loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Importanţa procesului de integrare viitoare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană este o acţiune prioritară a ţării în relaţiile sale externe. Întrucît Republica Moldova şi-a definit clar scopul de a adera în perspectivă pentru viitor la Uniunea Europeană, realizarea acestui deziderat este prefigurat de mai aspecte de bază care, considerăm, îi permit Republicii Moldova să apropie acest moment, unul dintre acestea fiind cadrul instituţional juridic de implimentare a Acordului de parteneriat şi Cooperare - APC.

La 28 noiembrie 1994, la Bruxelles Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul de Parteneriat şi Cooperare /APC/, care după ratificarea sa, a intrat în vigoare la l iulie 1998. Părţi semnatare ale APC-ului sunt, pe de o parte, Republica Moldova, şi pe de altă parte, toate cele trei Comunităţi Europene plus Statele lor Membre.

Din momentul punerii sale în aplicare, APC-ul substituie Acordul între Comunităţile Europene şi ex-URSS privind comerţul şi cooperarea comercial-economică din 18 decembrie 1989 (art. 105 al APC).

Textul acordului este însoţit de cinci anexe, Protocolul privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală, declaraţii şi schimb de scrisori, prin care se interpretează unele prevederi ale APC. Acordul a fost încheiat pentru perioada iniţială de zece ani. După expirarea acestei perioade, APC-ul va fi reînnoit anual în mod automat, cu excepţia cazului când una dintre părţi declară denunţarea acestuia.

Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) este instrumentul principal al dialogului politic şi economic, al cooperării în domeniul dreptului, comerţului, celui financiar, social şi cultural dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Prin semnarea acestui Acord se deschidea o noua etapa in dezvoltarea relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeana. Concepţia Politicii Externe a Republicii Moldova interpretează APC-ul ca fiind un prim pas pe calea integrării Republicii Moldova în UE.

Pe perioada dintre semnarea APC şi intrarea sa în vigoare conform procedurii stabilite, relaţiile dintre UE şi Republica Moldova s-au bazat pe Acordul Interimar asupra comerţului şi măsurilor aferente din 2 octombrie 1995, în vigoare de la 1 mai 1996. Acordul Interimar conţinea prevederile în materie de comerţ cu bunuri, plăţi, concurenţă şi proprietate intelectuală şi comercială. Mai mult, art.106 APC stipulează că sintagma „intrarea în vigoare" a APC înseamnă „intrarea în vigoare a Acordului Interimar", 1 mai 1996.

Obiectivele Parteneriatului între UE şi Moldova au fost formulate în APC astfel: asigurarea unui cadru apropiat pentru dialogul politic; promovarea comerţului şi investiţiilor; crearea bazelor pentru cooperarea legislativă, economică, socială, financiară şi culturală; susţinerea consolidării demo6ra|iei, dezvoltării economiei şi finalizarea tranziţiei la-economia de piaţă în Moldova.

APC-ul nu prevede aderarea Moldovei la UE, însă menţionează „apropierea graduală între Moldova şi o zonă mai largă de cooperare în Europa şi regiunile limitrofe".

Obiectivele şi principiile generale

Obiectivul general al APC este de a stabili un parteneriat şi o colaborare ce ar consolida şi extinde relaţiile între UE şi Moldova în baza valorilor comune pe care le împărtăşesc. Obiectivele acestui parteneriat conform primului articol al APC sunt:

  • Asigurarea unui cadru corespunzător dialogului politic între Părţi, care ar permite dezvoltarea unor relaţii politice;
  • Promovarea comerţului şi investiţiilor, precum şi relaţiilor economice armonioase între părţi pentru a încuraja astfel dezvoltarea lor durabilă;
  • Asigurarea bazei pentru colaborare în domeniile legislativ, economic, social, financiar şi cultural;
  • Susţinerea eforturilor Republicii Moldova de consolidare a democraţiei, de dezvoltare economiei şi de finalizare a tranziţiei salela economia de piaţă.

Astfel parteneriatul urmează a fi considerat ca o formă specifică a cooperării între UE şi Moldova în diverse domenii, cu excepţia problemelor ce ţin, de apărare.

Pe de altă parte, APC-ul nu exclude participarea Moldovei în Comunitatea Statelor Independente (CSI). Articolul 3 al APC încurajează - fără a menţiona CSI ca organizaţie - menţinerea şi dezvoltarea cooperării între statele, care au apărut în rezultatul destrămării URSS, aşa numitele Noile State Independente (NSI). Mai mult, art.51 paragraful 4 al APC se referă la cooperarea moldo-europeană destinată susţinerii „ cooperării între statele independente".

Pe lângă cooperarea în cadrul APC-ului propriu-zisă, acordul menţionează şi alte forme de cooperare, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi Tratatul Cartei Europene pentru Energie.

Principiul general al parteneriatului între Moldova şi UE este "de a consolida libertăţile politice şi economice ce constituie însăşi baza parteneriatului" (Preambulul APC aliniatul 3)

În acest context, conform articolului 2 APC principiile parteneriatului includ respectarea democraţiei, dreptului internaţional şi a drepturilor omului, aşa cum sunt definite în special în actul final de la Helsinki şi Carta de la Paris pentru o nouă Europă, precum şi a principiilor economiei de piaţă, inclusiv celor enunţate în documentele Conferinţei CSCE de la Bonn.

Declaraţia comună a părţilor APC-ului privind articolul 99 reliefează că violarea acestor elemente esenţiale stipulate în articolul 2 APC vor fi considerate drept „caz de urgenţă specială", care permite celeilalte părţi de a întreprinde măsurile apropriate, până de a solicita soluţionarea cu asistenţa Consiliului de Cooperare.

Recunoscând că Comunitatea Europeană şi Republica Moldova doresc să instituie un parteneriat şi o colaborare, care ar consolida şi extinde relaţiile stabilite anterior menţionăm că „comerţul cu bunuri" este un subiect al competenţei CE, în timp ce regulile privind stabilirea şi funcţionarea companiilor rămâne a fi în competenţa Statelor Membre ale CE. În acest fel, APC-ul nu limitează Statele Membre ale Comunităţilor Europene în competenţele lor de a încheia acorduri bilaterale cu Moldova. Aceasta se referă, de exemplu, la acordurile bilaterale privind promovarea şi protejarea investiţiilor sau acordurile privind evitarea dublei impozitări (art.53, paragraful 2 al APC).

APC stabileşte un cadru instituţional pentru realizarea obiectivelor sale, compus din trei organe: un Consiliu de Cooperare (Cooperation Councit), un Comitet de Cooperare (Cooperation Committee) şi subcomitetele acestuia specializate şi un Comitet Parlamentar de Cooperare (Parliamentary Cooperation Committee). La fel APC stipulează şi alte forme de cooperare, cum ar fi reuniunile oficialităţilor de nivel înalt şi canalele diplomatice tradiţionale pentru purtarea dialogului politic.

Loading...