Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Analiza aplicării eficiente a tipurilor principale de leasing şi de dezvoltare a operaţiunilor de leasing, în ţările cu economie dezvoltată, permite să subliniem necesitatea preluării unor experienţe pentru condiţiile Republicii Moldova.

În acest sens, printre cele mai importante aspecte specifice necesare dezvoltării leasingului, menţionăm următoarele: folosirea eficientă a resurselor, reducerea efortului financiar datorită facilităţilor privind importurile, planificarea fiscală, flexibilitatea privind plăţile şi sistemul de garantare, rapiditatea şi accesibilitatea, posibilitatea finanţării pe termen mediu şi lung, grafice de plăţi periodice egale [6].

Integrarea fiscalităţii în procesul de decizie a agenţilor economici prezintă o deosebită importanţă prin faptul că, sub influenţa acesteia, se produce o modificare a comportamentului întreprinderii şi o schimbare a stării iniţiale, stare considerată normală înainte de intervenţia presiunii fiscale.

Teoria economică explică corelaţia dintre metoda de finanţare a investiţiilor de capital şi condiţiile fiscale viitoare obţinute, în cazul acestei finanţări, în primul rînd, prin formarea cheltuielilor pentru procurarea activelor din utilizarea cărora se aşteaptă obţinerea profitului. Cheltuielile investiţionale se includ în costul producţiei / serviciilor, astfel micşorand baza impozabilă pentru plata impozitului pe venit (facilitate fiscală). Pentru a determina facilităţile fiscale în volumul total al fluxului bănesc, în cadrul managementul financiar, se utilizează noţiunea de scut fiscal sau suma economisirii fiscale.

Operaţiunile de leasing financiar cuprind plăţile de leasing şi dobîndă aferentă. Conform articolului 12, pct. 7 din Codul Fiscal al Republicii Moldova, veniturile obţinute în baza unui contract de leasing financiar este definit ca venit sub formă de dobîndă. În scopuri fiscale, art.26, pct. 4 din Codul Fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, iar în cazul leasingului operaţional, calitatea de proprietar o are locatorul [6]. Calculul şi deducerea uzurii mijloacelor fixe, care fac obiectul leasingului, se efectuează de către participantul aflat în calitate de proprietar, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind Catalogul mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale, Standardele Naţionale de Contabilitate şi Codul Fiscal al Republicii Moldova

De asemenea, nu se ţine cont de faptul că plăţile de leasing conţin TVA, pe care, ulterior, întreprinderea o va putea recupera de la buget. Astfel, leasingul financiar este privit ca livrarea bunurilor, ceea ce presupune includerea TVA în momentul livrării bunului către locatar. Conform art. 103, alin. 11, venitul obţinut de către locator în baza unui contract de leasing financiar nu este un obiect impozabil cu TVA. Iar obiectul impozabil cu TVA este considerată doar valoarea obiectului de leasing (in cazul in care obiectul nu este scutit de TVA).

Articolul 101, pct.6 din Codul Fiscal al Republicii Moldova prevede faptul că, dacă suma TVA la bunurile procurate de către întreprinderea ce desfăşoară activitatea de leasing depăşeşte suma TVA la livrările de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional, diferenţa se restituie din buget in limitele cotei-standard TVA inmulţite cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii. TVA se restituie in modul stabilit de Guvern intr-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.

Un rol important în decizia de finanţare şi determinarea implicaţiilor fiscale îi revine costului finanţării prin leasing. Costul leasingului ar trebui să fie determinat pe baza intrărilor şi a ieşirilor de numerar implicate de această operaţiune de finanţare, cum ar fi valoare bunului preluat în leasing, ce reprezintă, în mod indirect, mărimea împrumutului primit de întreprindere de la compania de leasing.

Pe baza acesteia, se calculează dobînda sau venitul de plătit locatorului. Ţinand cont de cele expuse, concluzionăm că implicaţiile fiscalităţii asupra operaţiunilor de leasing, precum şi asupra eficienţei acestor activităţi, sunt diferite în funcţie de tipul de leasing: intern sau extern, operaţional sau financiar.

Incidenţa semnificativă a fiscalităţii asupra activităţii agenţilor economici impune găsirea unor mijloace de diminuare a impactului fiscal asupra veniturilor investitorilor. În acest context, leasingul poate fi o soluţie în ceea ce priveşte achiziţionarea de echipamente, autovehicule etc. Principalul argument îl reprezintă compatibilizarea fluxului de numerar cu cheltuielile deductibile astfel, încît profitul obţinut de companie să fie acoperit, în mod corespunzător de lichidităţile firmei.

