Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Obiectivele auditului capitalului propriu constă în a determina dacă:

1.Procedurile de control intern vizînd capitalul propriu şi dividendele sînt adecvate

2.Operaţiunile legate de capitalul propriu sînt adecvat înregistrate, conform cerinţelor obiectivelor de audit legate de operaţiuni

  1. Soldurile conturilor de capital propriu sînt corect prezentate şi dezvăluite, conform cerinţelor obiectivelor de audit legate de soldurile conturilor de capital propriu

Proceduri de control intern specifice capitalului propriu:

  1. a) autorizarea adecvată a operaţiunilor
  2. b) ţinerea adecvată a evidenţelor contabile şi separarea adecvată a sarcinilor între ţinerea evidenţei capitalurilor proprii şi gestiunea mijloacelor băneşti şi a certificatelor de acţionari
  3. c) folosirea unui agent independent pu înregistrarea emisiunii şi efectuarea transferurilor acţiunilor

A)Autorizarea adecvată a operaţiunilor. P/u operaţiunile semnificative de capitaluri proprii auditorul verifică dacă există aprobarea consiliului de administrare. Exemple de operaţiuni semnificative:

  1. Emisiunea acţiunilor. Se examinează tipul de acţiuni de emis (acţiuni privelegiate sau obişnuite), numărul de acţiuni de emis, valoarea nominală a acţiunilor, condiţii preferenţiale, data emisiunii

2.Răscumpărarea de acţiuni obişnuite sau privelegiate , programarea răscumpărării, sumele de plătit pu acţiuni, aprobate de consiliul de administraţie.

3.Autorizarea formei de achitare a dividendelor, suma dividendelor pe acţiune înregistrate şi plătite

B)Ţinerea adecvată a evidenţelor contabile şi separarea adecvată a sarcinilor între ţinerea evidenţei capitalurilor proprii şi gestiunea mijloacelor băneşti şi a certificatelor de acţionari. Aceasta are ca scop asigurarea evidenţei proprietarilor reali ai acţiunilor, controlul dacă acţionarilor la data înregistrării dividendelor li se plăteşte suma suma corectă de dividende, riscul de deturnare a activelor este minimizat.

Înregsitarea unei operaţiuni legate de acţiuni cuprinde informaţii precum: numărul certificatului, numărul de acţiuni emise, numele persoanei căreia i s-a eliberat certificatul şi data de emisiune. Cînd se răscumpără acţiuni, registrul certificatelor de acţionar ar trebui să includă certificatele anulate şi data anulării lor.

 

D)Folosirea unui agent independent pu înregistrarea emisiunii şi efectuarea transferurilor acţiunilor. Orice companie ale cărei acţiuni sînt cotate la o bursă de valori este obligată să angajeze un agent de înregistrare independent, ca mijloc de control care să preîntîmpine emisiunea necorespunzătoare a certificatelor de acţionar. Responsabilitatea unui agent de înregistrare independent constă în a se asigura că acţiunile sînt emise de societate în conformitate cu prevederile statutului referitoare la capitalulul întreprinderii şi cu autorizările emise de consiliul de administraţie. Agentul de înregistrare răspunde de asemenea tuturor certificatelor de acţionar şi de asigurarea recepţiei şi anulării certificatelor retrase.

La exercitarea auditului capitalului propriu există următoarele obiective principale:

1)Operaţiunile de capital sînt înregistrate (exhaustivitatea)

2)Operaţiunile de capital înregistrate există şi sînt corecte (existenţa şi exactitatea)

3)Capitalul este corect înregistrat (exactitatea)

4)Capitalul este adecvat prezentat şi dezvăluit (prezentarea şi dezvăluirea)

1)Exhaustivitatea se testează prin solicitarea confirmărilor de la agentul de înregistrare sau transfer al acţiunilor, studierea proceselor verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie, examinarea evidenţelor capitalului ţinut de client.

2)Existenţa şi exactitatea se testează prin intermediul studierii următoarelor operaţiuni: emisiunea de noi acţiuni contra mijloace băneşti, fuziunea cu o altă companie printr-un schimb de acţiuni şi cumpărarea de acţiuni privelegiate. Înregistrarea corectă a operaţiunilor legate de capital care implică un transfer de mijloace băneşti se verifică prin confirmarea sumelor de către agentul de transfer şi prin confruntarea sumelor operaţiunilor de capital înregistrate cu încasările de mijloace băneşti

3)Exactitatea înregistrării capitalului. Se verifică dacă numărul de acţiuni aflate în circulaţie la data închiderii bilanţului contabil corespunde cu soldul final al contului de capital. În acest scop auditorul solicită de la agentul de transfer confirmări cu privire la circulaţia acţiunilor. Informaţia confirmată se compară cu datele evidenţei contabile a capitalului. De asemenea, se identifică toate acţiunile aflate în curs de circulaţie reflectate în registrele certificatelor de acţionar, se examinează toate certificatele de acţionar anulate şi se verifică formularele de certificate neutilizate. Se verifică valoarea nominală înregistrată în contul de capital, înmulţindu-se numărul de acţiuni cu valoarea nominală a unei acţiuni. Totodată exactitatea capitalului constă în a verica dacă este corect numărul de acţiuni folosit pu determinarea profitului pe acţiune.

4)Prezentarea şi dezvăluirea. Auditarea acestui aspect presupune studierea următoarelor surse de informaţie: statutul de înfiinţare a societăţii, procesele verbale ale şedinţei consiliului de administraţie şi analiza operaţiunilor de capital. Se determină dacă există o descriere adecvată a fiecărei categorii de acţiuni, cuprizînd informaţii precum: numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie, eventualele drepturi preferenţiale ale deţinătorilor anumitor categorii de acţiuni.

Загрузка...