loading...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Justiţia şi Afacerile Interne reprezintă unul din cei trei piloni pe care se fondează Uniunea Europeană, alături de Comunităţile Europene (Pilonul I) şi Politica Externă şi de Securitate Comună (Pilonul II). Cooperarea domeniilor justiţiei şi afacerilor interne formează obiectul dispoziţiilor speciale cuprinse în Titlul VI din Tratatul de la Maastricht, în care sunt enumerate probleme de interes comun pentru care sunt prevăzute proceduri de cooperare. Ulterior, Tratatul de la Amsterdam a reorganizat cooperarea în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, stabilind ca obiectiv crearea unui spaţiu al liberei circulaţii, securităţii şi justiţiei.

Spaţiul comun de justiţie şi cooperare în acest domeniu este unul din obiectivele fundamentale prevăzute în dispoziţiile Tratatului de la Roma, ce trebuie îndeplinit în vederea realizării pieţei comune. Libera circulaţie a persoanelor, eliminarea controalelor la frontierele interne, lupta împotriva crimei organizate, a traficului de droguri şi cooperarea juridică în materie civilă şi penală constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel de piaţă internă – ce nu poate fi realizată în condiţiile existenţei unor frontiere interne şi a restricţionării circulaţiei persoanelor fizice. Sensul conceptului de cooperare în domeniul justiţiei şi afacerilor interne a evoluat foarte mult de la momentul apariţiei sale.

Baza legală a justiţiei şi afacerilor interne este constituită de articolele 29-42 din Tratatul Uniunii Europene, de art. 17-22 şi art. 61-69 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Acquis-ul comunitar în domeniul cooperării poliţieneşti şi combaterii criminalităţii organizate. Include norme privind lupta împotriva crimei organizate şi protecţia martorilor, înfiinţarea EUROPOL, pedepsirea apartenenţei la o organizaţie criminală, Convenţia OCDE privind combaterea corupţiei în tranzacţiile comerciale internaţionale. Acţiunea Comună din decembrie 1998 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, blocarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi rezultatelor infacţiunii, Directiva Consiliului legată de prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, etc.

Acquis-ul comunitar în domeniul cooperării vamale. Cuprinde acordurile şi convenţiile internaţionale în domeniu referitoare la asistenţa reciprocă şi cooperarea dintre administraţiile vamale, la asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, stabilirea de acorduri între poliţie şi autorităţile vamale în domeniul luptei împotriva drogurilor. Obiectivele strategice ale Uniunii Europene în domeniul vamal sunt: - crearea unui cadru de lucru bazat pe transparenţă, reguli stabile şi corecte pentru dezvoltarea comerţului internaţional - crearea de resurse necesare pentru statele membre în domeniul cooperării vamale - protejarea societăţii împotriva comerţului incorrect şi promovarea intereselor financiare, comerciale, de mediu şi de sănătate.

Acquis-ul comunitar în ce priveşte lupta împotriva fraudei şi corupţiei. Este reprezentat de Convenţiile penală şi civilă a Consiliului Europei privind corupţia, convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi Protocoalele sale adiţionale.

Oficiul European AntiFraudă (OLAF) – este responsabil pentru proiectarea şi pregătirea legislaţiei pentru protecţia intereselor financiare ale comunităţii şi lupta împotriva fraudei. Competenţele OLAF sunt următoarele: - Conducerea unor investigaţii administrative externe ca parte a luptei împotriva fraudei, corupţiei şi altor activităţi ilegale. - Conducerea unor investigaţii administrative interne în vederea combaterii fraudei, corupţiei şi altor activităţi ilegale care afectează interesele Comunităţii şi a unor investigaţii privind încălcarea unor obligaţii ale funcţionarilor publici. - Asistenţă pentru cooperarea admnistrativă în domeniul combaterii fraudelor - Dezvoltarea unor strategii de lupta împotriva fraudei - Conducerea unor activităţi operative de luptă împotriva fraudei - Menţinerea contactului direct cu poliţia şi autorităţile judiciare - Reprezintă Comisia în domeniul prevenirii fraudei. Etc.

Loading...