Sidebar Menu

loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Strategia investiţională a Firmei precum şi tehnica de alegere a investiţiilor se formulează în corespundere cu strategia generală a firmei (fig.  ). Practica ne demonstrează, că la diferite etape de viaţă firma trebuie să adopte diferite strategii, atât generale, cât şi investiţionale. În interiorul aceleiaşi etape de viaţă formarea strategiei investiţionale se bazează pe prognoza unor situaţii (condiţii) concrete de executare a activităţii investiţionale (tab.   ). Strategia investiţională depinde în mare măsură de situaţia în care se află economia firmei respective. Dacă cererea pieţei se menţine la un nivel constant, se va adopta o politică a investiţiilor de menţinere a utilajelor în stare de funcţionare, atunci investiţiile se fac pentru înlocuirea utilajului uzat, înnoire tehnică a utilajului existent. Când cererea previzională este în creştere, se vor adopta decizii de investi ţii în achiziţii de utilaj şi echipament de producere suplimentar, se vor efectua investiţii de dezvoltare a capacităţilor de producţie. La o cerere instabilă se adoptă o politică de investiţii, care să asigure flexibilitatea capacităţilor de producţie: unele utilaje se trec în conservare, se vor vinde etc.

Strategia investiţională se formează prin parcurgerea următoarelor etape:

  1. a) determinarea perioadei pentru care se elaborează strategia investiţională (orizontul strategic). Orizontul strategiei investiţionale şi orizontul strategic al firmei pot în unele cazuri coincide, în majoritate însă ele se vor deosebi, strategia investiţională fiind de o durată mai scurtă. Aceasta se explică prin simplul fapt, că strategia firmei conţine elementul de strategie investiţională ca parte componentă. Pentru R.Moldova, datorită situaţiei economice actuale instabile, orizontul strategic atât general cât şi investiţional nu va depăşi 3-5 ani.

În ţările cu o economie dezvoltată se observă o diferenţiere a orizontului strategic în dependenţă de mărimea companiei şi domeniul în care activează. Ca regulă firmele mai mari au un orizont strategic mai îndelungat. Firmele din industria uşoară, comerţ şi prestare a serviciilor îşi prognozează activitatea pe un termen mai mic - de 3-5 ani, datorită fluctuaţiei conjuncturii pe piaţă;

  1. b) formarea scopurilor strategice ale  activităţii  investiţionale. Scopurile strategice ale activităţii investiţionale reies din sistemul de scopuri strategice generale. Aceste scopuri pot fi formulate ca: creşterea capitalului, mărirea veniturilor în urma activităţii investiţionale, schimbarea raportului dintre investiţiile reale şi cele financiare, etc. Concomitent scopurile strategice trebuie să corespundă etapei de viaţă la care se află firma (tab. );
  2. c) elaborarea celor mai efective căi de realizare a scopurilor strategice ale activităţii investiţionale. Această elaborare se efectuează în două direcţii elaborarea direcţiilor strategice ale activităţii investiţionale şi elaborarea strategiei de formare a resurselor investiţionale. Această etapă este cea mă importantă şi complicată;
  3. d) elaborarea direcţiilor strategice ale activităţii investiţionale. Aceste direcţi se bazează pe sistemul de scopuri ale activităţii investiţionale. În procesul elaborării se  găseşte răspuns  la următoarele probleme:   - determinarea raportului dintre diverse forme investiţionale (investiţii reale, financiare) la diferite etape ale perioadei de perspectivă; - determinarea direcţionării ramurale a activităţii investiţionale ( concentrare sau diversificare în cadrul ramurii, grupului de ramuri înrudite şi grupului de ramuri independente);  - determinarea direcţionării regionale a activităţii investiţionale.
  4. e) elaborarea strategiei de formare a resurselor investiţionale (§2.3) se execută în etape: - prognoza necesităţii de resurse investiţionale; - studiul posibilităţilor de formare a resurselor invesriţionale din diferite surse; determinarea metodelor  de   finanţare   a  fiecărei   programe   sau  proiect investiţional aparte; - optimizarea structurii surselor de formare a resurselor investiţionale
  5. f) concretizarea strategiei investiţionale pe fiecare perioadă de realizare Concretizarea presupune determinarea consecutivităţii şi termenilor de atingere a scopurilor şi strategiilor propuse. Aici se asigur ă sincronizarea în timp internă şi externă. Sincronizarea externă presupune coordonarea în timp a realizării strategiei investiţionale cu strategia dezvoltării economice a companiei, precum şi cu schimbările conjuncturii pieţei investiţionale. Sincronizarea internă presupune coordonarea în timp a realizării diferitor direcţii investiţionale între ele, precum şi cu formarea resurselor investiţionale necesare.

