După 1990, în România s-a eliminat propaganda utilizată de partidul unic, s-a trecut la dezideologizarea instituţiilor şi s-au creat structuri specializate de relaţii publice. Un rol esenţial l-a avut pregătirea specialiştilor români în domeniul comunicării  în instituţiile de specialitate din Occident, care apoi au implementat aceste programe în şcolile şi universităţile româneşti. Totodată, instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi organizaţiile de afaceri au creat structuri de relaţii publice în scopul de a-şi eficientiza activitatea şi de a fi transparente în relaţiile cu opinia publică. 

Astfel, în 1990, a fost înfiinţat Biroul Relaţiilor Guvernului cu Presa, pentru ca în 1991, această structură să se perfecţioneze şi să se extindă, primind atribuţii mai exacte cum ar fi: coordonarea fluxului de informaţii inter-instituţionale; profesionalizarea instituţiei purtătorului de cuvânt; redimensionarea operaţiunilor de monitorizare a presei; editarea şi difuzarea buletinelor informative tematice; acţiuni promoţionale.

Ulterior, acest birou a fost transformat într-o structură mai complexă şi mai adecvată menirii sale, denumită Departamentul Informaţiilor Publice. În 1998, acest departament a fost reorganizat, fiind denumit Departamentul pentru Comunicare a Guvernului.

La 4 ianuarie 2001, conform H.G. nr. 13, a fost înfiinţat Ministerul Informaţiilor Publice, care a preluat şi dezvoltat activitatea de relaţii publice la nivel guvernamental.

            Acest minister a elaborat şi a aplicat strategia şi programul de guvernare în domeniile: informaţii publice; relaţii cu românii de pretutindeni; relaţii interetnice.

            Secretarul de stat pentru comunicare şi imagine publică avea în subordine Departamentul pentru Comunicare şi Imagine Publică, cu următoarele structuri: Direcţia de Imagine şi Relaţii Publice; Direcţia de Analiză şi Monitorizare Socială; Direcţia Presă; Direcţia de Comunicare Internă şi Negociere Socială; Direcţia Relaţii cu Publicul. Acest secretar de stat îndeplinea şi rolul de purtător de cuvânt al Guvernului.

            Conţinutul activităţii de relaţii publice şi administrative derivă din atribuţiile autorităţilor publice stabilite prin Constituţie, Legea 544/2001 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001).

Principiul supremaţiei Constituţiei sau a legalităţii fixează cadrul activităţii autorităţilor statului în limita legilor, asigură stabilitatea juridică, drepturile şi libertăţile omului şi înseamnă subordonarea tuturor activităţilor autorităţilor publice şi voinţei supreme a naţiunii. 

În Constituţia României sunt precizate drepturile omului la informaţie şi principiile care stau la baza administraţiei în ţara noastră. Astfel, art. 31 din Constituţie asigură dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public. În acest scop autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice, iar serviciile publice de radio şi de televiziune trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice exercitarea dreptului la antenă.

Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001) reglementează una din problemele importante pentru acţiunile cetăţenilor în raport cu instituţiile statului şi autorităţile publice.

Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.

Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective. Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet); sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; programele si strategiile proprii; lista cuprinzand documentele de interes public; lista cuprinzand categoriile de documente produse si gestionate; modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. În acest sens, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde aceste informatii şi să fie aduse la cunoştinţa publicului.

Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatiile de interes public, iar acestea sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public, solicitate în scris sau verbal.

Persoanele care efectueaza studii si cercetari în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau institutiei publice pe baza solicitarii personale, numai dacă informaţiile nu sunt clasificate sau ţin de domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, privesc interesele economice si politice ale României sau pericliteaza rezultatul vreunei anchete juridice.

Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvânt, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice. Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public, iar pe timpul acestora autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.

Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masa, la cererea acestora. Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica în scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

De asemenea, Guvernul României a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001). Aceste norme stabilesc principiile, procedurile si regulile de aplicare a Legii nr.544/2001 şi se aplica tuturor autoritatilor si institutiilor publice.

Principiile de aplicare a legii sunt : a) principiul transparentei: autoritatile si institutiile publice au obligatia sa-si desfasoare activitatea într-o maniera deschisa fata de public, în care accesul liber si neîngradit la informatiile de interes public sa fie regula, iar limitarea accesului la informatie, exceptia, în conditiile legii;  b) principiul aplicarii unitare: autoritatile si institutiile publice asigura respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia si ale prezentelor norme metodologice; c) principiul autonomiei: fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, în conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public se realizează prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie.

Regulile privind accesul la informaţii publice se realizează cu ajutorul unor formulare tip şi stabilirea programului zilnic al sepcialistului în relaţii publice. Modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public, ale reclamatiei administrative, ale scrisorilor de răspuns se gasesc în anexele acestor Norme. Programul zilnic al compartimentelor de informare si relatii publice va fi cel al autoritatilor sau institutiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare si functionare, incluzând si o zi pe saptamâna dupa programul de functionare.

Fiecare institutie sau autoritate publica, va întocmi anual, prin structurile de informare si relatii publice, un raport privind accesul la informatiile de interes public care va cuprinde: numarul total de solicitari de informatii de interes public; numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes; numarul de solicitari rezolvate favorabil; numarul de solicitari respinse, defalcat dupa motivatia respingerii; numarul de solicitari adresate în scris; numarul de solicitari adresate de persoane juridice; numarul de reclamatii administrative (rezolvate favorabil; respinse); sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate; numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare.

            Prin decizia nr. 379 din 28 iunie 2005 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru funcţionează instituţia purtatorului de cuvant al Guvernului cu următoarele atribuţii: a) asigura si coordoneaza producerea integrata si unitara a mesajului public guvernamental si coordoneaza raspandirea informatiilor publice prin toate mijloacele de comunicare; b) pune la dispozitia mijloacelor de informare in masa informatii destinate opiniei publice, in vederea cunoasterii exacte a activitatii Guvernului, prin informari si conferinte de presa organizate saptamanal sau ori de cate ori este nevoie; c) asigura acreditarea jurnalistilor romani si straini la biroul de presa al Guvernului, precum si la actiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau in afara sediului, organizate de acesta; d) asigura informatiile necesare in vederea mediatizarii corespunzatoare a vizitelor oficiale ale primului-ministru in strainatate si ale delegatiilor straine invitate de Guvernul Romaniei, precum si accesul la informatie al ziaristilor care insotesc aceste delegatii; e) asigura consultanta tehnica si, dupa caz, coordoneaza in limitele competentelor gestionarea crizelor si a conflictelor de comunicare care pot afecta increderea opiniei publice interne si internationale in legatura cu programele si actiunile Guvernului; f) coordoneaza si asigura activitatea de programare si de acordare a interviurilor, pentru presa din tara si din strainatate, de catre primul-ministru si demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului; g) efectueaza informarea zilnica a reprezentantilor presei si a altor jurnalisti acreditati pe langa Guvern.

De asemenea, în structura Cancelariei Primului-Ministru functioneaza Departamentul pentru Comunicare, avand rolul de a asigura legatura directa a primului-ministru cu societatea civila, in scopul cunoasterii obiectivelor si actiunilor sefului Executivului si al dezvoltarii unui dialog eficient pe problemele de interes general.