Dinamica extinderii serviciilor de leasing se află într-o corelare directă cu starea fondurilor fixe. Potrivit datelor Centrului de Reforme şi Cercetări Strategice, în anii ’90, în Republica Moldova, ca urmare a scăderii activităţii investiţionale, fondurile fixe s-au uzat fizic şi moral, iar la o serie de intreprinderi, acestea au fost, completamente, excluse din ciclul de producţie. Creşterea economică din ultimii ani a înviorat situaţia investiţională.

Volumul investiţiilor în capital fix, în preţuri comparabile, s-a majorat pe parcursul a cinci ani de aproximativ 1,6 ori, ceea ce a depăşit creşterea PIB, care s-a majorat de 1,4 ori. Această tendinţă a contribuit la faptul că ponderea investiţiilor în capital fix în structura PIB s-a majorat de la 11,0%, în anul 2000, pană la 19,6%, în anul 2005, factor ce denotă înviorarea proceselor investiţionale. Tendinţe pozitive se înregistrează şi vis-a-vis de formarea brută de capital fix, care este un indicator important al nivelului investiţilor în economia ţării, deoarece reprezintă fundamentul pentru crearea veniturilor.

Tab. 2 Investiţii pe capital fix în Republica Moldova

Sursa: www.statistica.md

Dezvoltarea leasingului este urmată de creşterea numărului companiilor de leasing, diversificarea serviciilor, prestarea serviciilor de leasing de companiile bancare. Leasingul în fiecare ţară se dezvoltă în baza reglementărilor legislative a statului, regimului naţional fiscal şi de evidenţă contabilă, fapt ce împiedică integrarea leasingului internaţional.

Creşterea economică durabilă a Republicii Moldova este imposibilă fără un flux puternic investiţional. Realităţile de ultim moment au determinat o creştere economică rapidă generată în primul rand, de creşterea consumului, care, la rîndul său, a fost provocat de o creştere masivă a fluxurilor financiare de la cetăţenii Republicii Moldova ce lucrează în afara ţării. Astfel, pe parcursul ultimilor 3 ani, consumul total a crescut cu peste 25% anual cifrîndu-se la circa 3,5 miliarde USD în 2005, iar volumul remitenţelor de peste hotare au depăşit 1 miliard USD anual. Se creează o situaţie favorabilă pentru antreprenoriatul local, care ar fi putea profita de creşterea consumului pentru a dezvolta diferite afaceri, să răspundă cerinţelor consumatorilor [32, p. 79].

Experienţa anilor 1999-2001 a arătat că legislaţia Republicii Moldova nu oferea prioritate leasingului, ca formă eficientă a investiţiilor. Spre deosebire de multe ţări ale Europei Centrale şi de Est, nici o companie de leasing străină nu şi-a manifestat prezenţa sau interesul pe piaţa de leasing a Moldovei. Dezvoltarea rapidă a sectorului a inceput în anul 2003, cand economia ţării a dat semne de revenire după o criză de peste 10 ani. În ultimii 3 ani, companiile de leasing au raportat creşteri spectaculoase, valoarea portofoliului de leasing dublîndu-se de la un an la altul. La sfîrşitul anului 2005, valoarea totală a contractelor de leasing depăşea 330 mln lei (circa 20 mln euro). Datele companiilor de leasing pentru anul 2006 reflectau o creştere la fel de semnificativă ca şi în anul precedent.

Din cele peste 100 companii de leasing înregistrate in Moldova, desfăşoară o activitate ritmică doar circa 20. Cele mai mari 4 companii deţin peste 90% din piaţă şi

au sprijinul unor instituţii bancare mari, lucru necesar pentru a face faţă creşterii rapide a cererii de leasing. Din valoarea totală a contractelor, cea mai mare companie

de leasing deţine în jur de 50%. Momentan, valoarea totală a contractelor de leasing nu depăşeşte 1% din PIB, potenţialul de creştere fiind enorm. Dinamica şi previziunea portofoliului de leasing în Republica Moldova este reflectat în figura de mai jos

Mediul investiţional, în momentul de faţă, este favorabil dezvoltării leasingului ca formă de finanţare a investiţiilor din următoarele motive:

Creşterea bunăstării populaţiei şi, în consecinţă, creşterea consumului.

Leasingul se poate dezvolta ca o formă de finanţare a consumului, ceea ce se petrece momentan în cazul achiziţiei de autoturisme. De asemenea, leasingul poate deveni o alternativă a creditului ipotecar;

Creşterea cererii de investiţii, deoarece creşterea economică a dus la creşterea veniturilor antreprenorilor şi la creşterea necesarului de finanţare pentru a extinde afacerile existente. În acest caz, leasingul de utilaje şi încăperi poate juca un rol important în finanţarea necesarului investiţional [32, p. 87].

