigurate, asigurarea suplimentară de deces prin accident, asigurarea suplimentară de invaliditate permanentă din accident, asigurarea suplimentară de invaliditate permanentă şi deces din accident).

 

Loading...