1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Norma juridică contravenţională este o regulă generală de conduită, obli­ga­torie şi impersonală, instituită prin lege, a cărei aplicare este asigurată, în caz de necesitate, prin forţa de constrîngere a statului. Ca şi orice normă, normele juridice contravenţionale prevăd obligaţiile şi drepturile reciproce ale părţilor în relaţiile administrării din domeniul com­ba­terii contravenţionalităţii, precum şi răspunderea lor în caz de neexecutare a obligaţiilor sau de folosire incorectă a drepturilor de care se bucură fiecare dintre părţile acestor relaţii. Normele juridice contravenţionale, reglementînd relaţiile sociale, ac­ţio­nea­ză asupra lor prin intermediul: – obligării din punct de vedere juridic a părţilor; – acordării anumitor drepturi participanţilor la relaţii; – asigurării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor.

Nor­mele juridice contravenţionale pot îmbrăca diverse forme de manifestare: a) stabilirea consecutivităţii stricte a acţiunilor în condiţiile cores­pun­ză­toare şi în modul cuvenit, prevăzute de norma respectivă (de exemplu, potrivit prevederilor art. 433 din CC al RM persoana reţinută va fi informată neîntîrziat, contra semnătură, într-o limbă pe care o înţelege, despre motivele reţinerii, faptul informării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere. Această normă procesuală stabileşte cu stricteţe acţiunile pe care trebuie să le efectueze reprezentantul organului constatator împuternicit cu re b) interzicerea săvîrşirii diferitelor acţiuni sub ameninţarea aplicării unor mijloace de influenţă juridică;

  1. c) acordarea a posibilităţii de a alege una dintre variantele de comportare prevăzute în normă.
  2. d) acordarea părţii a raportului contravenţional a posibilităţii de a ac­ţiona din proprie iniţiativă, adică libertatea de a întreprinde sau nu anu­mite acţiuni care sînt pre­văzute în norma juridică contravenţională.

Structura normei juridice contravenţionale reprezintă construcţia ei in­ter­nă, modul de legătură şi ordonarea elementelor sale componente, precum şi forma exterioară de exprimare a conţinutului ei. Norma juridică contravenţională are structură logico-juridică şi structură tehnico-juridică.

Structura logico-juridică a normei juridice contravenţionale, ca şi în cazul altor ramuri ale dreptului, prezintă trei elemente (părţi componente): ipoteza, dis­poziţia şi sancţiunea.  După structura tehnico-juridică, normele dreptului contravenţional sînt sis­tematizate sub formă de părţi, titluri, capitole, articole, alineate etc.   Dacă ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea alcătuiesc structura internă şi stabilă a normei contravenţionale, construcţia ei tehnico-juridică formează structura externă şi dinamică a acesteia.

Loading...