Rigiditatea sistemului bancar. Cele mai performante active bancare - creditele sunt constituite, în proporţie de 80%, din creditele pentru economia naţională. O asemenea structură arată că portofoliul de credite al sistemului bancar nu este suficient de diversificat. În plus, aşteptările sunt asociate cu extinderea activităţii de creditare bancară în sfera de consum final al persoanelor fizice şi sectorul ipotecar;

Activitatea redusă a pieţei de capital.

In opinia noastră, analiza financiară a companiilor de leasing trebuie să reflecte

următoarele aspecte: eficienţa, lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea, potenţialul de creştere economică.

Performanţele companiilor de leasing depind, în mod decisiv, de capacitatea lor

de a-şi creşte activele, deoarece activele vor asigura pe viitor rentabilitatea necesară. Întrucat operaţiunile de leasing au cunoscut o dezvoltare rapidă, în ultimii ani, întreprinderile din sector au raportat creşteri importante ale volumelor de activitate. Creşterile au fost cauzate, în special, de creşterea activelor financiare aferente operaţiunilor de leasing.

Astfel, liderii de pe piaţa leasingului din Moldova au active ce au depăşit 350 mln lei, iar creşterea anuală a activelor, pentru ultimii doi ani, a variat de la 25% la Euroleasing, la peste 50% la MAIB leasing şi IMC leasing. Din punct de vedere al creşterii activelor, compania IMC leasing a reuşit, în mai puţin de trei ani de la formare, să devină un finanţator important pe piaţa de leasing avînd active comparabile cu liderul MAIB Leasing.

Pe parcursul ultimilor 4 ani, întreprinderile din domeniul leasingului au raportat creşteri importante ale activelor financiare, mărindu-şi, în acest mod, baza de încasare a dobînzilor. Astfel, MAIB leasing a reuşit, în 3 ani să-şi tripleze valoarea activelor financiare, în timp ce IMC leasing şi-a majorat activele financiare de la zero la 85 mln

lei la începutul anului 2006. MAIB leasing şi IMC leasing au raportat creşteri de peste 100% ale activelor financiare în anul ultimii ani.

în cazul MAIB leasing şi IMC leasing, creşterea activelor financiare poate fi explicată şi prin suportul pe care îl obţin companiile de leasing de la unele instituţii financiare importante din Moldova. Compania Euroleasing a raportat ritmuri de creştere a activelor financiare mai mici, reducîndu-şi cota de piaţă în favoarea MAIB leasing şi IMC leasing.

Specificul procesului investiţional, cît şi avantajul leasingului financiar impun elaborarea unui sistem de indicatori financiari corespunzători pentru reflectarea situaţiei financiare a întreprinderilor implicate în activitatea de leasing, precum şi pentru realizarea previziunilor activităţii de leasing. Calitatea sistemului de indicatori şi capacitatea acestuia de a oferi informaţii utile în analiza financiară reprezintă o condiţie actuală, esenţială în obţinerea unui diagnostic complet şi eficient asupra activităţii intreprinderii.

Analiza ratelor financiare reprezintă cea mai eficientă şi cea mai des utilizată tehnică a analizei financiare. Importanţa metodei ratelor constă în faptul că oferă posibilitatea realizării unor comparaţii atat în timp, cît şi în spaţiu, cu ratele medii pe ramură, făcînd astfel posibilă aprecierea evoluţiei performanţelor în timp, dar şi cu nivelul performanţelor obţinute de concurenţi.

Ţinînd cont de specificul informaţiei financiare prezentate de companiile de leasing, analiza financiară trebuie completată cu indicatori specifici. În această ordine de idei, noi considerăm importantă folosirea următorului sistem de indicatori (rate) pentru analiză financiară a companiilor de leasing: indicatori de eficienţă; indicatori de lichiditate; indicatori de indatorare; indicatori de rentabilitate.

Ţinînd cont de faptul că piaţa leasingului este o piaţă cu o creştere rapidă, companiile de leasing au scopuri diferite, indicatorii de eficienţă trebuie interpretaţi ţinînd cont de aceste particularităţi. Astfel, IMC este o întreprindere relativ recent formată, care are scop principal creşterea economică, astfel, ea are active mari preconizate pentru un volum de activitate mai mare. Acest lucru este reflectat şi de valoarea redusă a indicatorului de rotaţie a activelor, rentabilitatea medie a activelor financiară mică (comparativ cu celelalte 2 întreprinderi) şi capacitatea mică de acoperire a cheltuielilor fixe.

MAIB Leasing, la rîndul ei, fiind proprietatea băncii comerciale Moldova- Agroindbank (MAIB), are scopul de a asigura o utilizare mai mare a resurselor MAIB. Acest lucru îl reflectă faptul că marja de leasing este, practic zero, creşterea activelor a fost mai importantă decît creşterea veniturilor în 2008, iar costul activelor financiare este cel mai mare din intreprinderile selectate. Astfel, putem concluziona că o parte din profiturile MAIB Leasing sunt preluate de MAIB prin politica dobînzilor pe care MAIB le cere pentru resursele folosite de MAIB Leasing.