 

 

 

 

 

Sursa: [20, 21]

Fig.   Analiza strategică şi tehnici de alegere a investiţiilor

Tabelul

Legătura dintre strategie generală şi investiţională

în funcţie de etapa de viaţă a firmei

 

Scopul

 

 

Etapele ciclului de viaţă a firmei

«naşte

re»

 

«copilă

rie»

 

«adoles

cenţă»

 

«maturi

tate

timpurie»

«matu

ri

tate»

«îmbătrâ

nire»

 

«renaş

tere»

 

Scopul

primar

al

strategiei

de

dezvolta

re econo

mică

Intra

rea  pe

piaţă

întărirea

poziţiei

pe piaţă

Mărirea

segment

ului     de

piaţă

Mărirea

pieţei       de

desfacere şi

diversifica

rea

regională

Diverşi

ficarea

ramura

la       a

activită

ţii

Asigurarea

stabilităţii

volumului

de

activitate.

Înnoirea

Considera bilă a

formelor şi

direcţiilor

de

activitate.

 

Scopul

activi

taţii

gospodă

reşti.

 

 

Asigu

rărea

supra

veţu

irii

Asigura

rea

activită

ţii

profitabi

le

Asigura

rea

ritmuri

lor înalte

de creşte re a

profitu

lui

Asigurarea

unui     ritm

de   creştere

sistematică

a

profiturilor

Susţine

rea

nivelu

lui

optim

al

profitu

lui

Asigura

rea

păstrării

profituri

lor,

solvabilită

ţii şi

stabilităţii

financiare

Asigurarea

condiţiilor

pentru

ritmuri

înalte      de

profit.

 

 

Scopul

primar

al

activită

ţii

investiţio

nale.

 

 

 

Asigur

area

volu

mului

nece

sar  de

investi

ţii

reale

încheie

rea

perioa

dei

iniţiale

de'

investire

Lărgirea

activităţii

prin   noi

investiţii

reale     şi

debutul

investi

ţiei

financi

are

Continuare

a

investiţiilor

reale pentru

lărgirea

activităţii,

concomi

tent mărind

volumul   şi

formele

investiţiei

financiare

Investi

ţii     de

reutila

re      şi

investi

ţii

financi

are    în

masă.

Asigurarea

investiţiei

reale       şi

financiare,

care        ar

asigura

volumul

necesar de

producere

Investiţii

reale        în

masă,

legate      de

diversifica

rea

formelor de

activitate.

  1. g) evaluarea strategiei investiţionale elaborate. Evaluarea strategiei se propune

a efectua pe baza câtorva criterii:

-  corespunderea strategiei investiţionale cu strategia generală a firmei. Trebuie studiate corespunderea scopurilor, direcţiilor şi etapelor de realizare a strategiilor.

-  echilibrul intern al strategie investiţionale. Se determină coordonarea dintre scopuri şi direcţiile activităţii investiţionale, precum şi consecutivitatea executării lor.

- coordonarea strategiei investiţionale cu mediul extern. Se apreciază corespunderea strategiilor investiţionale prognozelor cu privire la schimbările dezvoltării economice şi climei investiţionale în ţară, precum şi conjunctura peţii investiţionale.

-   posibilitatea realizării strategiei investiţionale reieşind din potenţialul de resurse existente. Se analizează posibilităţile potenţiale ale firmei cu privire la formarea resurselor financiare pe baza surselor proprii. Se apreciază nivelul de pregătire a personalului de pe poziţia realizării strategiei investiţionale.

-  acceptabilitatea nivelului de risc legat de realizarea strategiei investiţionale. Se studiază nivelul riscului de investiţii şi posibilele urmări financiare pentru firmă.

-  efectul cumulativ al strategiei investiţionale. Evaluarea rezultatelor programei investiţionale se bazează pe determinarea eficienţei economice. Paralel se determină şi rezultatele ne economice căpătate în procesul realizării strategiei investiţionale, cum ar fi: îmbunătăţirea imaginii firmei; îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; îmbunătăţirea condiţiilor de deservire a clientelei, etc.

Загрузка...