În cazul Euroleasing, se observă o apropiere de maturitate, deoarece compania este orientată spre ridicarea eficienţei activităţii. Marja de leasing este cea mai mare, de asemenea şi capacitatea de acoperire a cheltuielilor fixe şi rotaţia activelor. Companiile de leasing din Moldova au un grad de îndatorate înalt, datoriile ocupînd peste 80% din totalul surselor de finanţare. Acest lucru este parţial explicabil prin prisma activităţii de leasing. Pe de altă parte, este alarmantă capacitatea redusă de plată a dobînzilor, care, în marea majoritate a cazurilor, este nesemnficativ diferită de unitate. În asemenea condiţii: îndatorarea înaltă, profitabilitatea şi capacitatea de plată a dobînzilor redusă denotă că riscurile financiare sunt foarte înalte.

Problemele tipice cu care se confruntă societăţile de leasing din Moldova sunt insuficienţa resurselor financiare pentru satisfacerea cererii existente pe piaţă şi saturaţia pieţei leasingului auto. Din punct de vedere legislativ, se resimte necesitatea adoptării unei reglementări mai eficiente referitoare la aplicarea procedurilor juridice, în cazul în care locatarul nu respectă prevederile contractului de leasing financiar, ceea ce, deocamdată, se realizează lent [33, p. 178].

În prezent, supremaţia cantitativă a tranzacţiilor în leasing, este ocupată de automobile. Achiziţionarea maşinilor în leasing, datorită mai multor avantaje, a devenit o operaţiune comercială preferată de majoritatea persoanelor juridice sau fizice. În opinia analiştilor, creşterea vînzărilor de maşini noi în Moldova se datorează ultimelor modificări operate în legea cu privire la leasing, care facilitează accesul persoanelor fizice la operaţiunile de leasing. Un alt motiv este că automobilele constituie marfa cea mai lichidă de pe piaţa Republicii Moldova, se poate stabili preţul oricărui automobil, indiferent de vîrstă şi marcă. De asemenea ponderea înaltă a autoturismelor pe piaţa de leasing, în momentul actual, se explică prin faptul că societatea din Moldova este o societate de consum, din care cauză leasingul este adesea folosit ca un instrument de procurare a bunurilor şi nu ca instrument de finanţare.

Previziunea financiară în cadrul companiilor de leasing este o funcţie managerială şi prezintă un proces de elaborare şi aprobare a unor obiective cantitative şi a metodelor de atingere a acestor obiective. Procesul de planificare este relativ uniform de la companie la companie, însă prezintă particularităţi, mai ales în cazul companiilor, ce prestează servicii financiare. În opinia noastră, în funcţie de specificul activităţii întreprinderii, există două abordări ale procesului de previziune:

  1. Previziunea rezultatelor financiare în funcţie de volumul de vînzări aşteptat.

Această abordare este adecvată pentru majoritatea întreprinderilor industriale, comerciale, prestatoare de servicii etc. Esenţa planificării, în acest caz, constă în determinarea volumului vînzărilor şi modelarea tuturor celorlalţi indicatori în funcţie de volumul aşteptat al vînzărilor. Adică un volum de vînzări mai mare ar însemna că întreprinderea are nevoie de active curente, active pe termen lung mai mari, surse de finanţare mai mari, şi respectiv, va efectua cheltuieli mai importante. În acest caz, previziunea financiară se începe cu previziunea raportului privind rezultatele financiare.

  1. Previziunea rezultatelor financiare în funcţie de volumul activelor investite

în afacere. Această abordare susţine că rezultatele financiare ale întreprinderii depind, în primul rînd, de volumul mijloacelor financiare investite în active.

Această abordare este propice mai ales instituţiilor financiare, companiilor ce se ocupă cu gestiunea imobilului etc.

Companiile au raportat creşteri semnificative, de aceea este logică menţinerea unor nivele înalte de creştere şi în anul următor.

 

 

 

Tabelul 3

Analiza şi previziunea financiară efectuate pentru companiile de leasing reflectă stabilitate financiară şi creştere a volumului de tranzacţii. De asemenea, aceste companii se află în procesul de acumulare a capitalului într-un volum suficient, care ar permite realizarea dezvoltării spectaculoase a pieţei leasingului.

Această situaţie va fi mai performantă odată cu apariţia instituţiilor financiare internaţionale investitoare în domeniul leasingului în Republica Moldova, ceea ce va influenţa considerabil problema accesului la resursele financiare, la costurile mai mici şi, implicit, micşorarea ratelor de leasing.

Загрузка...